Επιτροπή Ανταγωνισμού
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε επικαιροποίηση και συμπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων της απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζόντιων συμπράξεων (Πρόγραμμα Επιείκειας) και διεξαγωγής της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι αλλαγές αποσκοπούν στο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της δράσης της επιτροπής ενισχύοντας συγχρόνως, το ενδιαφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των παραβατών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση: η διάταξη του ν. 3959/2011 (παρ. 8, άρθρο 25) προ της τροποποίησής του με τον ν. 4886/2022 και το πρόγραμμα επιείκειας, όπως προβλεπόταν στην απόφαση 526/VI/2011 της ΕΑ, καταλαμβάνει ήδη οριζόντιες συμπράξεις κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, «καρτελικής» φύσης, καθώς και φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμπλακεί σε συμπράξεις καρτέλ και στα οποία μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Ωστόσο, με την επικαιροποίηση της προαναφερόμενης απόφασης με την απόφαση υπ’ αριθ. 791/2022, σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3959/2011, καταλαμβάνονται πλέον, σύμφωνα και με τη σκέψη 52 του Προοιμίου της Οδηγίας 2019/1, και οι ενώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιεικούς μεταχείρισης, εφόσον συμμετείχαν στην παράβαση αυτοτελώς και όχι εξ ονόματος των μελών τους, κατά τη σχετική ενωσιακή νομολογία.

Επίσης, με την απόφασης υπ’ αριθ. 790/2022 της ΕΑ, τροποποιείται η διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σε συνέχεια της εισαγωγής του άρθρου 29Α του ν.3959/2011 (με τον ν. 4886/2022) προκειμένου να επεκταθεί ο θεσμός της διευθέτησης και σε άλλες περιπτώσεις παράβασης πχ κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, ανακοίνωσης μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών και κάθετες συμπράξεις.

Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της δράσης της επιτροπής ενισχύοντας συγχρόνως, το ενδιαφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των παραβατών.

Το πλήρες κείμενο των προαναφερθεισών αποφάσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών σε επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού, επικαιροποίησε παράλληλα και το Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών. Το Ενημερωτικό αυτό Δελτίο, που επίσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προς διευκόλυνση κυρίως της επιχειρηματικής κοινότητας. Το δελτίο αποσκοπεί στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μίας επιχείρησης στη Διαδικασία Διευθέτησης αλλά και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της διαδικασίας.