Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετραπλάσιες ζημιές εμφάνισε η ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ανήλθαν σε 185,7 εκατ. ευρώ από ζημιές ύψους 43,7% Ωστόσο τo EBITDA του Ομίλου κινήθηκε σε σχετικά καλά επίπεδα διαμορφώθηκαν σε 170 εκατ. ευρώ από 186 εκατ. ευρώ πέρυσι παρότι είχε αυξημένα κόστη από το φυσικό αέριο. Ανήλθε σε 423,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 από 95,1 εκατ. ευρώ και το κόστος αγοράς ενέργειας εκτοξεύτηκε στα 808,2 εκατ. ευρώ από 163 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου. Η συγκράτηση του EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 101% . Από το 1,1 δις ευρώ εκτοξεύτηκε στα 2,2 δις ευρώ.

Με την ευκαιρία δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ Γιώργος Στάσσης δεν έκανε αναφορά όπως και εκτίμηση ότι τα EBITDA θα διατηρηθούν στα 800 εκατ. ευρώ ενώ το ενδιαφέρον του στράφηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο και στην ενίσχυση των ΑΠΕ στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι φέτος θα ενταχθούν 290 Mwh σε σύνολο 355 Mwh .

Η εμπορία βάζει μέσα τη ΔΕΗ:

Ο όμιλος ΔΕΗ ότι κερδίζει από την παραγωγή το χάνει ως προμηθευτής αυτό …λένε τα στοιχεία με βάση το EBITDA . Η παραγωγή συνεισέφερε 339 εκατ. ευρώ ενώ η προμήθεια είχε αρνητικό πρόσημο με 395 εκατ. ευρώ και το συγκρίσιμο αποτέλεσμα σε σχέση με πέρυσι ήταν αρνητικό κατά 275 εκατ. ευρώ από θετικό πρόσημο με 120 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

Πιο αναλυτικά τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €170 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022 έναντι €225,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 για το σύνολο του Ομίλου, παρουσιάζοντας μείωση 24,6%, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 7,6% από 20,3%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.
Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, των υγρών καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας παρά την αύξηση του μέσου εσόδου, καθώς οι μεταβολές στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς αντανακλώνται με 1 μήνα καθυστέρηση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην πράξη στην στήριξη των πελατών. Παράλληλα, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση κινδύνου.
Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €30,3 εκατ. έναντι ζημιών €29 εκατ. το a’ τρίμηνο 2021.
Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €185,7 εκατ. έναντι ζημιών €43,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 λόγω του φόρου €183,6 εκατ. επί της υπεραξίας ύψους €787,2 εκατ. από την πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην Macquarie Asset Management . Εξαιρουμένου του φόρου αυτού οι ζημίες για το α΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώνονται σε €2,1 εκατ.