Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε 408,20 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη το 2021 έναντι 393,38 εκατ. ευρώ το έτος 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,77%, δεδομένης της υψηλής συγκρίσιμης βάσης πέρυσι και της εξισορροπημένης καταναλωτικής ζήτησης.


Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 142,78 εκατ. ευρώ, από 136,05 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,95%, με την αγορά της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση, παρά την πτωτική πορεία που εμφανίζει η αγορά στις κατηγορίες του ομίλου, και τα καλλυντικά επιλεκτικής διανομής να παρουσιάζουν άνοδο λόγω της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου καναλιού και της αυξημένης κατανάλωσης σε αυτό. Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 65,02% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 3,14% στα 265,42 εκατ. ευρώ το 2021 από 257,33 εκατ. ευρώ το 2020. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 4,9%.

Η κερδοφορία του ομίλου το έτος 2021, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και του μεταφορικού κόστους. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,71% στα 59,69 εκατ. ευρώ κατά το 2021 από 62,64 εκατ. ευρώ το 2020 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 14,62% από 15,92%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 46,82 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ το 2020, μειωμένα κατά 6,36% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 11,47% από 12,71%. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 49,57 εκατ. ευρώ από 47,43 εκατ. ευρώ το περυσινό έτος, αυξημένα κατά 4,59% και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,14% από 12,05%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 40,29 εκατ. ευρώ από 38,70 εκατ. ευρώ το περυσινό έτος, αυξημένα κατά 4,12% και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 9,87% από 9,84% το 2020.

Για την χρήση του 2021, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2022, την διανομή μερίσματος ύψους 0,143108 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσό 10 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, εντός του 2021, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής και την αύξηση της αποδοτικότητας, ο όμιλος ολοκλήρωσε τις επενδύσεις του που αφορούν στην επέκταση της παραγωγικής του δυναμικότητας και την αγορά αυτοματοποιημένου μηχανολογικού εξοπλισμού στην παραγωγική του μονάδα στα Οινόφυτα. Παράλληλα, οι επενδύσεις που αφορούν στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak συνεχίστηκαν, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022. Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.