Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακολινωσε τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2021, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 122,19 εκατ. ευρώ (117,00 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020), ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 4,38 εκατ. ευρώ, (κέρδη 1,94 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020) και ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους 34,05 εκατ. ευρώ (ζημίες 40,96 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020).

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επετεύχθη σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την επιβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου περιοριστικών μέτρων, τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 καθώς και μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία. Για λόγους συγκρισιμότητας, όσον αφορά το α΄ εξάμηνο του 2020, επισημαίνεται ότι περιοριστικά μέτρα για την πανδημία εφαρμόστηκαν από τα τέλη Μαρτίου 2020 ενώ ο Όμιλος άρχισε τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2020 με θετικούς ρυθμούς αύξησης του μεταφορικού του έργου, πορεία η οποία ανακόπηκε βιαίως με την εμφάνιση της πανδημίας στα μέσα Μαρτίου 2020.

Επίσης, κατά το α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε σημαντικά το κόστος καυσίμων του Ομίλου κατά 15,4% με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων. Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της εταιρίας, συνεισέφεραν στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του Ομίλου σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 89,83 εκατ. ευρώ από 80,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους 35 εκατ. ευρώ οι οποίες την 30.6.2021 είναι αχρησιμοποίητες.
Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου στις 30.6.2021 ανήλθαν σε 678,69 εκατ. ευρώ έναντι 678,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.6.2021 ανήλθε σε 452,77 εκατ. ευρώ (430,54 εκατ. ευρώ την 31.12.2020), από τα οποία 430,32 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (405,49 εκατ. ευρώ την 31.12.2020) και 22,45 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (25,05 εκατ. ευρώ την 31.12.2020).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2021 σε 352,43 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 1,63 ευρώ ανά μετοχή της εταιρίας. Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2020, μειώθηκε κατά 3,6% στους επιβάτες, αυξήθηκε κατά 23% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.
Την 30.6.2021 ο Όμιλος απασχολούσε 1.910 εργαζόμενους.