Ανακαίνιση - ενεργειακή εξοικονόμηση σε κτίριο γραφείων
Ανακαίνιση - ενεργειακή εξοικονόμηση σε κτίριο γραφείων
Πηγή Εικόνας: pxhere

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 65% των Ελλήνων ιδιοκτητών ακινήτων θέλουν αλλά δεν μπορούν να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους, καθώς δεν έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα, ενώ τα κίνητρα είναι περιορισμένα https://www.economix.gr/2021/04/20/anakainisi-akiniton/.


Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα, καθώς ενεργοποιεί τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπει ο νόμος 4646/2019. Οι ιδιοκτήτες δηλαδή, που είτε έχουν προχωρήσει, από την 1η Ιανουαρίου 2020, είτε πρόκειται να πραγματοποιήσουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης έως το τέλος του 2022 σε επαγγελματικά ακίνητα ή κατοικία, θα λάβουν ως έκπτωση φόρου το 40% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό τα 6.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

-Οι δαπάνες για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων («επιλέξιμες δαπάνες») μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος φόρου για κάθε φορολογικό έτος.

-Φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος που προκύπτει όταν από «τον φόρο κλίμακας εισοδήματος αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο μειώσεις», όπως προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού  Προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος.

-Αν το ποσό της πίστωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αφορούν όλα τα κτήρια ανεξαρτήτως της χρήσης τους, εφόσον δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

Οι προϋποθέσεις για την μείωση φόρου

Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:

α) πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και

β) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.

Το ποσό της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος υπολογίζεται επί ανώτατου συνολικού ορίου δαπάνης 16.000 ευρώ, για όλα τα έτη, ήτοι 2020, 2021 και 2022.

Το ανώτατο ποσό μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 6.400 ευρώ, κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τρία επόμενα έτη.

Οι δικαιούχοι

Το ποσό που αναλογεί στο 40% των επιλέξιμων δαπανών κάθε έτους μειώνει τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτήριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.

Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας ή συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο Αριθμός Ταυτότητος Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτηρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται για την παροχή της έκπτωσης φόρου είναι οι εξής:

Α. Ενεργειακές

– Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

– Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

– Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

– Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

– Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

– Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

– Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

– Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Β. Λειτουργικές-αισθητικές

– Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.

– Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

– Συντήρηση/επισκευή στέγης.

– Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.

– Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

– Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.

– Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

– Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου αποτελούν σωρευτικά:

α) η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) του ν. 4308/2014, στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας δεδομένου ότι επί αυτής υπολογίζεται η μείωση του φόρου, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η δ/νση του ακινήτου,

β) η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, μη λαμβανομένων υπόψη των εξαιρέσεων της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Σημειώνεται ότι τα ποσά των «επιλέξιμων δαπανών» δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.