Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αύξηση των κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) κατά 7,47% παρουσίασε το 2020 η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ σε σχέση με το 2019, παρά την περιορισμένη μείωση των εσόδων από μισθώματα (-1,91%), λόγω των επιβαλλομένων μέτρων για μείωση ενοικίων, ως μέτρο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία SARS-CoV-2.

Διαβάστε ακόμα το ρεπορτάζ του economix.gr: Intercontinental: Τα πωλητήρια με κέρδος και τα νέα σχέδια

Σημειώνεται ότι την 31.12.2020 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 32 ακίνητα – κυρίως καταστήματα και γραφεία – επιφάνειας 43.273,65 τ.μ. μειωμένα κατά 2 ακίνητα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (οικονομικό έτος 2019: 34 ακίνητα – 43.715,91 τ.μ.). Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 8,16 εκατ. ευρώ έναντι 8,32 εκατ. ευρώ (μείωση 1,91%), συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων. Οι ζημίες από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε 0,82 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,66 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 5,83 εκατ. ευρώ έναντι 7,73 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως: α) από την μείωση κερδών από την πώληση ακίνητων (οικονομικό έτος 2020: 20 χιλ. ευρώ, οικονομικό έτος 2019: 550 χιλ. ευρώ) και β) από την ύπαρξη ζημιών από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των ακίνητων, σε αντίθεση με την ύπαρξη κερδών την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ( 0,66 εκατ. ευρώ). Κατ’ επέκταση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,48 εκατ. ευρώ έναντι 7,34 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 5,37 εκατ. ευρώ έναντι 6,90 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Διαβάστε ακόμα το ρεπορτάζ του economix.gr: Intercontinental: Τα πωλητήρια με κέρδος και τα νέα σχέδια