Η Hill International θα αναλάβει το απαιτητικό έργο της διερεύνησης κρίσιμων οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων που αφορούν στη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, ενόψει της προετοιμασίας του Δημοσίου για την παραχώρηση του οδικού άξονα μετά από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. 

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, η εταιρεία συμβούλων θα πρέπει τους επόμενους μήνες να ελέγξει εάν η Αττική Οδός έχει τηρήσει τους όρους της σύμβασης παραχώρησης που υπέγραψε με το Δημόσιο το 1996. Η συνολική αμοιβή της Hill International θα ανέλθει σε 167.400 ευρώ. 

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Καραμανλή, η Hill International θα πρέπει να εξετάσει, μεταξύ άλλων, το κόστος των εργασιών βαριάς συντήρησης που έχουν ήδη υλοποιηθεί, εκείνων που θα πραγματοποιηθούν έως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και των έργων που θα γίνουν κατά τη διετή περίοδο εγγύησης μετά από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. 

Η εταιρεία θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος της βαριάς συντήρησης που ενδεχομένως να χρειαστεί για πέντε έτη μετά από τη λήξη της περιόδου εγγύησης και να εκτιμήσει το κόστος για τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δύο ετών μετά από τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του συμβούλου του υπουργείου Υποδομών είναι ο υπολογισμός του κόστους για την εγκατάσταση συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι κατά την τελευταία τριετία της περιόδου παραχώρησης ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων συστημάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση/έλεγχο της κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων και να εγκαταστήσει νέα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας της αποδοχής του Δημοσίου. 

Στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού ελέγχου, θα πρέπει να εξεταστούν και τα εξής:

  • Η τήρηση των προβλέψεων της σύμβασης παραχώρησης που αφορούν στην απόδοση επί του μετοχικού κεφαλαίου (ROE) επί της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 11,6%. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η σύμβασης παραχώρησης πρέπει να λήξει νωρίτερα από τον Οκτώβριο του 2024. 
  • Η διερεύνηση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών που υποχρεούται να υποβάλει ο ανάδοχος στο Δημόσιο για την πορεία των οικονομικών μεγεθών του έργου. 
  • Η παροχή στο Δημόσιο πληροφοριών για το αφορολόγητο αποθεματικό, τις συσσωρευμένες ζημιές και την εφαρμογή ορθής μεθόδου απόσβεσης του συνολικού κόστους της επένδυσης. 
  • Η εξέταση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Αττικής Οδού και του χρόνου εξόφλησής τους. 
  • Ο έλεγχος του χρηματοοικονομικού μοντέλου με ιδιαίτερη έμφαση  στον έλεγχο των εγγραφών που αφορούν στο κόστος του έργου, στις αποζημιώσεις και τα bonuses, στις κάθε είδους συμβολές του ∆ηµοσίου και στις αποσβέσεις.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η Hill International πρέπει να παραδοθούν μέσα σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών δώσει τα αναγκαία στοιχεία στην εταιρεία. 

 

Πρόσληψη συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ

Εκτός από το υπουργείο Υποδομών διαδικασίες για την πρόσληψη νομικών, τεχνικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων έχει δρομολογήσει και το ΤΑΙΠΕΔ. 

Στις 9 Νοεμβρίου εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό που διενεργεί το ταμείο αποκρατικοποιήσεων για την πρόσληψη νομικού συμβούλου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τους διαγωνισμούς που αφορούν στην πρόσληψη τεχνικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου παρατάθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου.

Οι σύμβουλοι που θα προσλάβει το ταμείο αποκρατικοποιήσεων θα εξετάσουν κρίσιμα ζητήματα, όπως την πολιτική διοδίων που θα ισχύσει κατά τη διάρκεια της επόμενης σύμβασης παραχώρησης, τις πιθανές επεκτάσεις της Αττικής Οδού, τις επιλογές για τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δημόσιο και την προετοιμασία των τευχών του διαγωνισμού. 

Το δικαίωμα του Δημοσίου για περαιτέρω παραχώρηση της Αττικής Οδού, για χρονικό διάστημα που ανέρχεται έως και σε 25 έτη μετά από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης, έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων το Νοέμβριο του 2011.