Κτίριο υπό κατασκευή
Κτίριο υπό κατασκευή
Κτίριο υπό κατασκευή
Κτίριο υπό κατασκευή
Πηγή Εικόνας: Κτίριο υπό κατασκευή - Juhasz Imre στο pexels

Σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» υπέγραψε σήμερα η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός νέας πτέρυγας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, δυναμικότητας 50 κλινών, στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Β/13.04.2020).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.175.000,00 ευρώ, ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.