Της Τέτης Ηγουμενίδη


Το ενδεχόμενο επιστροφής κεφαλαίου εξετάζει η ΕΥΔΑΠ έχοντας συνάψει σχετική σύμβαση με χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Βάσει της οικονομικής έκθεσης για τη χρήση του 2023 τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας ύδρευσης έχουν διαμορφωθεί σε 325,8 εκατ., ενώ έχει μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις.

Όπως έχει ανακοινωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,10 λεπτών (Ευρώ 0,10) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό ευρώ 10.650  χιλ. ευρώ) για τη χρήση 2023.

Προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση περί επιστροφής κεφαλαίου η διοίκηση χρειάζεται να συνυπολογίσει μεταξύ άλλων την πορεία εκτέλεσης του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 2,1 δις. στη δεκαετία. Αναγκαίο επίσης θεωρείται να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τους νέους κανόνες τιμολόγησης του νερού.

Υπενθυμίζεται ότι στην ΕΥΔΑΠ το δημόσιο ελέγχει απευθείας το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και μέσω του ΤΑΙΠΕΔ το 11,33%, δηλαδή συνολικά το 61,33%, ενώ 9,99% κατέχει ο John Paulson.

Με το ν.5037/2023 η εποπτεία της ΕΥΔΑΠ μεταφέρθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ η εποπτεία επί της παροχής των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων ανατέθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).

Η ΕΥΔΑΠ αναμένει την έκδοση της νέας ΚΥΑ η οποία θα αντικαταστήσει την ακυρωμένη από το ΣτΕ υπ’ αριθμ. 135275/19.05.2017 απόφαση της διυπουργικής Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, περί κανόνων τιμολόγησης του νερού. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ η Εταιρεία θα εισηγηθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον η ΡΑΑΕΥ δεν βρίσκεται ακόμα σε πλήρη λειτουργία, το νέο τιμολόγιο βάσει της μεθοδολογίας του επιτρεπόμενου εσόδου.

Με τις νέες ρυθμίσεις πάντως η ΕΥΔΑΠ αποκτά δυνατότητα άσκησης εκτός Αττικής δραστηριοτήτων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, απόκτησης ελέγχου επιχειρήσεων σε συναφείς κλάδους, ευελιξίες για ανάπτυξη σε ΑΠΕ και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού, απλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης της συντήρησης, λειτουργίας και αναβάθμισης του ΕΥΣ (εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα) καθώς και την συντήρηση φρεατίων και δια συνδετηρίων αγωγών ομβρίων. Τα παραπάνω σε βάθος χρόνου θα αυξήσουν τα έσοδα της επιχείρησης.

Το 2023 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκε στα 351,6 εκατ. εκατ. από 343,5 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4%. Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 8 εκατ. (2,5%).

Το συνολικό λειτουργικό κόστος παρουσίασε πτώση 1,8% ή -6 εκατ. και διαμορφώθηκε στα 329,8 εκατ. από 335,8 εκατ.  το 2022 κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 26% (-11,5 εκατ. ) και των αμοιβών και εξόδων προσωπικού κατά 3% (-3,4 εκατ. ). Αρνητικά επηρέασε το κόστος η αύξηση των προβλέψεων κατά 12,1 εκατ. (+112%)

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 56% ή  21,8 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα 60,8 εκατ. από 39 εκατ. το 2022, ενώ το EBITDA margin αυξήθηκε σε 17,3% από 11,4% το 2022.

Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας, τα οποία από μόλις 117 χιλ.  το 2022, έφθασαν τα 21,5 εκατ.  το 2023. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 6,1% από 0,0% το 2022.

Τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. από 10,6 εκατ.  το 2022 σημειώνοντας αύξηση 163%.