Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέρισμα 13,3 εκατ. ευρώ θα διανείμει η Τράπεζα της Ελλάδος τους μετόχους της φέτος για τη χρήση του 2023

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος όπως προκύπτει από τις λογιστικές της καταστάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα από το Γενικό Συμβούλιο κατόρθωσε, σε αντίθεση με τις περισσότερες Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος προεξαρχούσης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, να εμφανίσει κέρδη το 2023 έστω σημαντικά μειωμένα με το 2022, διανέμοντας έτσι μέρισμα στους μετόχους της 0,6720 ευρώ ανά μετοχή , αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 

Ωστόσο για το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβλέπεται φέτος η απευθείας μεταφορά μέρους των κερδών της όπως έγινε πέρυσι 400, 7 εκατ. ευρώ και το 2002 (499,1 εκατ. ευρώ).

 

Παρά ταύτα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ, για τη χρήση του 2023 το Ελληνικό Δημόσιο έχει λάβει από την Τράπεζα της ΕλλΌάδος έσοδο ύψους 635,8 εκατ. ευρώ από τόκους, μέσω των καταθέσεών του που εκτοκίζονται με το υψηλότερο επιτρεπτό από την ΕΚΤ επιτόκιο. Tο έσοδο αυτό είναι κατά 179,5 εκατ. ευρώ υψηλότερο σε σύγκριση με το συνολικό ποσό που εισέπραξε για τη χρήση του 2022 μέσω τόκων (55,6 εκατ. ευρώ) και διανομής κερδών της Τράπεζας (400,7 εκατ. ευρώ).

 

 

Πιο αναλυτικά, Το Γενικό Συμβούλιο, , αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), ήτοι σύνολο 13,3 εκατ. ευρώ, και την ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 85,4 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τους αυξημένους κινδύνους που εγκυμονεί το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα χρήσεως τα τα κέρδη προ προβλέψεων στη χρήση 2023 ανήλθαν σε 176,1 εκατ. ευρώ, έναντι 535,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 359,1 εκατ. ευρώ (-67,1%).

Τα καθαρά κέρδη χρήσεως, κατόπιν της ενίσχυσης των προβλέψεων κατά 77,4 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 98,7 εκατ. ευρώ, έναντι 456,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 359,4 εκατ. ευρώ, έναντι 730,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 50,8%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 138,7 εκατ. ευρώ, έναντι 130,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,4%.

Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκατ. ευρώ, παραμένοντας αμετάβλητα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 41,5 εκατ. ευρώ, έναντι 20,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω του αποτελέσματος που προέκυψε από τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των ακινήτων (οικόπεδα και κτήρια).

 

 

Από την άλλη πλευρά τα έξοδα προ προβλέψεων, ήτοι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και αποσβέσεις, διαμορφώθηκαν σε 367,5 εκατ. ευρώ, έναντι 349,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,0%.