Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Έλλειψη στρατηγικής στο δρόμο για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030 καταλογίζει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση για την πρόοδο των χωρών μελών στην κατεύθυνση όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν ταχύτητες τουλάχιστον 1 Gbps.

Στην κάλυψη δικτύων οπτικών ινών υπερ – υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης στο internet, η χώρα μας βρίσκεται στο 28% έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 73% με την ΕΕ να σημειώνει:

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένης στρατηγικής για να κατευθύνει τις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες που ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας 2030 για συνδεσιμότητα Gigabit για όλους. Θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στην υποδομή συνδεσιμότητας, κυρίως στην κάλυψη με δίκτυα ικανά για ταχύτητες Gigabit.»

Προστίθεται ότι «το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021 – 2027, που εγκρίθηκε στα τέλη του 2022, στοχεύει στη δημιουργία υποδομής 100 Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps, κάτι που υπολείπεται του στόχου της ψηφιακής δεκαετίας για ταχύτητες Gigabit σε όλους του πολίτες έως το 2030».

Αντίθετα, η Ελλάδα έχει καλύτερες επιδόσεις στη συνδεσιμότητα όσο αφορά την κινητή τηλεφωνία και, ως πρωτοπόρος στη διάθεση των συχνοτήτων 5G, έχει φτάσει το 86% σε  κάλυψη με δίκτυα 5G το 2022, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (81%).

Στην ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει συντελεστεί, ωστόσο, σημειώνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει απόδοση κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το 2022 η βαθμολογία για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αυξήθηκε σε 65 για τους πολίτες (+13 μονάδες) και 74 για τις επιχειρήσεις (+26 μονάδες).

Η Ελλάδα βαθμολογείται με 61 στην πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικής υγείας, σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (72), καθώς το εύρος των προσβάσιμων δεδομένων είναι περιορισμένο και ο έλεγχος ταυτότητας δεν γίνεται με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) που έχει κοινοποιηθεί ή συμμορφώνεται με τον κανονισμό eIDAS .

Προστίθεται πάντως ότι το 2022 ξεκίνησαν αρκετά έργα για την ψηφιοποίηση της υγείας, όπως η εφαρμογή για κινητά, η οποία θα συμβάλει στον στόχο της Ψηφιακής Δεκαετίας να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες στα ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν την υγεία τους.

Βασικές ψηφιακές δεξιότητες έχει τουλάχιστον το 52% του ελληνικού πληθυσμού κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (54%).

Την ίδια στιγμή το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στη συνολική απασχόληση στην Ελλάδα είναι 2,5%, από τα χαμηλότερα στην ΕΕ με το  20,3% να είναι γυναίκες, ποσοστό μικρό, αλλά πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 18,9%.

Στην εν λόγω έκθεση υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα πρέπει να εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας υπολείπονται έναντι των άλλων χωρών μελών της Ένωσης και ως προς τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το επίπεδο χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών στις ΜΜΕ στην Ελλάδα βρίσκεται στο 41%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 69%.