Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Στην εκπαίδευση περίπου 150.000 στρατεύσιμων για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στοχεύει έργο που έχει προκηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 71,785 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης). Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, το έργο υπό την ονομασία «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού» στοχεύει στην ενσωμάτωση ενός προγράμματος αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί καλύτερα η θητεία των στρατεύσιμων, να υποστηριχθούν οι στρατεύσιμοι στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας που είναι ενσωματωμένη στις ένοπλες δυνάμεις και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της στρατιωτικής τους θητείας.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών προς τους στρατεύσιμους:

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής: Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής προς τους Στρατεύσιμους  μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής κατά την επιλογή των διαδρομών μάθησης (learning paths).

Κατάρτισης: Παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Κατάρτισης διάρκειας 30 ωρών μελέτης το αντικείμενο των οποίων αφορά στις επιμέρους ενότητες του Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Digi Comp 2.2 της ΕΕ.

Πιστοποίησης: Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης των Δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω των Προγραμμάτων Κατάρτισης.

Προμήθεια Φορητών Συσκευών: Προμήθεια έως 50.000 φορητών συσκευών (tablets) με δυνατότητα πρόσβασης σε κινητά δίκτυα δεδομένων, μέσω ενσωματωμένης κάρτας SIM χωρίς περιορισμό δεδομένων, που θα αξιοποιηθούν από τους στρατεύσιμους για την πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 02/05/2023) θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έως 5 οικονομικούς  φορείς (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και φορείς πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού) εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο των υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων με αποδεκτές προσφορές, μπορεί να συναφθεί συμφωνία – πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς.

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.