κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πηγή Εικόνας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Task force με αντικείμενο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την επιτάχυνση – όπου απαιτείται – των ψηφιακών έργων, που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος της Task Force είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων και έργων ευθύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Κι αυτό γιατί οι προκηρύξεις των διαγωνισμών είναι το πρώτο βήμα σε ένα έργο. Το δεύτερο και πιο κρίσιμο είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων μετά την ανάθεσή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΚτΠ στον προγραμματισμό της για το 2023, περιλαμβάνει την υλοποίηση 58 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού €2,4 δισ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), η Ομάδα Συντονισμού συγκροτείται από 24 μέλη με επικεφαλής τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών.

Η ομάδα συντονισμού, μπορεί να λειτουργεί και σε υπο-ομάδες και κάθε φορά θα προεδρεύει ο οικείος Γενικός ή Υπηρεσιακός Γραμματέας, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία της υλοποίησης των δράσεων και έργων, ευθύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο της Task Force

Αντικείμενο της Ομάδας Συντονισμού είναι:

– Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων και έργων ευθύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, και ιδίως:

– Στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αντιστοίχων τομέων πολιτικής, και την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας,

– στον σχεδιασμό, εξειδίκευση, προγραμματισμό και προετοιμασία της υλοποίησης των έργων,

– στην παρακολούθηση της συνολικής προόδου των Έργων,

– στον συντονισμό του φορέα υλοποίησης κάθε έργου με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς και τις οργανικές μονάδες του ΥΨΗΔ, για τις διαδικασίες ωρίμανσης του Έργου,

– στην ενημέρωση της Υπηρεσίας Συντονισμού για την πρόοδο των Έργων, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους,

– στην οριζόντια διαχείριση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης των Έργων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου απαιτείται.

Όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλουν:

– Να συνεργάζονται με την Ομάδα Συντονισμού για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεων της,

– να ενημερώνουν την Ομάδα Συντονισμού για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της και

– να παρέχουν έγκαιρα και κατά απόλυτη προτεραιότητα σ’ αυτήν τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, και κάθε συνδρομή για το έργο της.

Λειτουργία

Η Ομάδα θα αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα υποβάλλει τις εισηγήσεις της και οποιοδήποτε ενημερωτικό, τεκμηριωτικό ή άλλο υλικό σχετικό με το αντικείμενό της. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Ομάδας θα υποβάλλει στον Υπουργό, κάθε δίμηνο, συνοπτική έκθεση των δραστηριοτήτων της Ομάδας και αναφορά προόδου σχετικά με την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων.

Παράλληλα, η Ομάδα θα λαμβάνει αποφάσεις κατά κανόνα με ομοφωνία, στο πλαίσιο consensus (συναίνεσης). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής δεν καθίσταται δυνατή, η απόφαση θα δύναται να ληφθεί κατά πλειοψηφία, με την ψήφο του Προέδρου να υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας.

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται με την περάτωση των έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης.