Στην έκδοση πράσινου ομολόγου το 2023 προσανατολίζεται το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την Στρατηγική Χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου που δημοσιοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).


Η Ελλάδα εξετάζει την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση της ατζέντας βιωσιμότητας και να ενισχύει την στρατηγική χρηματοδότησης του ΟΔΔΗΧ.

Όπως αναφέρεται η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και να επιτύχει το μηδέν έως το 2050, όπως περιγράφεται στο Ν-νόμο για το κλίμα που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2022.

Η εφαρμογή της στρατηγικής βιωσιμότητας της Ελλάδας περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω της έκδοσης Πράσινων Ομολόγων, όπως παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών στην COP-26 του ΟΗΕ (Νοέμβριος 2021).

Με την έκδοση του πρώτου πράσινου κρατικού ομολόγου της Ελλάδας, Ο ΟΔΔΗΧ στοχεύει :

-Στην ευθυγράμμιση της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους με τους εθνικούς στόχους βιωσιμότητας, αποδεικνύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή του για την ατζέντα του για τη βιωσιμότητα, και με τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της προόδου που σημειώνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της Ελλάδας (μέσω τακτικών εκθέσεων).

-Στην ενίσχυση της επενδυτικής βάσης της Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τα αυξανόμενα πρότυπα ESG των θεσμικών επενδυτών και προσεγγίζοντας νέους επενδυτές.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το 2023 ανέρχονται σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ σε 15,4 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 7 δισ. ευρώ θα καλυφθούν με τις εκδόσεις νέων ομολόγων ενώ τα 4,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από άλλες πηγές όπως η EIB το RRF κλπ. Επίσης το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να συγκεντρώσει 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.