Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με τη στήριξη των βασικών μετόχων προχωράει η Attica Bank, όπως ανακοινώθηκε σε σχετική ενημέρωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Attica Bank, η Τράπεζα υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος (“TτE) το εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου 2022 επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Πλάνο των ετών 2022 – 2025 (BusinessPlan 2022 – 2025 με ενσωματωμένο το σχέδιο αποκατάστασης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Plan).

Η ίδια ανακοίνωση συνεχίζει επισημαίνοντας πως σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζαςθα τεθεί προς έγκριση το Σχέδιο Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («NPE Strategy»), το οποίο επίσης θα υποβληθεί στην ΤτΕ.

Στις 16-12-2022 κοινοποιήθηκε στην Τράπεζα η από 15-12-2022 επιστολή των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΤΜΕΔΕ, EllingtonSolutions A.Ε. και RinoaLtd  (ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η EllingtonSollutions Α.Ε.) (οι «Βασικοί Μέτοχοι») απευθυνόμενη στην ΤτΕ προς ενημέρωση και αξιολόγηση, ληφθείσα σε συνέχεια της από 21-11-2022 επιστολής της ΤτΕ, αναφορικά με την συμμετοχή των Βασικών Μετόχων στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η υλοποίηση των πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας εξελίσσεται κατά το σχεδιασμό και κατά τα προβλεπόμενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30-12-2022.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις της Εποπτικής Αρχής.