Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υλοποίησε η ΕΑΓΜΕ με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε ο «Οδηγός Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Ελλάδος». Ο οδηγός δημιουργήθηκε στην αγγλική γλώσσα (Guide on Mineral Raw Materials of Greece), προς διευκόλυνση των ξένων ενδιαφερομένων μερών.

Στόχος του Οδηγού Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Ελλάδος είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κωδικοποίηση/επικαιροποίηση της διαθέσιμης πληροφόρησης και να παρέχει χαρτογραφικές πληροφορίες και αναφορές σε φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, με απώτερο στόχο την προσέλκυση και αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ΟΠΥ στην χώρα.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα και εκμετάλλευση των ΟΠΥ και εν γένει την εξορυκτική δραστηριότητα, τις διαδικασίες για την απόκτηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης για μεταλλεύματα και λατομικά ορυκτά, τις αδειοδοτούσες Αρχές και μία συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα της εξορυκτικής βιομηχανίας της Ελλάδος.

Μέσω ειδικής διαδραστικής εφαρμογής WebGIS, που αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες του Έργου και του Οδηγού, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος, όπως αυτές ιεραρχήθηκαν και θεωρήθηκαν ώριμες για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, από την αρμόδια Επιτροπή   του Υ.ΠΕ.Ν. για την αξιολόγηση του οικονομικού και αποθεματικού δυναμικού των δημόσιων μεταλλείων, των εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικών χώρων και των ήδη ερευνηθέντων δημόσιων λατομικών χώρων βιομηχανικών ορυκτών της χώρας.

Οι περιοχές ενδιαφέροντος που συμπεριελήφθησαν στον Οδηγό αφορούν σε 23 Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους (ΔΜΧ) και 9 Δημόσιες Εκτάσεις Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΕΒΟ). Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του Οδηγού είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας https://mrmguide.eagme.gr/, η οποία φιλοξενείται σε διακομιστή της ΕΑΓΜΕ.

Σημειώνεται ότι, η ιστοσελίδα αποτελεί ταυτόχρονα και την πύλη εισόδου για την διαδραστική εφαρμογή WebGIS.