Πηγή Εικόνας: Pxfuel

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την έκδοση της απόφασης για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

 

Η Δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

– Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων αλλά και την συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών Φορέων.

– Την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

– Την αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού.

– Την μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.

– Την ανάπτυξη νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών αναγκών.

Δημόσια Δαπάνη

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 39.322.800€, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας:

Ανακοίνωση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Από την πρώτη μέρα που ο Πρωθυπουργός αποφάσισε η τότε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας να έρθει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέσαμε ως στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά. Τώρα αξιοποιούμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προωθώντας 8 νέες Εμβληματικές Δράσεις για την ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα με σκοπό την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Έτσι, η Ελλάδα θα πάει ακόμα πιο μπροστά στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας».

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Αξιοποιούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προωθώντας 8 νέες Εμβληματικές Δράσεις για την ανάπτυξη ερευνητικών-επιστημονικών δικτύων αριστείας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων και φορέων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνέργειες μεταξύ τους, ώστε να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο η επιστημονική γνώση σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας.»

 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής τόνισε πώς:

«Οι νέες εμβληματικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελούν μια ακόμη πρωτοβουλία της ΓΓΕΚ που αποδεικνύει τον σταθερό της προσανατολισμό στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας, μέσω συνεργασιών σε διαθεματικά επιστημονικά πεδία που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.»

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργούν νομίμως κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη τεσσάρων (4) τουλάχιστον Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της Δράσης είναι:

  • τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 1 του ν.4957/2022 (Α’ 141) και
  • τα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα του άρθρου 13α, του ν.4310/2014 (Α’ 258), όπως ισχύει.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 2.457.400€ έως 4.915.000€ ανάλογα την διαθεματική επιστημονική περιοχή στην οποία εμπίπτει η αίτηση.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη).

Στην πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα, ακολουθώντας τη διαδρομή στο μενού ‘‘Δράσεις Περιφερειών’’, ‘‘Νέα Υποβολή’’ – ‘‘Διαθέσιμες Δράσεις’’ – ‘‘Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό’’ με τους κωδικούς χρήστη που έχετε ή που θα πρέπει να αποκτήσετε μετά από εγγραφή σας στο σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, μέσω της Δράσης θα επιχορηγηθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (κατηγορία έρευνας: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη), ενεργειών προβολής/διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις (χρησιμοποιούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο 25 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014, χωρίς ο Κανονισμός αυτός να είναι το πλαίσιο χορήγησης των χρηματοδοτήσεων),

Το είδος της ενίσχυσης που παρέχει η Δράση είναι επιχορήγηση των δαπανών εκτέλεσης ερευνητικού έργου (κατηγορίες έρευνας: βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη).

Ο δείκτης που θα χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση της Δράσης και για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έχει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τίτλος δείκτη: 8. Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις
  • Μονάδα μέτρησης: Ετήσιο ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δράσης συνολικά θα εγκριθούν για χρηματοδότηση δώδεκα

(12) συνεργατικά έργα, ένα (1) για κάθε διαθεματική επιστημονική περιοχή.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. Agriculture and Food Industry

Καινοτόμος φυτοπροστασία και περιβάλλον

Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, προϊόντων και στρατηγικών φυτοπροστασίας, για τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα προϊόντα και το περιβάλλον. Επείγουσες εναλλακτικές λύσεις για τα μείζοντα θέματα φυτοπροστασίας και τη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου, στην νέα πραγματικότητα της πράσινης Ευρώπης.

2. Health and Pharmaceuticals

Ανάδειξη, επιβεβαίωση και αξιοποίηση της γενετικής βάσης μη-μεταδοτικών πολυπαραγοντικών νοσημάτων για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και αξιόπιστων βιοδεικτών

Ανάπτυξη υπολογιστικών τεχνολογιών για την ανάλυση σύνθετων γενετικών αλλαγών που σχετίζονται με πολυπαραγοντικά νοσήματα. Σχεδίαση και οργάνωση δράσεων για τη δημιουργία βιοτραπεζών και βάσεων δεδομένων για γενετικές μελέτες.

3. Health and Pharmaceuticals

Ανάπτυξη βιολογικών μοντέλων πρόβλεψης κινδύνου (systems medicine approach) επιπλοκών από λοιμώδη νοσήματα σε εξατομικευμένο επίπεδο στον «υγιή» πληθυσμό.

α. Ανάπτυξη μιας ολιστικής πολυπαραμετρικής προσέγγισης (systems medicine approach) που περιλαμβάνει την κατανόηση γενετικών και επιγενετικών μηχανισμών ρύθμισης (α) της ανοσολογικής απάντησης και (β) της ιστικής αντοχής στο stress που προκαλείται από διαφορετικές κατηγορίες παθογόνων και καθορίζει την τελική έκβαση της λοίμωξης, σε εξατομικευμένο επίπεδο σε ένα μεγάλο εύρος του φυσιολογικού πληθυσμού.

β. Ανάπτυξη εξειδικευμένων λειτουργικών δοκιμασιών (functional assays) που επιτρέπουν την εκτίμηση (α) της ανοσολογικής απορρύθμισης/βλάβης και (β) της ικανότητας επούλωσης.

4. ICT & Health

4.1 Ενοποίηση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων για την ιατρική ακριβείας

α. Ενοποίηση δεδομένων για ημιαυτόματη ανάπτυξη και συντήρηση μητρώου ασθενών

β. Χρήση μεγάλων δεδομένων (γενετικών και άλλων) για την ανάπτυξη μοντέλων ιατρικής ακριβείας

γ. Χρήση δεδομένων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για υποστήριξη πολιτικών υγείας, για ρυθμιστικές διαδικασίες και για έρευνα

4.2 Ψηφιακοί βιοδείκτες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης χρόνιων νοσημάτων

α. Ενοποίηση ιατρικών εικόνων (π.χ. βάσεις δεδομένων Harmony και PACS) και ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (EHR) για την ανάπτυξη νέων μοντέλων πρόβλεψης και διάγνωσης βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

β. Συνδυασμός μη επεμβατικών βιοδεικτών (π.χ. wearables, ομιλία, δείκτες αίματος) για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση ή/και παρακολούθηση θεραπειών ασθενειών

γ. Ανάπτυξη και εφαρμογές τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών εικόνων (π.χ. μέτρηση διαστάσεων, διάκριση οργάνων και όγκων)

5. ICT – Industry 4.0

5.1. Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής με Cyber-Physical Systems για έξυπνα και προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής, Έξυπνους αισθητήρες και IoT πλατφόρμες, Τεχνολογία digital twins, Προηγμένα συστήματα ελέγχου και ρομποτικής

5.2. Πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης που ενσωματώνει ετερογενή δεδομένα από διάφορες πηγές και δίνει τη δυνατότητα οπτικοποίησης της πληροφορίας και αναλύσεων μεγάλων δεδομένων μέσα από dashboards, τεχνολογία digital twins, με εφαρμογές όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διαχείριση υποδομών& πόρων για πράσινη οικονομία.

6. Energy – Climate

6.1 Πράσινα Νησιά

Βέλτιστες ενεργειακές λύσεις για Νήσους, βασισμένες σε ΑΠΕ και Αποθήκευση Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης πράσινης κινητικότητας και διαχείρισης υδάτων, στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας.

6.2 Πράσινη Ναυτιλία

Τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα στη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων λύσεων Ηλεκτροκίνησης, Αμμωνίας και Υδρογόνου σε πλοία και λιμένες.

7. Advanced Materials for Energy

7.1 Υλικά για φωτοβολταϊκές κυψέλες: υλικά για φωτοβολταϊκά τρίτης γενεάς (υψηλής απόδοσης, χαμηλότερου κόστους και υψηλής σταθερότητας), αποδοτικά φωτοβολταϊκά περοβσκιτών και χαλκογoνιδίων μετάλλων μετάπτωσης, υλικά για υβριδικές διατάξεις, υλικά για κυψέλες πολλαπλών σταδίων, οργανικά και εύκαμπτα φωτοβολταϊκά.

7.2 Υλικά για μετατροπή, αποθήκευση εξοικονόμηση ενέργειας ή εφαρμογές αντιρρύπανσης: υλικά για μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας (π.χ., υλικά για παραγωγή υδρογόνου, υλικά για κελία καυσίμων, υλικά για μπαταρίες, υλικά για υπερπυκνωτές), Υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ., θερμοηλεκτρικά υλικά για ηλεκτρονικά ισχύος, υλικά για αποδοτικότερα ηλεκτρονικά συστήματα, εύκαμπτα ηλεκτρονικά για εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης, υλικά για εφαρμογές μηδενικής κατανάλωσης), Υλικά για περιβαλλοντικές εφαρμογές αντιρρύπανσης (π.χ., μεμβράνες διαχωρισμού αερίων για απομάκρυνση CO2, υλικά για κατακράτηση CO2, μεμβράνες καθαρισμού νερού)

8. Social impact of green and digital transformation

Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις της μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη και στην ψηφιακή οικονομία, και αξιολόγηση των δράσεων που θα συμβάλλουν ώστε αυτή να είναι συμπεριληπτική.

Το έργο θα πρέπει:

  • να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσμα επιπτώσεων (εντοπισμός κλάδων, επαγγελμάτων, δεξιοτήτων, περιοχών, κοινωνικών ομάδων που αναμένεται να ωφεληθούν από την οικονομική αναδιάρθρωση, καθώς και εκείνων που αναμένεται να πληγούν)
  • να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα για την πρόβλεψη και παρακολούθηση των επιπτώσεων, και θα δημιουργεί νέα δεδομένα (π.χ. με επιτόπια έρευνα σε χώρους εργασίας σε διάφορους κλάδους και περιοχές)
  • να αξιολογεί τις δημόσιες πολιτικές (π.χ. στο πεδίο της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ή της διευκόλυνσης της κινητικότητας από παρωχημένες σε βιώσιμες δραστηριότητες) οι οποίες στοχεύουν στη δίκαιη μετάβαση, αξιοποιώντας και τη διεθνή εμπειρία, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις.