Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που έχει στην κατοχή της, συνολικής αξίας 62,6 ‭εκατ.ευρώ, προς εταιρείες του Ομίλου της Alpha Bank‭, ώστε να επικεντρωθεί ‬‬αποκλειστικά και να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη εμπειρία της στη δραστηριότητα διαχείρισης ακινήτων, ‭καλείται να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα ‬(ΑΑΑ) που προγραμματίζεται για τις 9 Σεπτεμβρίου‭. ‬‭Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ‬αναμένεται να εγκρίνει τη ‭διανομή μερίσματος προς τους μετόχους, ύψους 3,42 ευρώ ανά ‬ μετοχή‭, στοχεύοντας στον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας προς όφελος ‬των μετόχων της. ‭ ‬

 

Στην τελική ευθεία το ‭Project Skyline‭ ‬‬

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης που δημοσιεύθηκε σήμερα, ‭οι μέτοχοι καλούνται να ‬εγκρίνουν τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου 24 ακινήτων της Alpha Αστικά Ακίνητα, προς εταιρείες του Ομίλου της Αlpha Bank, έναντι συνολικού τιμήματος πληρωτέου σε μετρητά 43.000.000‭‭ ευρώ.‬‬

Παράλληλα, ‭δρομολογείται και η πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Chardash ‬Trading E.O.O.D., θυγατρικής της ΑΑΑ στη Βουλγαρία‭, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, ως ‬μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας, προς την «ALPHA GROUP REAL ESTATE LIMITED», εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank, ‭έναντι τιμήματος ‬19.600.000‭ ευρώ.‬

Πλην του ακινήτου στη Βουλγαρία, όλα τα υπόλοιπα ακίνητα, θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank και, κατόπιν, οι εταιρείες αυτές θα πωληθούν στον στρατηγικό εταίρο του Project Skyline. Υπενθυμίζεται πως η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακήρυξε στις 21.07.2022 προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία Dimand A.E. και Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., με την οποία έχει εισέλθει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας τους προσεχείς μήνες.

Δυναμική ανάπτυξη της ΑΑΑ στη Διαχείριση Ακινήτων

Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, αποτελεί το πλέον αποφασιστικό βήμα για τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε μία εταιρεία παροχής αμιγώς υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου του real estate.

Η Εταιρεία θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά υπηρεσιών για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ., εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση, property και facility management, data analytics, έρευνα αγοράς, προώθηση, κ.λπ.). Η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της εντός και εκτός Ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση των εργασιών προς τρίτους πελάτες, με σκοπό την αύξηση του πελατολογίου της και του αριθμού των έργων που αναλαμβάνει.

Ήδη έχει υλοποιηθεί η ενσωμάτωση στην ΑΑΑ της σχετικής δραστηριότητας της, επίσης θυγατρικής του Ομίλου, Alpha Διαχειρίσεων Ακινήτων και Επενδύσεων («AREMI»), η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων.

Περαιτέρω, η ΑΑΑ αναμένεται να ωφεληθεί από τη σύναψη μακροπρόθεσμης σύμβασης διαχείρισης ακινήτων στο πλαίσιο της συναλλαγής Skyline, ενώ βρίσκεται σε προνομιακή θέση προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές που ανοίγονται από:

– την αυξημένη ανάγκη διαχείρισης των ρευστοποιημένων εξασφαλίσεων που ανακτώνται από τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων,

– επενδύσεις που δρομολογούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,

– τα μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή υλοποίησης, όπως, ενδεικτικά, η Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού, και

– τις σχεδιαζόμενες Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Διανομή μερίσματος

Η Εταιρεία σκοπεύει να εξορθολογήσει τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων που απασχολεί, αναπροσαρμόζοντας την κεφαλαιακή της διάρθρωση ως προς το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί, καθώς με τον Μετασχηματισμό της και τη μεταβολή του εύρους των εργασιών της, εκλείπει πλέον η ανάγκη για συσσώρευση κεφαλαίων με σκοπό την εξεύρεση και εκμετάλλευση καταλλήλων ευκαιριών για επένδυση σε ακίνητα και ενίσχυση του σχετικού χαρτοφυλακίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 47.880.000 ευρώ, ήτοι 3,42 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των φορολογηθέντων κερδών – με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης – της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Εταιρείας και της πώλησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, η Εταιρεία προτίθεται να υποβάλλει προς τους Μετόχους της, πρόταση για τη διάθεση των κεφαλαίων που θα προέλθουν από την πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου ακίνητων προς τον σκοπό περαιτέρω βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Η διανομή του μερίσματος προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

– Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

– Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

– Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022. Η καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις.