Πηγή Εικόνας: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 250 εκατ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά τον Νοέμβριο 2021, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

   Οι 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, εκδόσεως της εταιρείας, είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια επενδύθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς.

   Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων συντελέστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022, η τελική έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του παραπάνω κοινού ομολογιακού δανείου για τη χρονική περίοδο 17.11.2021 – 30.06.2022, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, θα αποτελέσει μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01.2022- 30.06.2022 της εταιρείας.