Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ψώνια υπό το βλέμμα της νέας διάταξης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Άδωνι Γεωργιάδη θα κάνουν από σήμερα οι καταναλωτές, που σκοπό έχει την «περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοσκοπίας σε περίοδο κρίσης».

Πρόκειται για νέα νομοθετική παρέμβαση του υπουργού που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (αρ. φύλλου 1145) την περασμένη Δευτέρα , βάζοντας ουσιαστικά από την πίσω πόρτα πρακτικές όταν η αγορά ήταν υπό καθεστώς ελέγχου σε ότι αφορά το κέρδος με καθορισμένα όρια και συγκεκριμένα ποσοστά.

Μέχρι σήμερα με την απελευθέρωση της αγοράς δεν υπήρχαν όρια στο κέρδος. Η επιχείρηση ήταν σε θέση να βάλει τιμή πώλησης εκεί που θα υπάρχει ζήτηση χωρίς κανέναν περιορισμό.

Όμως η συγκεκριμένη διάταξη λόγω της κρίσης αλλάζει τα μεσοπρόθεσμα επιχειρηματικά δεδομένα αφού απαγορεύει τη μεταβολή του περιθωρίου μικτού κέρδους σε σύγκριση με αυτόν που ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Επιπλέον η διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσδιορίζει τον καταναλωτή ως σύμμαχο αφού η καταγγελία του θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό του υπουργείου ο οποίος θα σπεύδει γα έλεγχο.

Ο έλεγχος των αποθεμάτων

Ο έλεγχος των αποθεμάτων διασφαλίζει ότι η παρουσία μίας νέας παρτίδας της ίδιας κατηγορίας προϊόντος δεν θα μεταβάλει το περιθώριο μικτού κέρδους για το σύνολο των αποθεμάτων που έχει η επιχείρηση στην αποθήκη.

Στο «κόκκινο» οι αλυσίδες super market

Στελέχη των super market λένε ότι η αγορά των τροφίμων δεν έχει να φοβηθεί από τη νέα διάταξη καθώς οι αλυσίδες είναι στο «κόκκινο» από πλευράς περιθωρίου κέρδους σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο και οι λιανικές τιμές αρκετών προϊόντων εμφανίζουν μικρότερα περιθώρια κέρδους καθώς δεν είναι εφικτό να μεταφερθεί όλο το κόστος στους καταναλωτές. Τα ίδια λένε ότι δεν η αγορά τροφίμων δεν είναι από τις κατηγορίες που προχωρούν σε κερδοσκοπικές κινήσεις όταν δεν μπορούμε να εισπράξουμε το πραγματικό κόστος των προϊόντων.

Τι λένε τα βασικά άρθρα της νομοθετικής διάταξης

Αρθρο 1.

Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας Για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4858/2021 (Α’ 124) μπορεί να διενεργείται διοικητικός ή επιτόπου έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, από τα όργανα των αρμοδίων αρχών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου των Περιφερειών.

Άρθρο 2.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων παραστεί ανάγκη για επιτόπια παρουσία ελεγκτών στο χώρο του ελεγχόμενου τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από δύο (2) τουλάχιστον όργανα, τα οποία φέρουν το έντυπο με τίτλο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», με την οποία βεβαιώνεται η αρμοδιότητά τους να διενεργήσουν τον έλεγχο.

Οι ελεγχόμενες οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ο τρόπος τιμολόγησής τους είναι συμβατός με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4818/2021

Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να προμηθεύουν ή να πληροφορήσουν τις αρμόδιες αρχές, τουλάχιστον, με τα παρακάτω στοιχεία: – την ποσότητα των αποθεμάτων (πωληθέντων και μη) του υπό έλεγχο προϊόντος κατά την Περίοδο Αναφοράς και την Περίοδο Ελέγχου. – την αξία των ανωτέρω αποθεμάτων του Προϊόντος και στις δύο Περιόδους. – το σύνολο των πωλήσεων σε ποσότητα και αξία του Προϊόντος και στις δύο Περιόδους. – όλα τα παραστατικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθότητα των ανωτέρω μεγεθών.

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές δύνανται να ζητούν – εκτός από τα ανωτέρω και – κάθε απαραίτητο κατά την κρίση τους στοιχείο καθώς και να διευκολύνουν τον ελεγχόμενο με τη χορήγηση υποδειγμάτων πινάκων.

Σκοπός είναι καθοριστεί το Περιθώριο Μικτού Κέρδους τόσο κατά την Περίοδο Αναφοράς, όσο και κατά την Περίοδο Ελέγχου. Εάν το Περιθώριο Μικτού Κέρδους της Περιόδου Ελέγχου είναι μεγαλύτερο από αυτό της Περιόδου Αναφοράς τότε υφίσταται παράβαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις ως κατωτέρω. 4. Μετά την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων συντάσσεται ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ με τα τελικά πορίσματα των ελεγκτικών οργάνων και υποβάλλεται στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή ελέγχου. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το πόρισμα της Έκθεσης Ελέγχου προκύπτει παράβαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021, τότε αντίγραφο της Έκθεσης κοινοποιείται αμελλητί στον ελεγχόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο ελεγχόμενος μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αντιγράφου του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Στο στόχαστρο της διάταξης είναι και η αγορά καυσίμων

Στο άρθρο 6 της απόφασης προβλέπεται, επί τη βάση ειδικών συντελεστών, ο καθορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής πώλησης συγκεκριμένων καυσίμων και ειδικότερα για την διακίνηση και πώληση της αμόλυβδης βενζίνης των 95 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, σε όλα τα στάδια διανομής, έως και τον τελικό καταναλωτή και ορίζεται η τιμή πώλησης (ΤΠ) των ανωτέρω προϊόντων σε τρόπο ώστε, η διαφορά αυτής από την τιμή διυλιστηρίου (ΤΔ) της προηγούμενης ημέρας να μην είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαφορά, που ίσχυε κατά την 31/8/2021 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 30/4/2021, που είναι και οι Ημερομηνίες Αναφοράς.

Τέλος να σημειωθεί ότι προβλέπονται πρόστιμα ως ενός εκατ. ευρώ σε περίπτωση διαπιστωθεί παράβαση όπως και πρόστιμα σε όσους δεν δώσουν στοιχεία στον μηχανισμό ελέγχου.