Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γραμμή πίστωσης  συνολικού ύψους 8,5 εκατ. ευρώ έλαβε η εταιρεία Matrix Pack από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), παρότι τα οικονομικά της μεγέθη από έναν αντίστοιχο εγχώριο τραπεζικό οργανισμό θα είχε λάβει κόκκινη κάρτα σε αντίστοιχο αίτημα. Πάντως η διοίκηση της ΕΤΕπ παρέκαμψε τα οικονομικά κριτήρια και πόνταρε  στις μελλοντικές  προοπτικές  της εταιρείας καθώς  είναι μοναδική στην Ελλάδα  και η μεγαλύτερη της Ευρώπης στην παραγωγή χάρτινων καλαμακιών από πλαστικά που έφτιαχνε μέχρι πρότινος. Η εταιρεία προσαρμόζει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της χρησιμοποιώντας ανανεώσιμα και βιοαποδομήσιμα υλικά.

Η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία με τη μορφή χρηματοδότησης επιχειρηματικού χρέους ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για 5 χρόνια για τις δραστηριότητες επέκτασης της εταιρείας. Η Matrix Pack είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός καλαμακιών πόσης στην Ευρώπη είναι η πρώτη ελληνική επιχείρηση που επωφελείται από την υποστήριξη Venture Debt της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που έχει στόχο να βοηθήσει την εταιρεία να μειώσει τη χρήση πλαστικών μίας χρήσης σε εκατομμύρια καταναλωτές.

Σήμερα, η Matrix Pack παράγει 20 εκατομμύρια χάρτινα καλαμάκια την ημέρα, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου θα παράγει 30 εκατομμύρια χάρτινα καλαμάκια την ημέρα. Αυτό θα μετατρέψει τη Matrix Pack από μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) σε μια μεγαλύτερη εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της όλης της διαδικασίας, η Matrix Pack συνεργάζεται αποκλειστικά με Ευρωπαίους προμηθευτές πρώτων υλών και μηχανημάτων.

Τέσσερις μονάδες παραγωγής

Με τέσσερις μονάδες παραγωγής, τρεις στην Ελλάδα και μία στη Βουλγαρία, καθώς και ένα δίκτυο πωλήσεων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αφρική, την Ωκεανία και τη Μέση Ανατολή, η Matrix Pack παράγει χάρτινα καλαμάκια και βιοαποδομήσιμα καπάκια μίας χρήσης, δίνοντας έμφαση στην ευθυγράμμιση με την Οδηγία για τα Πλαστικά Προϊόντα Μίας Χρήσης της ΕΕ η οποία απαγορεύει τη χρήση πλαστικών από το 2021. Η εταιρεία διαθέτει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής προϊόντων με βάση το πλαστικό και την προσαρμογή ολόκληρου του χαρτοφυλακίου προϊόντων της σε ανανεώσιμα και βιοαποδομήσιμα υλικά.

Τα οικονομικά μεγέθη της Matrix Pack

Η ΕΤΕπ έβαλε σε δεύτερη  μοίρα τους  αριθμούς  της λογιστικής  κατάστασης και ανέλαβε το ρίσκο της χρηματοδότησης δείχνοντας εμπιστοσύνη στη διοίκηση της εταιρείας η οποία από το 2017 έχει  κάνει στροφή 180 μοιρών στην παραγωγή προϊόντων και πλέον παράγει  φιλικά προς το περιβάλλον. Η εταιρεία για το 2020 παρουσίασε ζημιές ύψους 1,4 εκατ.  ευρώ από 614 000 το 2019. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας  μειώθηκαν  κατά 50% το 2020 και υποχώρησαν στα 2,4 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ.  ευρώ το 2019.

Να σημειωθεί ότι η έκθεση του ορκωτού λογιστή εφιστά την προσοχή προς τους μετόχους  επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2, το γεγονός αυτό μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη Σημείωση 2, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η διοίκηση της εταιρείας επιβάλλεται να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, όπως αυτά περιγράφονται στην σημείωση 2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των δραστηριοτήτων της.