Το ανταποδοτικό τέλος μέσω των λογαριασμών ρεύματος που πληρώνουν τα εκατομμύρια των καταναλωτών γιγαντώνουν οικονομικά την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασης,  τη γνωστή μας ΕΡΤ, σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια.

 

Το ποσό των 190 εκατ. ευρώ βάζει στο ταμείο της η κρατική τηλεόραση κάθε χρόνο, χωρίς να ξοδέψει ένα ευρώ για την είσπραξή τους.

 

Ο πακτωλός των χρημάτων που εισρέει στην ΕΡΤ την καθιστούν αδιαφιλονίκητο ηγέτη από οικονομικής άποψης έναντι των ιδιωτικών καναλιών.

 

Η διοίκηση των κ.κ. Κωνσταντίνου Ζούλα και Γεωργίου Γαμπρίτσου, χάρη στο ανταποδοτικό τέλος είναι σε θέση διανέμουν μέρισμα στο βασικό μέτοχο, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ, καθώς η χρονιά που πέρασε ήταν κερδοφόρος για την κρατική τηλεόραση.

 

Πάντως, η σημερινή διοίκηση παρουσιάζει μείωση των αποδοχών της, όπως και για υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΡΤ ΑΕ. Οι αμοιβές των μελών διοικητικού συμβουλίου μειώθηκαν σε 154.000 από 171.000 του 2019 ενώ μαζί με τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και εντεταλμένων συμβούλων ήταν 520.000 από 601.000 ευρώ το 2019.

 

Το στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι ότι διαχρονικά οι διοικήσεις της ΕΡΤ, όπως και η σημερινή δεν γνωρίζει ακριβώς τα έσοδα του ανταποδοτικού τέλους, όπως αναφέρει ο ορκωτός λογιστής στην ετήσια έκθεσή του.

 

Πρόκειται για έναν υπερ κερδοφόρο ισολογισμό λόγω υψηλών διασφαλισμένων εσόδων από τους Έλληνες φορολογούμενους (για την ακρίβεια από τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, που πληρώνουν «ανταποδοτικό τέλος») και λόγω μη επαναλαμβανομενων εκτάκτων εξόδων του 2019. Βέβαια, οι επιτελείς της δεν γνωρίζουν το ακριβές ύψος των εσόδων της.

 

Πράγματι, αυτό συμβαίνει με βάση τις σημειώσεις του ορκωτού ελεγκτή που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

 

Ο ορκωτός λογιστής δεν μπορεί να βρει τα πραγματικά έσοδα της ΕΡΤ

Όπως αναφέρεται από τον έλεγχο των ελεγκτών «δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επαληθεύσουμε: α) το ακριβές ύψος των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος του Ν.4173/2013, το οποίο ανέρχεται σε 187 εκατ ευρώ , ποσό το οποίο η Εταιρεία λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και την αρχή του δεδουλευμένου και β) την επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης ποσού 48,7 εκατ ευρώ για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος, συνολικού ποσού 100,9 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για το ανωτέρω ποσό των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος του Ν.4173/2013, καθώς και για την επάρκεια της σχηματισμός πρόβλεψης για την κάλυψη των ζημιών από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος».

Έσοδα να έχουμε!

Με βάση την έκθεση οι διοικήσεις της ΕΡΤ δεν τους απασχολεί το ακριβές ύψος των εσόδων από τους λογαριασμούς ρεύματος , τα οποία είναι αρκετά για να επιτελέσουν την αποστολή τους !!!

 

Έτσι, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της ΕΡΤ για το 2020 ανήλθε 193,370 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 187 εκατ. ευρώ το κατ΄ εκτίμηση ανταποδοτικό τέλος. Το 2019 ο κύκλος εργασιών ήταν 197,827 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 190 εκατ. το ανταποδοτικό τέλος).Να σημειωθεί πως τα έσοδα της κρατικού μέσου ενημέρωσης είναι σχεδόν τετραπλάσια από τα έσοδα των άλλων τηλεοπτικών σταθμών συμπεριλαμβανομένου των ραδιοφώνων τους.

 

Κέρδη από ζημιές

 

Το σύνολο των εξόδων της εταιρείας μειώθηκε σημαντικά στα 149,210 εκατ. ευρώ από 217,653 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η μείωση δαπανών 68,452 εκατ. ευρώ προήλθε κυρίως από την μείωση των εξόδων προσωπικού καθώς κατά την προηγούμενη χρήση οι δαπάνες προσωπικού είχαν επιβαρυνθεί με 69 εκατ. λόγω της εφαρμογής νόμου (ΚΥΑ 920/2017), που απέδωσε στους δικαιούχους ποσά που προέκυψαν από την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας η έμμισθης εντολής του προσωπικού της.

Ετσι, τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης (κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων της Εταιρείας ή EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 94 εκατ. ευρώ έναντι 27,958 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 48,727 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων σε 43,775 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις της κρατικής ΕΡΤ ανέρχονται σε 200 εκατ. ευρώ μικρότερα κέρδη το 2021 λόγω αυξημένων δαπανών

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η διοίκηση για το τρέχον έτος (2021), η κερδοφορία εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με 2020. Η «στρατηγική απόφαση» όπως αναφέρεται από τη διοίκηση θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση επενδύσεων και ανάπτυξης του προγράμματος, για να …μοιάζει περισσότερο στα ιδιωτικά κανάλια.

 

Η έλλειψη στρατηγικής από την ΕΡΤ σχετικά με τα προγραμματα της την καθιστούν ως ο «φτωχός συγγενής» στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς αδυνατεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Προτιμά τις «αντιγραφές» των ιδιωτικών καναλιών απομακρύνοντας επι της ουσίας τους τηλεθεατές, καθώς το προσφερόμενο προϊόν προσφέρεται από τα ιδιωτικά κανάλια με καλύτερους όρους.

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι στην εταιρεία, απασχολούνταν 2.134 εργαζόμενοι στις 31.12.2020 εκ των οποίων 604 δημοσιογράφοι και 49 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (από 2.173 το 2019).