Ουρά σε ταμείο της ΔΕΗ
Ουρά σε ταμείο της ΔΕΗ

Το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ενέργειας με οφειλές επαναφέρει η Ρυθμιστική  Αρχή Ενέργεια για τους καταναλωτές που έχουν έναν απλήρωτο λογαριασμό, και η συνολική του αξία δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ στο τετράμηνο, και για εμπορική επιχείρηση, όταν το χρέος δεν ξεπερνά τα 200 ευρώ.

 Η ΡΑΕ βάζει τέλος στο καθεστώς απαγόρευσης μετακίνησης ενός πελάτη με οφειλή σε έναν πάροχο ενέργειας, διαπιστώνοντας ότι καταργείται στην πράξη η ελεύθερη επιλογή προμηθευτή ενέργειας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ενέργειας στον κύκλο διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς προχωρά στην αλλαγή κανονισμού.      

Ειδικότερα, η ΡΑΕ, «λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη θέση σε ισχύ της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και την απόφαση υπ’ αριθ. 1888/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄), η οποία ακυρώνει την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1463/24.05.2016) που απαγόρευε την αλλαγή προμηθευτή  λόγω χρεών. Η προτεινόμενη ρύθμιση, αναγνωρίζει στους Πελάτες το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή» 

Ο Πελάτης  θα δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή, ακόμη και εάν έχει ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά, ανά κατηγορία Πελατών, για τετραμηνιαία κατανάλωση:

Οικιακοί Πελάτες: 150 ευρώ

– Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ : 200  ευρώ

– Πελάτες ΜΤ: 1.000  ευρώ

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του.

Συμπληρωματικά προς την ανωτέρω ρύθμιση, εισάγεται σύστημα επισήμανσης οφειλής (debt flagging),για τους Πελάτες, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε δεν υπερβαίνουν τα ως άνω ποσά είτε έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό με τον

Πότε θα κόβεται  το ρεύμα

Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον Πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εξαίρεση διατηρεί για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή, το δικαίωμα να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Η διαβούλευση της ΡΑΕ  θα ολοκληρωθεί στις 5 Μαρτίου και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε αλλαγές  του κανονισμού.