Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της D MARINAS HELLAS Α.Ε. από τη VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρεται ότι:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τμήμα, την 5η Μαρτίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 705/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 13/1/2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση ποσοστού 99% επί του μετοχικού κεφαλαίου της D MARINAS HELLAS Α.Ε. από τη VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. και, συνεπώς, απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της δεύτερης επί της πρώτης.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες-μαρίνες στα σκάφη αναψυχής και τους χρήστες τους στην ελληνική επικράτεια, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά.