Όαση για τις κατασκευαστικές τα κτηριακά έργα ΣΔΙΤ
Το ΣΔΙΤ αφορά την κατασκευή οκτώ σχολείων στα Χανιά.
Όαση για τις κατασκευαστικές τα κτηριακά έργα ΣΔΙΤ
Το ΣΔΙΤ αφορά την κατασκευή οκτώ σχολείων στα Χανιά.
Πηγή Εικόνας: Pixabay

Στη δεύτερη φάση του δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου περνούν τα τέσσερα σχήματα που διεκδικούν το έργο, που θα υλοποιηθεί ως Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και αφορά την κατασκευή οκτώ σχολείων και την ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, που έχει δημοπρατήσει το έργο, οι εταιρίες Άκτωρ παραχωρήσεις, ΑΤΕΣΕ, J&P Άβαξ και Μυτιληναίος, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, περνούν στη δεύτερη φάση του ΣΔΙΤ, αξίας 40,7 εκατ. ευρώ.

Το έργο

Ο ανάδοχος, που θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, θα αναλάβει να υλοποιήσει:

– τη σύνταξη του συνόλου των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,

– το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτιριακών υποδομών του έργου και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών και της ανακατασκευής του πάρκου

-το σύνολο των εργασιών μελέτης και ανάπλασης του «Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών», που περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αναγκαία την κατασκευή νέων στεγάστρων για την αύξηση των περιοχών σκίασης, την αντικατάσταση σκληρών υλικών, τη φύτευση νέων δέντρων, την εγκατάσταση νέων φωτιστικών με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, τη δημιουργία μικρού μεγέθους εγκαταστάσεων για νέες χρήσεις (π.χ. γήπεδα τένις, μπάσκετ χωρίς κερκίδες), τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης της λίμνης στο βόρειο τμήμα του πάρκου, την τοποθέτηση στεγάστρου για στήριξη φωτοβολταϊκών στοιχείων, τη διάνοιξη περάσματος δυτικά του πάρκου, τη διαμόρφωση ράμπας από το βόρειο τμήμα του πάρκου μέχρι το κεντρικό τμήμα του και την εγκατάσταση αισθητήρων για την καταγραφή των παραμέτρων του κλίματος στα διάφορα σημεία του πάρκου με σκοπό την αντιμετώπιση των θερμικά μη άνετων συνθηκών του πάρκου και την επίλυση των προβλημάτων (π.χ. προσβασιμότητα) σε ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές του και η ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο, υπό την έννοια της σύζευξης αυτών διά της κατασκευής ενδεικτικά εναερίου ή υπογείου προσβάσεως και επικοινωνίας μεταξύ των δύο χώρων, για την εξυπηρέτηση των χρηστών

– τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια

– την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και του πάρκου

-την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας

– τη φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών του ΣΔΙΤ