Συμφωνία για επαναχρησιμοποίηση λυμάτων της Ανατολικής Αττικής
H Ελλάδα παραμένει αντιμέτωπη με μεγάλα πρόστιμα για την ελλιπή διαχείριση αστικών λυμάτων.
Συμφωνία για επαναχρησιμοποίηση λυμάτων της Ανατολικής ΑττικήςΠηγή Εικόνας: Pixabay
H Ελλάδα παραμένει αντιμέτωπη με μεγάλα πρόστιμα για την ελλιπή διαχείριση αστικών λυμάτων.

Νέες επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων δρομολογούνται, με την Ήπειρο να είναι μία από τις περιφέρειες που κάνει χρήση της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση των σχετικών έργων.

Ειδικότερα, μέσω πρόσκλησης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου καλεί Δήμους και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ΔΕΥΑ Δήμων, να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), ώστε να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος».

Η συγχρηματοδοτούμενη, δηλαδή η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής, που διατίθεται ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 14η Ιανουαρίου 2020.

Τα έργα

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν:

– υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ), δηλαδή το μίγμα οικιακών με βιομηχανικά λύματα ή / και όμβρια ύδατα

– Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.

– Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ)

Εν γένει στόχος είναι να  χρηματοδοτηθούν  έργα  τα  οποία  θα  στοχεύουν  αφενός  στην αναβάθμιση του υδάτινου δυναμικού της ευρύτερης περιοχής (συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων υδροφορέων) και αφετέρου στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος ή σε ρέματα αποτελεί σοβαρή εστία μόλυνσης και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Χρηματοδοτείται ακόμη, η αγορά εδαφικών εκτάσεων, οι εργασίες  των  αρχαιολογικών  υπηρεσιών  και  οι  συνδέσεις  με  δίκτυα  Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Οι περιοχές

Σύμφωνα με τη πρόσκληση, οι περιοχές που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν οικισμούς με πληθυσμό έως 15.000 άτομα, όπως η Πάργα, ο Δήμος Ζηρού, το Πωγώνι, η Ζίτσα, η Δωδώνη και το Σούλι.

Περιλαμβάνονται και οικισμοί, οι οποίοι, ανεξαρτήτως, πληθυσμού, επιβαρύνουν σημαντικά ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την παράκτια ζώνη. Για παράδειγμα, οι Δήμοι που βρίσκονται κοντά στον ποταμό Καλαμά που εμφανίζει υψηλά ποσοστά ρύπανσης.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα παραμένει αντιμέτωπη με μεγάλα πρόστιμα για την ελλιπή διαχείριση αστικών λυμάτων, ενώ εκτός από τους οικισμούς με πληθυσμό έως 15.000 άτομα, υπάρχουν και περιοχές με ισοδύναμου πληθυσμού άνω των 15.000, που δεν διαθέτουν συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. Εξάλλου, τον Φεβρουάριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε στην επιβολή χρηματικού προστίμου στην Ελλάδα επειδή δεν έχει λάβει μέτρα για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Θριασίου Πεδίου. Το πρόστιμο αντιστοιχεί σε κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και βαθμιαίως μειούμενης χρηματικής ποινής ύψους 3,28 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο καθυστερήσεως της πλήρους εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.