Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 5 Ιουνίου η διαπραγμάτευση των μετοχών της Noval Property ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Viohalco, στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Χτες, η Noval ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 31.05.2024 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 17.388.025 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας. Δυνάμει της από 31.05.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών  καθορίστηκε σε 2,78 ευρώ ανά νέα μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).  Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε 48,34 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης ανήλθε σε 39.592.341 μετοχές (ήτοι, ποσό 110,07 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 17.388.025 νέες μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 2,28 φορές περίπου.

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μέσω της Δημόσιας Προσφοράς διαμορφώνονται σε 42,811 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν εντός σαράντα οκτώ μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει (i) την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας ή/και της συμμετοχής της «THE GRID Α.Ε.», καθώς και (ii) την άμεση ή έμμεση (μέσω συμμετοχής σε έτερες εταιρείες ή/και εξαγοράς έτερων εταιρειών) απόκτηση ή/και ανάπτυξη (ενδεικτικά, ανέγερση, ή ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση, ανακατασκευή, αλλαγή χρήσης) νέων ακινήτων.

Αναφορικά με τη χρήση (i), σε περίπτωση που κατευθυνθούν κεφάλαια για την ανάπτυξη ακινήτων της Συμμετοχής, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε αυτήν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Αναφορικά με τη χρήση (ii) σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή αφορά εξαγορά εταιρείας, η χρήση των καθαρών αντληθέντων μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κεφαλαίων θα αφορά το τίμημα της συναλλαγής από την πλευρά της Εταιρείας ή/και τις επενδύσεις (Capex) από την πλευρά της εκάστοτε εξαγορασθείσας εταιρείας, για ανάπτυξη νέων ακινήτων.

Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση έμμεσης απόκτησης ή/και ανάπτυξης νέων ακινήτων, τα Καθαρά Αντληθέντα Κεφάλαια δύναται να κατευθυνθούν μέσω αυξήσεων μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου σε έτερες, υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες εταιρείες ή εταιρείες συμμετοχών, στις οποίες θα συμμετέχει η Εταιρεία άμεσα ή/και έμμεσα. Οι προαναφερθείσες έτερες εταιρείες, θα τα διαθέτουν απευθείας με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση νέων ή/και ανάπτυξη υφιστάμενων δικών τους ακινήτων.

Όπως πρόσφατα ανέφεραν στελέχη της Noval, στο πλαίσιο παρουσίασης για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από το χαρτοφυλάκιο των 570 εκατ. ευρώ, το 99% της αξίας των ακινήτων είναι στην Ελλάδα, ενώ το 88% είναι στην Αθήνα, και ένα μεγάλο μέρος είναι πιστοποιημένο ως «πράσινο». Το 75% του χαρτοφυλακίου είναι ακίνητα εισοδήματος, με πληρότητα 98%, υπόλοιπο μισθωμάτων διάρκειας 9,6 ετών και yield 7,2%. Το υπόλοιπο 25% είναι το υπό ανάπτυξη. Η ΑΕΕΑΠ προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα 340 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου θα καλυφθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια.  Από τα 340 εκατ. ευρώ του επενδυτικού προγράμματος ποσοστό 82% αφορά ακίνητα που είναι ήδη στην ιδιοκτησία της ΑΕΕΑΠ. Εκτιμάται ότι το ποσοστό της Viohalco από 82% πριν, μειώνεται στο 69% περίπου μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η EBRD θα βρεθεί με μετοχικό μερίδιο 1,25% στην ΑΕΕΑΠ. Η ελεύθερη διασπορά θα είναι στο 15,59% συμπεριλαμβανομένων των νέων μετόχων. Οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται μέρισμα από τη χρήση 2023.

Οι νέες μετοχές  κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

· 7.824.612 Νέες Μετοχές (45% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 19.697.469 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, ικανοποιήθηκε το 39,7% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 4.907 αιτήσεις), και

· 9.563.413 Νέες Μετοχές (55% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 19.894.872 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 48,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 100 αιτήσεις).

Σημειώνεται, επίσης, ότι, δυνάμει της από επίσης 04.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ολοκληρώθηκε η μετατροπή ομολογιών του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρείας ομολογιακού δανείου το οποίο εξέδωσε η εταιρεία στις 05.10.2023, με την έκδοση 1.576.769 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους του και τιμή μετατροπής 2,78 ευρώ. Οι Εκ Μετατροπής Μετοχές θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την EBRD, ενώ δεν αποτελέσαν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 22.05.2024 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.