Γιώργος Παπακωνσταντίνου


Στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ φαίνεται να καταλήγει μια μεγάλη σύμβαση για την κατασκευή μονάδας αποβλήτων στην Βόρεια Ελλάδα, με τον κατασκευαστικό βραχίονα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επικρατεί της κοινοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ – Μεσόγειος και να αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του σχετικού διαγωνισμού. Ειδικότερα, ο τοπικός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ενέκρινε προ ημερών το πρακτικό ανάθεσης στην ΤΕΡΝΑ, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 241.881.159,72 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ).

Η «μάχη» με το σχήμα Ηλέκτωρ – Μεσόγειος

Όπως αναφέρθηκε, η «μάχη» δίνονταν ανάμεσα στο σχήμα της ΤΕΡΝΑ και την κοινοπραξία Ηλέκτωρ – Μεσόγειος με την πρώτη να ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης. Η διαγωνιζόμενη «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 0,30 % για το Μέρος Πρώτο (Έργο και Προμήθεια) και ποσοστό έκπτωσης 0,30% για το Μέρος Δεύτερο (υπηρεσία). Η διαγωνιζόμενη «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΗΛΙΟΧΩΡΑ A.E.» προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,63% για το Μέρος Πρώτο (Έργο και Προμήθεια) και ποσοστό έκπτωσης 10,62% για το Μέρος Δεύτερο (υπηρεσία). Η οικονομική προσφορά του μειοδότη ανέρχεται σε 86.405.054,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (στα 107.142.267,95 με ΦΠΑ) και χωρίς προαιρέσεις για το συνολικό έργο και υπηρεσία (κατασκευή και λειτουργία).

Ποια είναι η μονάδα

Βάσει της παλιότερης προκήρυξης, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα κατασκευαστεί στη θέση «Άγιος Αντώνιος» εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα επεξεργάζεται 150.200tn/a,  εκ των οποίων:

· 128.200 tn/a σύμμεικτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο),

· 22.000 tn/a προδιαλεγμένων αποβλήτων (1η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

Η εν λόγω ΜΕΒΑ θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή), προκειμένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιμα υλικά, με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια) των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα προκειμένου ανάλογα με το είδος βιολογικής επεξεργασίας να παραχθεί κομπόστ τύπου Α και δευτερογενές καύσιμο. Η ΜΕΑ περιλαμβάνει διακριτή γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αστικών αποβλήτων και από τη βιολογική επεξεργασία αυτών παράγει κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Κατά παλιότερες πληροφορίες η μονάδα θα εξυπηρετεί τους δήμους, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Θέρμης καθώς και το Δημοτικό Διαμέρισμα Ε (Αναλήψεως) του δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και τους δήμους της Π.Ε. Χαλκιδικής και ειδικότερα τους Δήμους Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Πολυγύρου.

Τα οφέλη

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή και λειτουργία μίας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, όπως είναι αυτή του Ανατολικού Τομέα, θα έχει σημαντικά οφέλη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

·  Θα μειώσει δραστικά τον όγκο των προς διάθεση αποβλήτων.

·  Θα μειώσει δραστικά την επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων.

·  Θα περιορίσει δραστικά την πιθανότητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων.

·  Θα ικανοποιήσει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) αντί για Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), οι οποίοι χώροι για να λειτουργήσουν απαιτείται η προηγούμενη επεξεργασία των απορριμμάτων έτσι ώστε να ανακτηθούν από αυτά χρήσιμα υλικά και ενέργεια και να οδηγηθούν για τελική διάθεση μόνο τα υπολείμματα των διεργασιών.

·  Τέλος, θα εξαλείψει τις ανάγκες διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και τις συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις.