Αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2023 ανακοίνωσε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ σε σχέση με το 2022. Τα έσοδα από μισθώματα κατά την χρήση 2023, ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ, έναντι 20,8 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,3%. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών (όπως το εμπορικό πάρκο Ιωαννίνων και Λάρισας, Logistics Ελευσίνας και SMART PARK), της σύναψης νέων μισθώσεων με βελτιωμένο έσοδο σε σχέση με προγενέστερες, καθώς και τη θετική απόδοση των μισθωμάτων των εμπορικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2023.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Αdjusted EBITDA) κατά την χρήση του 2023, ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ, έναντι 14,8 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022, σημειώνοντας αύξηση 23,6%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του 2023 ανήλθαν σε 37,7 εκατ. ευρώ, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2022, επηρεαζόμενα από την υπεραξία της πρόσφατης απόκτησης του εμπορικού πάρκου Smart Park.

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε στα 298,4 εκατ. ευρώ έναντι 210,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41,3% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Την 31.12.2023, ο καθαρός δείκτης δανεισμού προς την αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων (NLTV) ανήλθε στο 40,7%, η μέση σταθμισμένη διάρκεια δανεισμού ήταν 9,6 έτη, ενώ το μέσο σταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 5,4%. Για το 76,7% του υφιστάμενου δανεισμού, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swaps), επιτυγχάνοντας μείωση του τελικού επιτοκίου στο 3,99%.

Σημειώνεται ότι για το έργο ανάπτυξης του εμπορικού πάρκου στην Πάτρα, άρχισε η σταδιακή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η οποία θα οδηγήσει σταδιακά στη μείωση του μέσου σταθμικού επιτοκίου. Εντός του επόμενου διαστήματος, αντίστοιχη χρήση πόρων του RRF θα αξιοποιηθεί και για το έργο ανάπτυξης του εμπορικού πάρκου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς έχει ληφθεί η σχετική έγκριση ένταξης της χρηματοδότησης της ανάπτυξης από το RRF.

Η εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 31η.12.2023, περιλαμβάνει δεκατρία ακίνητα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 344.006 τ.μ., δυο υπό ανάπτυξη ακίνητα και δυο ακίνητα εταιρειών που συμμετέχει η εταιρεία, με συνολική αξία αποτίμησης της εύλογης αξίας τους, που ανέρχεται στα 484 εκατ. ευρώ.

Η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων βάσει της ελάχιστης συμβατικής λήξης των μισθωτηρίων (WAULT) ανέρχεται στις 31.12.2023 σε 11 έτη, ενώ το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται σε 98,8%.

Το διοικητικό συμβούλιο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Μαρτίου 2024, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευσή των μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2023.