Της Τέτης Ηγουμενίδη

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου για τη δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας, στα Ιωάννινα σε ακίνητο απέναντι από το Πανεπιστήμιο, μέσω σύμβασης παραχώρησης.

Η αξία της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με την προκήρυξη της, εκτιμάται σε 86,77 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και υπολογίζεται ως το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων του παραχωρησιούχου κατά το διάστημα της λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου. Οι προσφορές δύναται να κατατεθούν μέχρι 9 Απριλίου 2024.

Κριτήριο ανάθεσης του έργου υπό τον τίτλο «Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας της Περιφέρειας Ηπείρου» είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά από την άποψη της υψηλότερης βαθμολογίας με κριτήριο αξιολόγησης το μέγεθος της επιφάνειας των αποδιδόμενων γραφειακών χώρων για χρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Σκοπός της ανέγερσης και λειτουργίας του Πάρκου, στο ακίνητο που παραχωρεί η Περιφέρεια Ηπείρου είναι, μεταξύ άλλων, να καταστεί πόλος έλξης διεθνώς για επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κλάδο των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής) και σε αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, η φιλοξενία καινοτόμων ή παραγωγής λογισμικού ανοικτού κώδικα οικονομικών οντοτήτων, ώριμων, νεοφυών και τεχνοβλαστών (spin-off), η φιλοξενία εκδηλώσεων σχετικών με τους σκοπούς του Πάρκου και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σχετικών με τη δημιουργία και ανάπτυξη της καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία.

Σύμφωνα με τη Μελέτη και την Οικοδομική Άδεια του έργου το προς ανέγερση Πάρκο Τεχνολογίας θα αποτελείται από 6 διώροφα κτίρια υψηλής αισθητικής με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, συνολικής κάλυψης 7.947 τ.μ. και δόμησης 15.455 τ.μ.

Ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει την κατασκευή του Πάρκου, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και την πλήρη ευθύνη για τη διοίκηση, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του. Ο ίδιος θα καλύψει στο σύνολό τους τις δαπάνες με χρηματοδότηση που θα προέλθει από ίδια ή και δανειακά κεφάλαια καθώς και τους πόρους από τα έσοδα του Τεχνολογικού Πάρκου.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης ο παραχωρησιούχος θα αποκτήσει το δικαίωμα της αξιοποίησης παρακείμενου οικοπέδου εμβαδού 8.158 τ.μ. το οποίο θα του παραχωρηθεί κατά χρήση. Θα υποχρεούνται εντός 5 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης   υπό την έγκριση της Περιφέρειας Ηπείρου και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, να σχεδιάσει, μελετήσει, εκδώσει τις απαραίτητες άδειες και να εκκινήσει τις εργασίες για την κατασκευή συμπληρωματικών κτιριακών εγκαταστάσεων που θα κριθούν εκ μέρους του αναγκαίες ή σκόπιμες για τη λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου.

Ενδεικτικά αναφέρονται, Ερευνητικό Κέντρο, Data Center, βοηθητικές εγκαταστάσεις κτλ. Όλες οι απολαβές από τις εκμισθώσεις των χώρων γραφείου και εν γένει των εγκαταστάσεων του Τεχνολογικού Πάρκου καθώς και των χρεώσεων των υπηρεσιών που θα παρέχει ο Παραχωρησιούχος προς τους Χρήστες του Τεχνολογικού Πάρκου για την περίοδο λειτουργίας του θα αποτελούν έσοδα του.

Το Τεχνολογικό Πάρκο θα περιλαμβάνει, βάσει της προκήρυξης, γραφεία ευέλικτης διαμόρφωσης, καθώς και χώρους εγκαταστάσεων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (συνεδριακό κέντρο, χώρο εκθέσεων – παρουσιάσεων, εστίασης – καφέ, γυμναστήριο κ.α.).

Οι χώροι γραφείων θα προσφέρονται προς μίσθωση σε εταιρίες υφιστάμενες ή νεοφυείς που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενους τεχνολογικά κλάδους.

Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη του έργου για το Πάρκο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρων μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εταιρίες από την Πληροφορική, τον Χρηματοοικονομικό τομέα και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, που τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικά για τις νεοφυείς εταιρίες και τους τεχνοβλαστούς που θα φιλοξενούνται στο Πάρκο, θα παρέχεται, τα 3 πρώτα έτη, υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους με υπηρεσίες θερμοκοιτίδας με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων.

Ο παραχωρησιούχος θα έχει την υποχρέωση διάθεσης χώρων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή τεχνοβλαστούς (έναντι συμβολικού τιμήματος) καθώς και του συνεδριακού χώρου στην Περιφέρεια και άλλους δημόσιους φορείς για ορισμένο χρονικό διάστημα ετησίως.

Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης της κατασκευής του Πάρκου, ορίζεται σε 31 έτη και 6 μήνες.

Με ενδιαφέρον αναμένεται αν θα υπάρξει ενδιαφέρον για το εν λόγω έργο. Εφόσον προχωρήσει η υλοποίησή του θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Ηπείρου και θα ενισχύσει συνολικά την πανεπιστημιακή κοινότητα.