«Τα επιμελητήρια στηρίζουν την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την επανειδίκευση, τη διά βίου μάθηση και τη μαθησιακή κινητικότητα».

Αυτό σημείωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Ιωάννης Μασούτης με αφορμή την πρόσφατη επισήμανση των Ευρωεπιμελητηρίων στο Κείμενο Θέσεων τους για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, ότι συντάσσονται με την τρέχουσα αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου κινητικότητας και τον στόχο του εντοπισμού και της αντιμετώπισης των υφιστάμενων εμποδίων στη μαθησιακή κινητικότητα.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, η έμφαση που δίνεται στην κινητικότητα των μαθητευομένων και στην αναγνώριση των περιόδων κινητικότητας αποτελούν, επίσης, θετικές ενδείξεις καθώς είναι διαπιστωμένη η έλλειψη δεξιοτήτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΚΕΕΕ, τα Ευρωεπιμελητήρια υπογραμμίζουν την ανάγκη στήριξης της κινητικότητας των ενήλικων εκπαιδευομένων, στη βάση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο, με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την επανειδίκευση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και τη δημιουργία μιας νοοτροπίας διά βίου μάθησης.

Η σημερινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από πολλαπλές και ραγδαίες αλλαγές. Ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν τα Ευρωεπιμελητήρια, γινόμαστε μάρτυρες αυξανόμενων αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και ελλείψεων, οι οποίες καθίστανται ενδημικές και απειλούν τη λειτουργία και το μέλλον των ευρωπαϊκών οικονομιών και της ανταγωνιστικότητας. Οι αδυναμίες αυτές έχουν καταστήσει τη σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων ακόμη πιο κεντρικά θέματα στη συζήτηση πολιτικής. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά, η αύξηση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων θα πρέπει, συνεπώς, να παραμείνει προτεραιότητα.

Η μαθησιακή κινητικότητα, όπως υπογραμμίζεται, διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, επιτρέποντας στους σπουδαστές, τους εκπαιδευόμενους, τους μαθητευόμενους και τους εργαζομένους (καθώς και σε εταιρείες και ιδρύματα που θα αντλήσουν οφέλη από την εμπειρία του εκπαιδευόμενου) να επωφεληθούν από μια εμπειρία στο εξωτερικό. Είναι επίσης μια ευκαιρία απόκτησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και μη τεχνικών δεξιοτήτων, και βελτίωσης της προσαρμοστικότητας στις αλλαγές και τα νέα περιβάλλοντα. Η μαθησιακή κινητικότητα προωθεί επίσης την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, τη μεγαλύτερη πολυμορφία και αυξάνει τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Εκτός από την κινητικότητα εντός της ΕΕ, η διασυνοριακή κινητικότητα έχει επίσης τη δυνατότητα να απελευθερώσει περαιτέρω συνέργειες και εταιρικές σχέσεις μεταξύ παραμεθόριων περιοχών, κάτι που είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για τις ΜμΕ.

Οι αναγκαίες προσπάθειες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, καθώς και η ανάγκη βελτίωσης και στήριξης της ανάπτυξης της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, μπορούν μόνο να ωφεληθούν από την αυξημένη κινητικότητα των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Ωστόσο, παρά την πρόοδο, η μαθησιακή κινητικότητα, ιδίως για τους ενήλικες στο εργασιακό πλαίσιο, εξακολουθεί να παρεμποδίζεται σημαντικά. Η άρση αυτών των εμποδίων είναι απαραίτητη, εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως την κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επιτύχουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις και την ανάγκη αξιοποίησης ταλέντων για την προώθηση της διττής μετάβασης.

Τα επιμελητήρια σημειώνουν τέλος ότι, έχουν ιδιαίτερο συμφέρον να στηρίξουν την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, με βάση την εργασία και τη διά βίου μάθηση.