Τον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των δράσεων για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα δείχνει στις ελληνικές επιχειρήσεις το ΚΕΠΕ στην ετήσια έκθεσή του για το 2023, τονίζοντας την ανάγκη να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους.


Στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ψηφιοποίηση, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη δίκαιη ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως θα πρέπει να αναλάβουν και δράσεις για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που συνδέεται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να ενισχύσουν την κυκλική οικονομία. 

«Θα πρέπει, φυσικά, να μην παραβλέπουμε ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί και ένα ευρύ φάσμα πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων που θα συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας» προσθέτει η Έκθεση. 

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, τέτοιες πολιτικές θα μπορούσαν να είναι: η απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ισχυρά μέτρα κοινωνικής προστασίας, προσιτή χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στήριξη της μεταφοράς τεχνολογίας και των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση των εξαγωγών.

Ενδιαφέρον έχει η αναφορά στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου το ΚΕΠΕ επισημαίνει την επίδραση που θα έχει στο ΑΕΠ, καθώς εκτιμά πως θα αποφέρει σημαντική αύξηση (13,7 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ θα τονώσει και την απασχόληση (περίπου 400.000 θέσεις εργασίας). «Δηλαδή, αύξηση σε όρους ΑΕΠ κατά 8,3% και της απασχόλησης κατά 10,5%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του ΑΕΠ και της απασχόλησης της Ελλάδας το 2020» τονίζεται. 

Ωστόσο, η ανάλυση του ΚΕΠΕ υποδηλώνει ότι «το RRP ενδέχεται να μην είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της Ελλάδας, λόγω της υπερβολικής εξάρτησής του από συγκεκριμένους τομείς, κυρίως τις Κατασκευές, οι οποίοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς τους ευρύτερους στόχους μιας δίκαιης ανάπτυξης, μείωσης της εξάρτησης από εισαγωγές και περιορισμών των εκπομπών CO2». 

Σημειώνει δε, ότι οι Κατασκευές ήταν ο τομέας που παρουσίασε την υψηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 2020-2022.

Στις προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, το ΚΕΠΕ απαριθμεί τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, τον επίμονο πληθωρισμό, το αυξημένο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (έλλειμμα 9,7% επί του ΑΕΠ το 2022), τις δημογραφικές αλλαγές, την τεχνολογική υστέρηση και τις συχνότερες φυσικές καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Άλλωστε, όπως αποτυπώνει ο Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (RCI), σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, όλες οι ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στο τέλος της κλίμακας, με διατήρηση του χάσματος μεταξύ της Αττικής και των υπόλοιπων περιφερειών.

Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση της αναμενόμενης αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας είναι, όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ, αφενός, η αύξηση της χρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού, που αποτελεί παράγοντα – κλειδί, λαμβάνοντας υπόψη τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού, και, αφετέρου, η σημαντική αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ιδίως, στον επιχειρηματικό τομέα και στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας της οικονομίας.