Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Την τιμολόγηση της κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών για 33.619.870 υφιστάμενες μετοχές της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.


Ειδικότερα, σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης, το Ταμείο ανακοινώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH» και από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, οι «Πωλητές Μέτοχοι») συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings S.A. («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν στο 11% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»).

Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 12.128.317 μετοχές στο πλαίσιο της συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα κατέχει 31,2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 μετοχές στο πλαίσιο της συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις. Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη συναλλαγή.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι πωλητές μέτοχοι συμφώνησαν με τους κοινούς διεθνείς συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, μαζί με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές») ενήργησαν ως κοινοί διεθνείς συντονιστές σε σχέση με τη συναλλαγή.

Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.