Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Οι πωλήσεις κατοικιών στο Ελληνικό έδωσαν σημαντική αύξηση (148%) στα ενοποιημένα έσοδα της Lamda Development στο 9μηνο, (205,8 εκατ. έναντι 83 εκατ.) με το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) να διαμορφώνεται σε 76,9 εκατ. αυξημένο 121%.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση συνολικού ποσού 42 εκατ. (έναντι θετικής επίπτωσης 32 εκατ. το 9μηνο 2022), βάσει εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ομίλου την 30.06.2023 (Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων καθώς και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού).

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας,  ήταν ζημία 6,1 εκατ. έναντι ζημίας 55,2 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με το έργο στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση 32,8 εκατ. έναντι 27,7 εκατ. το 9μηνο 2022).

Σε θετική τροχιά βρίσκονται τα εμπορικά κέντρα της Lamda. Τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων (Retail EBITDA), συμπεριλαμβανομένου του Designer Outlet Athens (ενοποίηση από 06.08.2022), αυξήθηκαν 28% στα  61,6 εκατ., καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας σε εννεάμηνη βάση Οι κύριοι παράγοντες της ενίσχυσης των κερδών EBITDA των 3 Εμπορικών Κέντρων είναι, η αύξηση των εσόδων από μισθώματα και η αύξηση των εσόδων στάθμευσης. Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) πλέον περιθωρίου περίπου 1,5-2 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Lamda διαμορφώθηκαν σε 1.183 εκατ. έναντι 1.163 εκατ. πέρυσι, και τά ταμειακά διαθέσιμα σε 523 εκατ. από 694 εκατ. ευρώ.

Στο Ελληνικό οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις – μισθώσεις ακινήτων το 9μηνο ανήλθαν σε 241 εκατ. και τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, τα οποία αναμένεται να αναγνωριστούν σταδιακά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ανήλθαν την 30.09.2023 σε 253 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις – μισθώσεις ακινήτων, λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών, είναι ο κύριος παράγοντας της βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών στο Ελληνικό (ζημιά 22,4 εκατ. έναντι ζημιάς 36,2 εκατ.).

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό διαμορφώθηκε σε 2 δις. αυξημένη κατά 45 εκατ. έναντι της 31.12.2022, λόγω της επανεκτίμησης της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων την 30.06.2023 (θετική επίπτωση 22 εκατ.) και της αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) κατά 23 εκατ., μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων ακινήτων.

Για το έργο στο Ελληνικό η Lamda μέχρι στιγμής έχει μηδενικό δανεισμό.

Τον περασμένο Ιούλιο ξεκίνησε η προώθηση στο αγοραστικό κοινό 33 διαμερισμάτων στο οικιστικό έργο Park Rise που φέρει την υπογραφή του διάσημου αρχιτεκτονικού γραφείου Bjarke Ingels Group (BIG) και αφορά κτίριο ύψους 50 μ. Μέχρι την 06.11.2023 είχαν κατατεθεί προκαταβολές πελατών για 21 διαμερίσματα, συνολικού ποσού περίπου 3 εκατ. Η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας αναμένεται να ξεκινήσει το Α’ Τρίμηνο 2024 (κατά την οποία θα εισπράττεται 20% του συνολικού τιμήματος εκάστης, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν κατατεθειμένης προκαταβολής).