Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Την ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς» (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system), βασισμένο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Machine – to – Machine Learning και Επαυξημένης Πραγματικότητας (augmented reality) επιδιώκει το έργο «ΤΗ2ORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα» που προκήρυξε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στόχος είναι η βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της διαχείρισης κρίσεων μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 85,626 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνει ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης) και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Φορείς υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης από κοινού με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α) (Γ΄Κλάδος). Φορέας Λειτουργίας (χρήσης) και Συντήρησης του Έργου είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α) (Γ΄Κλάδος), καθώς η φύση, το αντικείμενο και ο σκοπός του έργου εντάσσονται στο πλαίσιο της βελτίωσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Χώρας.

Ο διαγωνισμός γίνεται με τη διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού του άρθρου 28 του ν.4412/16 σε δύο φάσεις – στάδια: 1) Α’ Στάδιο: Προεπιλογή – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής 2) Β’ Στάδιο: Ανάθεση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Χθες δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση που αφορά το Α΄ Στάδιο της Προεπιλογής η οποία ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής την 21η .11.2023.

Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω της εγκατάστασης ενός συνόλου επιμέρους πληροφοριακών υποσυστημάτων, τα οποία, αντλώντας δεδομένα από διαφορετικές πηγές, θα παράγουν σύνθετες πληροφορίες μέσω της επεξεργασίας πρωτογενών στοιχείων, αφού προηγουμένως αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ως προς τη βασιμότητα, τη σπουδαιότητα και τον χαρακτήρα τους.

Οι παραγόμενες πληροφορίες θα αποτυπώνονται οπτικοποιημένες σε μία ενιαία πλατφόρμα του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου, με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα σύγχρονης επίγνωσης της κατάστασης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή προς τον λήπτη της απόφασης για την αντιμετώπιση ενός συμβάντος που λαμβάνει χώρα στην ελληνική επικράτεια.

Η αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση, παραμετροποίηση και ενοποίηση των πρωτογενών δεδομένων θα καθίσταται δυνατή μέσω της αυτονομίας των πληροφοριακών υποσυστημάτων, που παρέχεται από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία της Τεχνικής Νοημοσύνης της Μηχανικής Μάθησης και της Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Το σύστημα θα συνθέτει διαφορετικούς τύπους και μορφές συνεργατικών δεδομένων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, θα απεικονίζει τα δεδομένα αυτά σε χάρτες, θα τα επεξεργάζεται από κατάλληλους αλγόριθμους για τον αυτόματο/ημιαυτόματο συσχετισμό τους με τα υπόλοιπα επίπεδα πληροφοριών (Διευκρινισμένη Εικόνα Αέρος/Επιφανείας/Εδάφους, Δεδομένων Τηλεπισκόπησης, Αισθητήρες κλπ) και θα παρέχει σχετικές πληροφορίες σε εμπλεκόμενους φορείς, διευκολύνοντας τη συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών δομών τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, όταν αυτό απαιτείται.

Ο σχεδιασμός του συστήματος θα είναι τέτοιος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ποικίλου φάσματος τελικών χρηστών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Εν κατακλείδι το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση του μηχανισμού διαχείρισης απειλών και κινδύνων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, συνεισφέροντας ταυτόχρονα, με αποστολή δεδομένων, ενεργά στις δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (NatCHAMM).