Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της «Optima Bank» σχετικά με τη δημόσια προσφορά και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 21.000.000 νέων μετοχών (δημόσια προσφορά έως 19.950.000 νέων μετοχών και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως νέων 1.050.000 μετοχών), με καταβολή μετρητών για άντληση κεφαλαίων ύψους έως 151.200.000 ευρώ, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Επίσης αποφάσισε:

-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΛΓΕΚΑ» για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

-Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΑΛΦΑ FINANCE» προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ήδη διαθέτει και επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 2 (μέσα χρηματαγοράς).