Στο ποσό των 246,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του oμίλου Fourlis το πρώτο εξάμηνο του 2023 από 212,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξημένα κατά 16%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίζεται τόσο από τον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), όσο και από τον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (INTERSPORT) και αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση του όγκου.

Στις αρχές του 2023, ξεκίνησε η νέα δραστηριότητα λιανικής του ομίλου στον κλάδο υγείας και ευεξίας, μέσω τριών νέων καταστημάτων Holland & Barrett στην Αθήνα και πρόσφατα δημιουργήθηκε το κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου του, υποστηρίζοντας την πολυκαναλική προσέγγισή του.

Σημειώνεται ότι εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις δραστηριότητες «The Athlete’s Foot» και «Intersport Turkey», που έχουν πουληθεί, οι πωλήσεις του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 20%.

Σε συγκρίσιμη βάση, οι πωλήσεις του ομίλου από την Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο, που αντιπροσωπεύουν 58,5%, αυξήθηκαν κατά 21,6%, ενώ οι πωλήσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 18,7% σε σύγκριση με το περυσινό πρώτο εξάμηνο.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 αντιπροσώπευαν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων του ομίλου, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεισφοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA -OPR) του ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 76,1% φτάνοντας τα 17,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 από 9,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage) σε όλο τον όμιλο καθώς και των σταθεροποιητικών πληθωριστικών πιέσεων. Το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 6,9% το πρώτο εξάμηνο του 2023 από 4,6% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του ομίλου ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ από 7,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 39,2%, ενώ το περιθώριο EBIT έφτασε στο 4,4% από 3,7%. Σημειώνεται ότι το EBIT του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 περιλαμβάνει 1,3 εκατ. ευρώ κερδών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με 5 εκατ. ευρώ που ήταν το ποσό αναπροσαρμογής στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων (PBT) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 66,7% φτάνοντας τα 2,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρά τα υψηλότερα έξοδα τόκων λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο κερδών μετά φόρων διαμορφώθηκε στο 0,7% από 1,2% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023 ο όμιλος κατέβαλε μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2022, ύψους 6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% επί των καθαρών κερδών του ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε 284 εκατ. ευρώ από 262 εκατ. ευρώ τη χρήση 2022, αυξημένος λόγω νέων επενδύσεων από την Trade Estates ΑΕΕΑΠ. Ο δανεισμός της Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανήλθε σε 133,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του ’23 από 113,3 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022.

Ο καθαρός δανεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του ομίλου ανήλθε σε 110,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 μειωμένος έναντι 123,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ ο καθαρός δανεισμός που αφορά στην Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανήλθε σε 119,3 εκατ. ευρώ από 89 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 και 98,8 εκατ. ευρώ τη χρήση 2022, λόγω των νέων επενδύσεων.