Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την έκθεση της για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία καθαρότερου και υγιέστερου περιβάλλοντος.


Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με 46 ψήφους υπέρ, 41 κατά και 1 αποχή, ορίζει αυστηρότερες οριακές τιμές και τιμές-στόχους για το 2030 για διάφορους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των αιωρούμενων σωματιδίων (PM2,5, PM10), NO2 (διοξείδιο του αζώτου), SO2 (διοξείδιο του θείου) και O3 (όζον), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα του αέρα στην ΕΕ δεν είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Οι ευρωβουλευτές λένε επίσης ότι οι επικείμενες αναθεωρήσεις αυτής της οδηγίας θα διασφαλίσουν την πλήρη και συνεχή ευθυγράμμιση με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα.

Περισσότερα σημεία δειγματοληψίας για την ποιότητα του αέρα

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης του αριθμού των σημείων δειγματοληψίας για την ποιότητα του αέρα. Σε τοποθεσίες όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων (UFP), αιθάλης, υδραργύρου και αμμωνίας (NH3), θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο δειγματοληψίας ανά εκατομμύριο κατοίκων, υψηλότερο από το αρχικά προτεινόμενο της Επιτροπής ένα ανά πέντε εκατομμύρια και τότε μόνο για το UFP. Στις αστικές περιοχές, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας υπερχώρος παρακολούθησης αντιπροσωπευτικός της έκθεσης του γενικού αστικού πληθυσμού ανά δύο εκατομμύρια κατοίκους σε σύγκριση με έναν ανά 10 εκατομμύρια κατοίκους που προτείνει η Επιτροπή.

Καλύτερη ενημέρωση των πολιτών

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να εναρμονίσουν τους επί του παρόντος κατακερματισμένους και μη διαισθητικούς δείκτες ποιότητας του αέρα που καλύπτουν το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5) και το όζον σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι δείκτες πρέπει να είναι σαφείς, διαθέσιμοι στο κοινό και με ωριαίες επικαιροποιήσεις, ώστε οι πολίτες να μπορούν να προστατεύονται κατά τη διάρκεια υψηλών επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης (και πριν από την επίτευξη των ορίων συναγερμού). Συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα που συνδέονται με τις αιχμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τους συναφείς κινδύνους για την υγεία κάθε ρύπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προσαρμοσμένων στις ευάλωτες ομάδες.

Σχέδια και χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν ότι, εκτός από τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα τα οποία απαιτούνται όταν οι χώρες της ΕΕ υπερβαίνουν τα όρια, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα που θα καθορίζουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νέες οριακές τιμές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Κοινοβούλιο έχει προγραμματιστεί να εγκρίνει την έκθεση κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 10ης-13ης Ιουλίου 2023. Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του, μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή του νόμου.

30.000 θάνατοι ετησίως λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, με περίπου 300.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, με τα πιο επιβλαβή να είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, το NO και το όζον (O), σύμφωνα με τον ΕΟΠ. Τον Οκτώβριο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα με πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μηδενικής ρύπανσης έως το 2050 σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση.