Κτηματολογιο: έρχεται ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Κτηματολογιο: έρχεται ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Πηγή Εικόνας: Photo by Josh Sorenson from Pexels

Πενήντα δύο εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σηματοδοτούν οι προσκλήσεις 6 και 7, αντίστοιχα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» του ΕΣΠΑ, το οποίο υλοποιείται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ενώ συνολικά μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» θα δοθούν για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 113 εκατ. ευρώ.


Συγκεκριμένα, μέσω της πρόσκλησης 6 του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, από την 1η Ιουνίου 2023 έως το τέλος του τρέχοντος έτους, να υποβάλουν προτάσεις με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ΟΤΑ, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα, καθώς και άλλων ειδικών ομάδων δημοσίων υπαλλήλων, π.χ. κληρικοί.

Αντικείμενο της προαναφερόμενης δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα για όλα τα επίπεδα (βασικό, προχωρημένο, ειδική εκπαίδευση), ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο.

Στόχος είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης, η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών για τηλεργασία και συμμετοχή στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας των στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, μέσω της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων ΟΤΑ επιδιώκεται η αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας της καινοτομίας και της τεχνολογίας, τόσο στην καθημερινή εργασία/παροχή υπηρεσιών στους πολίτες όσο και στην υλοποίηση και τη χρήση των εφαρμογών για «έξυπνες πόλεις» που χρηματοδοτούνται μέσω της Πρόσκλησης 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».

Αντίστοιχα, μέσω της πρόσκλησης 7 του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου η υποβολή προτάσεων με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ.

Σκοπός είναι η υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση (upskilling) των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας τα επόμενα χρόνια. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ζητούμενο είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και η ενδυνάμωσή των εργαζομένων σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

Οι ωφελούμενοι προβλέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ υπογραμμίζεται ότι η δράση προβλέπει ποσοστό 20% για τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και την Ψηφιακή Δεκαετία.

Σημειώνεται, ότι τα έργα που περιλαμβάνονται και στις δύο δράσεις του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» αφορούν στο σύνολο της χώρας, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν εγκριθεί από τον γγ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλο, ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση.