κλωστοϋφαντουργική βιομηχανική μονάδα στη Νέα Ιωνία
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανική μονάδα στη Νέα Ιωνία
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση πολιτικής σχετικά με την πορεία μετάβασης του οικοσυστήματος της κλωστοϋφαντουργίας, το οποίο δημιούργησαν από κοινού η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα. Στο έγγραφο ορίζονται συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου η εν λόγω βιομηχανία να καταστεί πιο πράσινη και πιο ψηφιακή και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητά της.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, μέσω οκτώ δομικών στοιχείων, η έκθεση περιγράφει περίπου 50 δράσεις, όπως η προώθηση κυκλικών και βιώσιμων πρακτικών, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να καινοτομήσουν και να επιταχύνουν τη διττή μετάβαση και την ανάπτυξή τους σε διεθνές επίπεδο. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, δηλαδή προώθησης της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, καθώς και σε ευκαιρίες κατάρτισης για ειδικευμένους εργαζομένους. Στο έγγραφο υπογραμμίζεται η ανάγκη να ενισχυθεί η εποπτεία της αγοράς ώστε το οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μέσω εμπορικών πολιτικών, να δώσει ώθηση στις εξαγωγές και στην τήρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων.

Η Επιτροπή καλεί τώρα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν στην υλοποίηση της πορείας μετάβασης προτείνοντας δεσμεύσεις για τη στήριξή της.

Σκοπός της πρόσκλησης είναι να συγκεντρωθούν δεσμεύσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβουν προκειμένου να προωθήσουν και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που προσδιορίζονται στην πορεία μετάβασης. Είναι ένας σημαντικός τρόπος να προβληθεί το πως τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζουν τους στόχους της πορείας μετάβασης και τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του κλάδου. Οι δεσμεύσεις θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κενών, στη συγκέντρωση πόρων για την επίτευξη κοινών οροσήμων και στην κινητοποίηση στήριξης. Η Επιτροπή θα στηρίξει τη διαδικασία αυτή διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Οι δεσμεύσεις δεν χρειάζεται απαραίτητα να αποτελούν νέα δράση.

Ως εκ τούτου, τα βασικά στοιχεία για τις δεσμεύσεις περιλαμβάνουν:
-τρέχουσες ή μελλοντικές δράσεις με
-μετρήσιμους στόχους για την αξιολόγηση της υλοποίησης και της προόδου της δράσης· και
-σύνδεση με μια συγκεκριμένη ενέργεια διαδρομής μετάβασης.

Η αρχική προθεσμία για την υποβολή δεσμεύσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2023 για μια πρώτη διαδικασία απολογισμού. Ωστόσο, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή σε κυλιόμενη βάση. Κάθε οργανισμός μπορεί να συμμετέχει με μία μόνο υποβολή στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πολλές δεσμεύσεις.

Η Επιτροπή θα επανεξετάζει τακτικά τις προτεινόμενες δεσμεύσεις και θα τις δημοσιεύει (συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας του οργανισμού) στον σχετικό ιστότοπο και στην επικείμενη (διαδικτυακή) πλατφόρμα στήριξης ενδιαφερόμενων μερών για τη μετάβαση στο οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή, στην επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής του Μαΐου του 2021, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για επιτάχυνση του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, πρότεινε τη χάραξη πορειών μετάβασης σε διάφορα οικοσυστήματα. Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιευτεί έγγραφα για πορείες μετάβασης στους τομείς του τουρισμού, της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας, των χημικών προϊόντων και των κατασκευών.