Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκ μέρους της Διοίκησης του ΚΑΠΕ ανακοινώνονται τα εξής:

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) εξελίσσεται θεσμικά και ενδυναμώνεται επιχειρησιακά ώστε να ανταποκριθεί στην υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας, σύμφωνα με τους στόχους και τα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Διοίκηση έλαβε κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με το απαιτούμενο προσωπικό, τη διοικητική διάρθρωση και τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΑΠΕ, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τον οργανισμό και τους φορείς του δημοσίου τομέα, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει με επιτυχία την αποστολή του, επιλύοντας ταυτόχρονα προβλήματα δεκαετιών.

Οργανικές θέσεις προσωπικού και νέες θέσεις εργασίας

Το ΔΣ του ΚΑΠΕ έλαβε απόφαση και εισηγήθηκε προς το ΥΠΕΝ τη σύσταση οργανικών θέσεων στο Κέντρο και ειδικότερα τη σύσταση εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεων τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τριών (3) θέσεων νομικών με σχέση έμμισθης εντολής.

Σημειώνεται ότι σήμερα στο ΚΑΠΕ απασχολούνται 80 άτομα ΙΔΑΧ χωρίς οργανική θέση παρά την πάροδο 36 ετών από την ίδρυση του Κέντρου. 

Σαράντα οκτώ (48) νέες θέσεις εργασίας εκτίμησε η διοίκηση του ΚΑΠΕ ότι απαιτούνται, πλέον του υφιστάμενου προσωπικού, για την επιτυχή εκτέλεση των έργων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ και έχει εισηγηθεί προς έγκριση στο εποπτεύον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Οι νέες θέσεις εργασίας, κατόπιν της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης από πλευράς του ΥΠΕΝ,  το οποίο θα καθορίσει και τον τελικό αριθμό τους, θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ, με επιθυμητή για το ΚΑΠΕ ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των νέων εργαζομένων την 1η Ιανουαρίου 2024.

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας και διοικητική διάρθρωση

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας (ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45739/1872, ΦΕΚ Β 2961, 4.5.2023) εγκρίθηκε ήδη από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. Ένα κενό τριάντα τεσσάρων (34) ετών έρχεται να καλυφθεί με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς ο προηγούμενος είχε εκδοθεί το 1989 και είχε εν τοις πράγμασι καταστεί παρωχημένος μετά τη θεσμοθέτηση νέων κανόνων λειτουργίας για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας  είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενο από το ΥΠΕΝ, συστήθηκε με το Π.Δ 375/1987 (ΦΕΚ Α΄167/17.9.1987) επιδιώκει δημόσιους σκοπούς, υπάγεται στο δημόσιο τομέα και περιλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΑΠΕ έχει εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 15 του ιδρυτικού του ΠΔ 375/1987, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν. 3734/2009 και ισχύει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (4.5.2023).  Η Διοίκηση του ΚΑΠΕ και οι εργαζόμενοι οφείλουν να τον εφαρμόζουν, αφού η ΚΥΑ αποτελεί κανονιστική πράξη σε ισχύ.

Περαιτέρω, η νέα διοικητική διάρθρωση που έχει εγκριθεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών και αναμένεται η δημοσίευσή της, θα συμβάλει στην επιτυχή διεκπεραίωση των φιλόδοξων έργων του ΚΑΠΕ και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση σύνθετων έργων, όπως των «πράσινων αυτόνομων νήσων», όπου πρέπει να συνεργαστεί προσωπικό από όλες τις μονάδες του ΚΑΠΕ, με αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και μέσα από δομές που δεν ανταποκρίνονται στη διοικητική διάρθρωση του 1987.  

Η διοικητική διάρθρωση προβλέπει μεταξύ άλλων Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Τεχνική Υπηρεσία για πρώτη φορά, τμήματα απαραίτητα για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του.

Καινοτομικά έργα και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Στο ΕΡΓΟΡΑΜΑ 2022 παρουσιάζονται όλα τα καινοτομικά έργα που εκτελούνται στο ΚΑΠΕ (άνω των 100 έργων) και συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.  Για πρώτη φορά το ΚΑΠΕ εκτελεί τόσα έργα, αξιοποιώντας την εμπειρία του προσωπικού και των εταίρων του σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ως επακόλουθο των ενεργειών της Διοίκησης του ΚΑΠΕ και της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Απολογισμός 2021-2022 του ΚΑΠΕ είναι θετικός για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, και ο Προϋπολογισμός του 2023 είναι αυξημένος κατά 100%, συγκρινόμενος με την προηγούμενη χρονιά.

Η πολιτική ισότητας των φύλων που έχει εκδώσει η Διοίκηση, η ενδυνάμωσή του ΚΑΠΕ με νέο, επιστημονικά καταρτισμένο, ανθρώπινο δυναμικό, η πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης που είναι στο στάδιο θέσπισής της, και η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων από την καθυστερημένη ένταξη του προσωπικού στο ενιαίο μισθολόγιο, σε συνδυασμό με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας, δημιουργούν ένα σύγχρονο και εποικοδομητικό περιβάλλον εργασίας στο Κέντρο, απαλλαγμένο από θλιβερές παθογένειες ακόμη και του πρόσφατου παρελθόντος.

Ευελπιστούμε, οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις της Διοίκησης του ΚΑΠΕ για τις οργανικές θέσεις, να τύχουν σύντομα θετικής αποδοχής από την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΝ, ώστε ο οργανισμός να ανταποκριθεί άμεσα στον δημόσιο σκοπό της αποστολής του.