Ευρωπαϊκή σημαία - το έμβλημα της ΕΕ, Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή σημαία - το έμβλημα της ΕΕ, Βρυξέλλες
Πηγή Εικόνας: Θοδωρής Καραουλάνης

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP– European Centre for the Development of Vocational Training) δημοσίευσε δεδομένα (data insights) σχετικά με τις τάσεις και τις προκλήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για τους εργαζόμενους με προσόντα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολεί περίπου 13,5 εκατομμύρια άτομα (6,6% της απασχόλησης στην ΕΕ-27 το 2021).

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα αυξάνεται, το CEDEFOP παρατηρεί, μεταξύ άλλων, κάποια απότομη αύξηση της ζήτησης για δεξιότητες, όπως η χρήση λογισμικού CAD, η ψηφιακή συνεργασία και ο δημιουργικός σχεδιασμός.

Όπως ενημερώνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, το CEDEFOP προβλέπει επίσης ότι, λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για την αντικατάσταση όσων αποχωρούν, σε όλα τα επίπεδα προσόντων: εργάτες κατασκευών, τεχνικοί & μηχανικοί κατασκευών και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί.

Τέλος, το CEDEFOP υπογραμμίζει ότι η πορεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – παρά τον αγώνα για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του τομέα σε δεξιότητες – θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσέλκυση περισσότερων νέων και γυναικών στον τομέα.

Το CEDEFOP έχει ως σκοπό τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω της χάραξης αποτελεσματικών πολιτικών. Το Cedefop υποστηρίζει την προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και των πολιτικών για τις δεξιότητες και τα προσόντα μέσω της συνεργασίας με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, βελτιώνει και μεταλαμπαδεύει γνώσεις, παρέχει τεκμηρίωση και υπηρεσίες για τη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων και ερευνητικά πορίσματα, και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

Δείτε τα τελευταία δημοσιευμένα δεδομένα “The greening of the EU construction sector. Skills intelligence data insight” εδώ: https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/greening-eu-construction-sector.