Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τις αμοιβές με το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την επιφάνεια του κτιρίου, για τους μηχανικούς που θα κάνουν ανά δύο αυτοψίες προσεισμικού ελέγχου προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει παράλληλα τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις εγγραφής των ελεγκτών μηχανικών στην πλατφόρμα του ΤΕΕ και την παράλληλη λειτουργία πλατφόρμας του ΟΑΣΠ, στην οποία θα υποβάλλονται οι τεχνικές εκθέσεις και θα γίνεται  η επιλογή κτιρίων για δευτεροβάθμιο έλεγχο.


Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ecopress.gr, η νέα κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ενεργοποιεί τις διαδικασίες και προβλέπει εντός διμήνου τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής αποτελεσμάτων πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και παράλληλα Κατάρτιση Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου στο ΤΕΕ για τον προσεισμικό έλεγχο σε δημόσια κτίρια με τη συνεργασία ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΚΕΔΕ.

Για τη δημιουργία των νέων ψηφιακών συστημάτων και την πληρωμή των ελέγχων αξιοποιούνται πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έλεγχοι σε 65.000 κτίρια από 5.000 μηχανικούς

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς ο πρωτοβάθμιος έλεγχος θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο και θα καλύψει σε πρώτη φάση 65.000 κτίρια. Θα είναι υποχρεωτικός και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα γίνεται και δευτεροβάθμιος έλεγχος. Όταν ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος πρώτα σε 20.000 σχολεία και νοσοκομεία που κατασκευάστηκαν πριν το 1985, θα ακολουθήσει έλεγχος σε περίπου 45.000 δημόσια κτίρια άλλων χρήσεων. Σκοπός των προσεισμικών ελέγχων, οι οποίοι σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν σε ορίζοντα 6 έως 8 μηνών είναι η καταγραφή και εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης των κτιρίων,  προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο ώστε να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, εφόσον απαιτούνται. Προτεραιότητα θα δοθεί σε 20.000  δημόσια κτίρια,  σχολεία και νοσοκομεία που κατασκευάστηκαν πριν το 1985. Θα χρειαστούν περίπου 5.000 μηχανικοί, οι οποίοι θα απασχολούνται ανά δύο στις αυτοψίες.

Αμοιβές ανάλογα με τα τετραγωνικά και χωρίς ΦΠΑ

Με πέντε δικαιολογητικά εγγράφονται οι μηχανικοί στο μητρώο του ΤΕΕ για τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτιρίων, η επιλογή για τις αυτοψίες θα γίνεται με κλήρωση και οι ελεγκτές μηχανικοί που θα διενεργούν τις αυτοψίες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τεχνική έκθεση, σε προδιαμορφωμένη πλατφόρμα του ΟΑΣΠ, η οποία θα κάνει αυτομάτως κατάταξη της σεισμικής τρωτότητας του κτιρίου εντός δέκα ημερών. Οι αποζημιώσεις των ελεγκτών μηχανικών για κάθε αυτοψία τις οποίες θα παίρνουν εξ ημισείας κυμαίνονται από 0,80 έως 1 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια του κτιρίου και  δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ή οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της αποζημίωσής τους για τους διενεργούμενους πρωτοβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους.

Οι ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ για τον προσεισμικό έλεγχο

Η νέα ΚΥΑ, την οποία υπογράφουν οι Χρήστος Στυλιανίδης υπουργός Κλιματικής Κρίσης και  Πολιτικής Προστασίας, Θόδωρος Σκυλακάκης αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Στέλιος Πέτσας αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Ιωάννης Τσακίρης υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Ταγαράς υφυπουργός Περιβάλλοντος και Γιώργος Καραγιάννης υφυπουργός Υποδομών, με τίτλο «πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τεύχος B’ 2943/04.05.2023), προβλέπει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής αποτελεσμάτων πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων

1.Ανατίθεται στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) η περαιτέρω ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων (εφεξής αποκαλούμενη «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποστηρίζεται από διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1301), και ιδίως με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου του άρθρου 2 της παρούσας.

2.H ανωτέρω Ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα αποτελείται από τις ακόλουθες διαδικτυακές εφαρμογές:

(α) το περιβάλλον εισαγωγής δελτίων από τον χρήστη-μηχανικό που πραγματοποίησε τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο/ταχύ οπτικό έλεγχο (ΤΟΕ) ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εισάγει τα στοιχεία του ΤΟΕ. Με τον τρόπο αυτόν ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αποστείλει τα δελτία πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου απευθείας στον διακομιστή (CloudServer) του Ο.Α.Σ.Π. προς έλεγχο και καταχώριση. Κατά την ηλεκτρονική αποστολή του δελτίου πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου διενεργείται αυτόματα πολλαπλός έλεγχος τόσο ενδεχόμενων λαθών εισαγωγής και παράλειψης συμπλήρωσης σημαντικών δεδομένων όσο και λογικός έλεγχος συνδυασμού τεχνικών δεδομένων. Μέσα από το διαδικτυακό περιβάλλον, ο χρήστης θα έχει παράλληλα τη δυνατότητα της επισκόπησης όλων των δελτίων που έχει υποβάλλει προς τον Ο.Α.Σ.Π., τόσο σε μορφή αρχειοθετημένης εγγραφής (record) όσο και επί ψηφιακού υποβάθρου (σε μορφή GIS).

(β) το περιβάλλον διαχείρισης των δελτίων από τον Ο.Α.Σ.Π., μέσω του οποίου επεξεργάζονται τα υποβληθέντα δελτία, αποτυπώνονται επί του ψηφιακού υποβάθρου (χάρτη GIS) και εκτυπώνονται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση τεχνικές εκθέσεις προς φορείς υπεύθυνους για τη διενέργεια του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και την Πολιτεία. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επισκόπησης σύνθετων στατιστικών στοιχείων που αφορούν είτε το σύνολο των δελτίων που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί, είτε το υποσύνολο των κτηρίων που έχουν προτεραιοποιηθεί για την πραγματοποίηση δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου.

3.Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), υποχρεούνται, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της ως άνω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ο.Α.Σ.Π., να καταχωρήσουν σε αυτήν τα στοιχεία των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες της παρ. 1, όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα Α της Ταυτότητας του Κτιρίου του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Π. (5η έκδοση, 2020), τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της οικείας Υπηρεσίας ή Φορέα που στεγάζεται στο ελεγχόμενο κτίριο και, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα συντήρησης, το έτος κατασκευής του ελεγχόμενου κτιρίου, καθώς και αρχείο με τον πολεοδομικό φάκελο του κτιρίου (οικοδομική άδεια, σχέδια και μελέτες αδείας, δηλώσεις τακτοποίησης κ.λπ.). Ο Ο.Α.Σ.Π. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, εμπλουτίζοντας το περιβάλλον διαδικτυακής εισαγωγής δεδομένων, που περιγράφεται στην περ. (α) της παρ. 1, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να εισάγουν τα απαραίτητα στοιχεία των ελεγχόμενων κτιρίων. 

Παράλληλα, αναλαμβάνει, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, να διασυνδέσει τη λειτουργία αυτή με την κεντρική βάση δεδομένων του Προσεισμικού Ελέγχου για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των σχετικών εφαρμογών.

Άρθρο 2 Κατάρτιση Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου

Για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, καταρτίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων (εφεξής αποκαλούμενο ως «Μητρώο»), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Το Μητρώο υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 1301), και ιδίως με την Hλεκτρονική Πλατφόρμα του άρθρου 1 της παρούσας. Η υλοποίηση, τεχνική διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του ως άνω Μητρώου ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Άρθρο 3 Διαδικασία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου

1.Στο Μητρώο εγγράφονται διπλωματούχοι μηχανικοί-μέλη του Τ.Ε.Ε. (εφεξής αποκαλούμενοι ως «Ελεγκτές»), με δικαίωμα εκπόνησης και επίβλεψης ειδικών στατικών μελετών, σύμφωνα με την περίπτωση «κβ» της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 99/2018 (Α’ 187), και ανάλογη εμπειρία. Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας τους, συνυποβάλλεται:

α] πτυχίο μελετητή δημοσίων έργων κατηγορίας 8 (Α’ τάξης και άνω) ή

β] αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών ή

γ] συναφής τίτλος σπουδών διδακτορικού επιπέδου ή

δ] συναφής μετα-διπλωματικός τίτλος σπουδών (Μ.Δ.Ε.) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/ και επίβλεψη στατικών μελετών.

2.Οι Ελεγκτές εγγράφονται στο Μητρώο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους και λαμβάνουν αύξοντα αριθμό Μητρώου Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, με χρήση των προσωπικών κωδικών που χορηγούνται από το Τ.Ε.Ε., η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.)

β) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

γ) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

δ) Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο τον μηχανικό (ΙΒΑΝ)

ε) Διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά, διατηρώντας έδρα σε περισσότερες από μια περιοχές, υποχρεούται να δηλώσει σε ποια από αυτές επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους.

στ) πτυχίο μελετητή δημοσίων έργων κατηγορίας 8 (Α’ τάξης και άνω), ή αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών, ή συναφή τίτλο σπουδών διδακτορικού επιπέδου, ή συναφή με- τα-διπλωματικό τίτλο σπουδών (Μ.Δ.Ε.) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία υπευθύνως δηλώνει ότι:

ζα. δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

ζβ. θα ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών το Τ.Ε.Ε. σε περίπτωση που δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Μητρώο Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου,

ζγ. η συμμετοχή του στο Μητρώο Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου παρέχει αυτοδίκαια το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του για τους σκοπούς του ελέγχου,

ζδ. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. η) Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό επάρκειας

3.Η ιδιότητα του Ελεγκτή αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο.

4.Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων μηχανικού εγγεγραμμένου στο Μητρώο, ο Ελεγκτής υποχρεούται να δηλώσει ηλεκτρονικά στο Τ.Ε.Ε. τη σχετική μεταβολή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

5.Για την έναρξη του Μητρώου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Τ.Ε.Ε., κατά την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος.

Άρθρο 4 Διαδικασία εκπαίδευσης Ελεγκτών

1.Κάθε τρεις (3) μήνες στην Αθήνα και στα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε. (ήτοι: Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Περιφερειακό Τμήμα νομού Κέρκυρας, Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα νομού Μαγνησίας, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα νομού Δωδεκανήσου, Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης), διοργανώνονται από το Τ.Ε.Ε., σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π. και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων.

2.Με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών αυτών σεμιναρίων, οι Ελεγκτές λαμβάνουν από το Τ.Ε.Ε. Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό επάρκειας.

Άρθρο 5 Διαδικασία ορισμού και επιλογής Ελεγκτών πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου

1.Το Τ.Ε.Ε., βάσει των καταχωρήσεων των ελεγχόμενων κτιρίων στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Α.Σ.Π., αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη δράση για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων, μέσω των Ελεγκτών Μηχανικών. Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν, κατά σειρά προτεραιότητας, σε κτίρια που στεγάζονται δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμό και, εν συνεχεία, στα υπόλοιπα κτίρια.

2.Η επιλογή των Ελεγκτών γίνεται με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση από το Μητρώο, με κριτήριο την απόσταση από το ελεγχόμενο κτίριο. Για κάθε ελεγχόμενο κτίριο ορίζονται δύο (2) Ελεγκτές. Αρχικά επιλέγονται Ελεγκτές, οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται το κτίριο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής στο Μητρώο εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, επιλέγεται Ελεγκτής με επαγγελματική έδρα εντός της οικείας Περιφέρειας και, αν δεν υπάρχει, εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3.Στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά κτίριο σε νησιωτική περιοχή, αρχικά κληρώνονται Ελεγκτές με έδρα στη συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή. Αν δεν υπάρχουν, επιλέγεται Ελεγκτής με έδρα εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Ελεγκτής από ηπειρωτική περιοχή με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη νησιωτική περιοχή, εντός ή εκτός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που βρίσκεται το κτίριο.

4.Σε περίπτωση που για το ίδιο κτίριο έχουν γίνει περισσότερες της μίας καταχωρίσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Α.Σ.Π., γίνεται μία ενιαία κλήρωση για το σύνολο των καταχωρίσεων.

5.Οι κληρώσεις διενεργούνται σταδιακά, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των Ελεγκτών, την πρόοδο της χρηματοδότησης και την προτεραιοποίηση της παρ. 1 του παρόντος, συγχρονισμένα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και αναλογικά με τον αριθμό των καταχωρίσεων των κτιρίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Α.Σ.Π.

6.Το πληροφοριακό σύστημα κληρώνει αυτόματα τους Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι Ελεγκτές ενημερώνονται ηλεκτρονικά, σχετικά με τον έλεγχο, και υποχρεούνται, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ηλεκτρονικής τους ειδοποίησης, να ενημερώσουν το πληροφοριακό σύστημα για την αποδοχή ή μη του ορισμού τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, η κλήρωση επαναλαμβάνεται αυτόματα.

7.Σε περίπτωση που οι Ελεγκτές αποδεχθούν τον ορισμό τους, το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνει αυτόματα την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ή Φορέα μέσω του εκπροσώπου του, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου έχουν δηλωθεί κατά την καταχώριση του κτιρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Α.Σ.Π., προκειμένου να επικοινωνήσει με τους Ελεγκτές και να ορίσουν την ημερομηνία της αυτοψίας.

8.Το Τ.Ε.Ε. επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων διαχείρισης των κληρώσεων και των ορισμών των Ελεγκτών, καθώς και τυχόν δυσχέρειας στη διεξαγωγή του ελέγχου.

Άρθρο 6 Διαδικασία και περιεχόμενο του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου

1.Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος διενεργείται εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή του ορισμού αμφότερων των Ελεγκτών. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας του εκπροσώπου της Υπηρεσίας ή Φορέα, που στεγάζεται στο ελεγχόμενο κτίριο, με τους Ελεγκτές για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή του ορισμού τους, ενημερώνεται το Τ.Ε.Ε. από την Υπηρεσία ή τον Φορέα, προκειμένου να διενεργηθεί νέα κλήρωση Ελεγκτών.

2.Οι πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι των κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 265 ν. 5037/2023 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, εντός ενός (1) έτους από την παρέλευση της προθεσμίας καταχώρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των στοιχείων των ελεγχόμενων κτιρίων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ο.Α.Σ.Π., σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

3.Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στην πρώτη καταγραφή και την προσεγγιστική ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Π. (5η έκδοση, 2020 ή/και μεταγενέστερες εκδόσεις).

  1. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, οι Ελεγκτές καταχωρούν ηλεκτρονικά το Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Α.Σ.Π., εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αυτοψίας. Το Πόρισμα δύναται να αναρτηθεί από οποιονδήποτε εξ’ αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας των Ελεγκτών επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οι Ελεγκτές ενημερώνουν αιτιολογημένα το Τ.Ε.Ε. και τον Ο.Α.Σ.Π, προκειμένου η διαφωνία να παραπεμφθεί και να επιλυθεί από Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτόν, με έναν (1) εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Π., έναν (1) εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. και έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, οι οποίοι θα υποδειχθούν, μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές τους, με απόφαση των διοικητικών τους οργάνων.

Άρθρο 7 Άρνηση Ελεγκτή και Διαδικασία Διαγραφής

1.Ο Ελεγκτής έχει δικαίωμα άρνησης του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου έως και πέντε (5) φορές. Πέραν αυτών, αποκλείεται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ως άρνηση νοείται: α) Η άρνηση του ορισμού του από τον ίδιο τον Ελεγκτή. Η άρνηση του ορισμού θεωρείται δικαιολογημένη και δεν προσμετράται για τη διαγραφή, σε περίπτωση που η απόσταση του αντικειμένου του ελέγχου υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόμετρα από την έδρα του Ελεγκτή και σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου που απαιτεί μετακίνηση σε νησιωτικές περιοχές.

β) Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ηλεκτρονικής τους ειδοποίησης για την αποδοχή του ορισμού.

γ) Η καθυστέρηση υποβολής του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου πέρα των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αυτοψίας.

2.Ο Ελεγκτής διαγράφεται από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που επιθυμεί τη διαγραφή του, διαγράφεται αυτοδίκαια, κατόπιν αιτήματός του, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Τ.Ε.Ε. και αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου του. Μετά τη διαγραφή αυτή, έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση επανεγγραφής στο Μητρώο μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών.

β) Σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας, γίνεται από το Τ.Ε.Ε. διαγραφή του συγκεκριμένου μέλους από το Μητρώο.

Άρθρο 8 Αποζημίωση των Ελεγκτών

1.Η αποζημίωση των Ελεγκτών για κάθε πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο καθορίζεται με βάση την επιφάνεια του κτιρίου, όπως αυτή βεβαιώνεται υπευθύνως από τους Ελεγκτές στο Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, ως εξής:

α) για κτίρια έως και χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνουν αποζημίωση ποσού ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πεντακοσίων (500,00) ευρώ.

β) για κτίρια άνω των χιλίων (1.000) και έως χιλίων πεντακοσίων (1.500) τετραγωνικών μέτρων, λαμβάνουν αποζημίωση ποσού 0,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των χιλίων (1.000,00) ευρώ.

γ) για κτίρια άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τετραγωνικών μέτρων, λαμβάνουν αποζημίωση 0,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350,00) ευρώ.

2.Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται στους Ελεγκτές εξ ημισείας. Το ύψος των αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου αφορά άπαξ στην αμοιβή του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου του κτιρίου και περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης του Ελεγκτή, εκτός από τυχόν περιπτώσεις ελέγχου σε νησιά από Ελεγκτές με έδρα εκτός αυτών, οπότε στο ποσό της αποζημίωσης προστίθεται και το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε Ελεγκτή, ως επιπλέον έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης. Οι αποζημιώσεις των Ελεγκτών δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ή οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της αποζημίωσής τους για τους διενεργούμενους πρωτοβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους.

3.Οι αποζημιώσεις των Ελεγκτών καταβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ανάρτηση του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Α.Σ.Π., χωρίς την προϋπόθεση προσκόμισης παραστατικού εξόφλησης. Κάθε ημερολογιακό μήνα, το Τ.Ε.Ε καταβάλει την αποζημίωση των Ελεγκτών με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του καθενός.

 Ως απόδειξη καταβολής των αποζημιώσεων νοείται πίνακας που εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. με κάθε ενέργεια καταβολής αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό των Ελεγκτών.

Άρθρο 9 Χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης και εποπτείας

1.Η υλοποίηση της δράσης για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, της εποπτείας υλοποίησης αυτής, καθώς και της ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ο.Α.Σ.Π, καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέχρι του ποσού των ευρώ τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (€30.540.000,00).

2.Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) ορίζεται Φορέας Υλοποίησης της δράσης για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα και αναλαμβάνει να εκτελεί τις πληρωμές.

3.Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα και μετά τις εγκριτικές αποφάσεις (όπως Απόφαση Ένταξης) αναλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηματοδότηση της δράσης και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων.

4.Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης της δράσης για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 10 Διαχειριστικές δαπάνες των φορέων υλοποίησης και εποπτείας

1.Οι δαπάνες διαχείρισης του Τ.Ε.Ε. και του Ο.Α.Σ.Π. για την υλοποίηση και εποπτεία των ανωτέρω δράσεων καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέχρι του ποσού των ευρώ δυο εκατομμυρίων (€2.000.000,00).

2.Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται, για έκαστο φορέα, σε μέγιστο ποσοστό 3% επί του προϋπολογισμού του συνόλου της δράσης.

3.Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

α. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 2 καταβάλλεται, ως προκαταβολή, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της οικείας δράσης.

β. Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε διμηνιαία βάση.

4.Η μεταφορά της χρηματοδότησης στους φορείς υλοποίησης και εποπτείας γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατ’ εφαρμογή του νόμου 5037/2023 

Σημειώνεται ότι η νέα ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 265 του ν. 5037/2023 του ΥΠΕΝ που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 78).