Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές περιορισμένου αριθμού προϊόντων από την Ουκρανία στο πλαίσιο της διασφάλισης του κανονισμού για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων σοβαρών υλικοτεχνικών σημείων συμφόρησης σε πέντε κράτη μέλη. Τα μέτρα αφορούν μόνο τέσσερα γεωργικά προϊόντα – σιτάρι, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη και ηλιόσπορο από την Ουκρανία. Στοχεύουν στην άμβλυνση των υλικοτεχνικών συμφορήσεων σχετικά με αυτά τα προϊόντα στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 5 Ιουνίου 2023.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σίτος, αραβόσιτος, ελαιοκράμβη και ηλιόσπορος από την Ουκρανία μπορούν να συνεχίσουν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Τα προϊόντα μπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν ή να μεταφέρονται μέσω αυτών των πέντε κρατών μελών μέσω κοινής τελωνειακής διαδικασίας διαμετακόμισης ή να μεταβούν σε χώρα ή έδαφος εκτός της ΕΕ.

Παράλληλα, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία έχουν δεσμευτεί να άρουν τα μονομερή μέτρα τους για το σιτάρι, τον αραβόσιτο, την ελαιοκράμβη και τον ηλιόσπορο και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα προέρχονται από την Ουκρανία.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της, τα μέτρα υποστηρίζουν την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία και να διατηρήσει τις δυνατότητές της να εξάγει τα σιτηρά της που είναι κρίσιμα για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη διατήρηση των τιμών των τροφίμων σε χαμηλά επίπεδα, ενόψει των τεράστιων προκλήσεων που τίθεται από την απρόκλητη ρωσική επιθετικότητα.

Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος της συνολικής δέσμης στήριξης που προτείνει η Επιτροπή και θα συμπληρωθούν με οικονομική στήριξη για τους αγρότες στα πέντε κράτη μέλη και περαιτέρω μέτρα για τη διευκόλυνση της διέλευσης των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών μέσω των λωρίδων αλληλεγγύης προς άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να επιβάλει εκ νέου προληπτικά μέτρα μετά τη λήξη του ισχύοντος κανονισμού για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα στις 5 Ιουνίου 2023, εφόσον συνεχιστεί η έκτακτη κατάσταση.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς της Ένωσης για άλλα ευαίσθητα προϊόντα στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας διασφαλίσεων της πρότασης της Επιτροπής για τον νέο κανονισμό για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.