Πηγή Εικόνας: Photo by Mohammad Danish from Pexels

Υπόθεση των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, που συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω 3 κοινοπραξιών, αποτελεί η διεκδίκηση δύο μεγάλων διαγωνισμών για την κατασκευή φραγμάτων, μέσω ΣΔΙΤ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας κοντά στα 270 εκατ. ευρώ, που προωθούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Χρ. Κωνσταντινίδης, Μυτιληναίος – Intrakat – Μεσόγειος και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ προχωρούν στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή των φραγμάτων Μιναγιώτικου στην Πελοπόννησο (σύμβαση αξίας 142 εκατ. ευρώ) και Ταυρωπού στη Θεσσαλία (στα 128,75 εκατ. ευρώ). Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε τη συμμετοχή στον Διάλογο των τριών προεπιλεγέντων κοινοπραξιών που είχαν δώσει το παρών στην α’ φάση (υποβολή φακέλου ενδιαφέροντος – συμμετοχής).


«Κατασκευή Φράγματος Μιναγιώτικου μέσω ΣΔΙΤ»

Το έργο της κατασκευής και λειτουργίας του Μιναγιώτικου φράγματος και του αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του Δήμου Πύλου – Νέστορος στη Μεσσηνία εγκρίθηκε τον περασμένο Μάρτιο (μαζί με άλλα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0».) από την διυπουργική των ΣΔΙΤ. Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά το μέγιστο σε είκοσι πέντε (25) έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί καταρχάς σε καθαρά παρούσα αξία στο κατ’ ανώτατο ποσό των 117 εκατομμυρίων ευρώ, άρα με ΦΠΑ σχεδόν 142 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης, λαμβανομένης υπόψη της χρηματοδότησης κατά 30% του κόστους κατασκευής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το έργο περιλαμβάνει το Φράγμα Μιναγιώτικο και το αρδευτικό δίκτυο που πρόκειται να αρδεύσουν έκταση 35.000 στρεμμάτων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας αλλά και να υδρεύσουν τους οικισμούς Λαχανάδας και Φοινικούντας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και Μηλίτσας και Βλασαίικων του Δήμου Μεσσήνης. Οι εργασίες χωροθετούνται στο Νοτιοδυτικό Τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Φράγμα Μιναγιώτικο είναι αξονοσυμμετρικό φράγμα από σκληρό επίχωμα και προτείνεται να κατασκευαστεί 2 χλμ. περίπου δυτικά του οικισμού Βλασαίικα και σε απόσταση 5.5 χλμ. από τις εκβολές του οι οποίες χωροθετούνται 800μ. δυτικά του οικισμού της Φοινικούντας. Το αρδευτικό δίκτυο θα εξυπηρετεί τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των πρώην Δημοτικών Διαμερισμάτων: · Ευαγγελισμού, Φοινικούντας, Λαχανάδας και Φοινίκης της πρώην Δ.Ε. Μεθώνης, · Πηδάσου, Χωματάδας, Καλλιθέας και Αμπελακίων της πρώην Δ.Ε. Πύλου, και · Μηλίτσης της πρώην Δ.Ε. Αιπείας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην:

·       Κατασκευή: Φράγματος Μιναγιώτικου, o Αρδευτικού δικτύου για την άρδευση έκτασης 35.000 στρεμμάτων, Συνοδών έργων οδοποιίας, ήτοι: – Αποκατάσταση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών οδών που πρόκειται – να κατακλυστούν, – 19,5χλμ. οδικών προσβάσεων στη θέση του φράγματος, του κεντρικού – αντλιοστασίου και περιμετρικά του ταμιευτήρα, – Μικρά τμήματα προσβάσεων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού, o Συνοδών έργων δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων με τις αντίστοιχες προσβάσεις τους, Υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας,

·       Εκπόνηση μελέτης υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας, καθώς και τυχόν υποστηρικτικές μελέτες κατά την Φάση Κατασκευής.

·       Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ) απομακρυσμένου ελέγχου,

·       Συντήρηση και λειτουργία του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου για την Περίοδο Λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης.

«Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτυών άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού»

Το έργο πρόκειται να εξυπηρετήσει την άρδευση των αγροκτημάτων Αρτεσιανού, Γεωργικού, Καναλίων, Καρδίτσας, Καρδιτσομαγούλας, Κρύας Βρύσης, Λοξάδας, Μακρυχωρίου, Μητρόπολης, Μυρίνης, Παλαιοκκλησίου, Προδρόμου, Ρούσσου, Σταυρού, Φαναρίου, Φράγκου, καθώς και μέρος των αγροκτημάτων Αγ. Αναργύρων, Αγ. Θεοδώρων και Ξινονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η συνολική εξυπηρετούμενη έκταση του έργου ανέρχεται σε 115.000 στρέμματα και βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Για την υλοποίηση του έργου δεν υφίσταται ανάγκη για απαλλοτριώσεις γης. Η διάρκεια της σύμπραξης ΣΔΙΤ θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) έτη ενώ προβλέπεται 4ετής περίοδος κατασκευής.

Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια από τον ανάδοχο. Εξετάζεται εντούτοις η πιθανή συμμετοχή του Δημοσίου Φορέα στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του έργου, με την καταβολή ποσού, το όποιο εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 30% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από ευρωπαϊκή ή/και εθνική χρηματοδότηση. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Δημοσίου Φορέα στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου, το συνολικό ποσό των πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του προς την κοινοπραξία σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, εκτιμάται ενδεικτικά στα 128,75 εκ. ευρώ, προ Φ.Π.Α., κατά μέγιστο.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία καθώς και την συντήρηση του Αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού για τον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο. Το Αρδευτικό δίκτυο Ταυρωπού, που εξυπηρετεί συνολικά έκταση 115.000 στρεμμάτων, αποτελείται από τα έργα μεταφοράς και διανομής του νερού (κεντρικός προσαγωγός, πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) και τα δίκτυα εφαρμογής (τριτεύον δίκτυο).