Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να υποβληθούν οικονομικές προσφορές σε δύο σημαντικούς διαγωνισμούς που προωθεί η ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η διαγωνιστική διαδικασία και για τα δύο projects είχε οριστεί αρχικά για τον Απρίλιο, και μάλιστα εντός της Μεγάλης Εβδομάδας, ωστόσο, πρόσφατα μόλις το Δ.Σ. της εισηγμένης αποφάσισε να μεταφέρει την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για περίπου έναν μήνα αργότερα.
Κατά συνέπεια, και εφόσον δεν προκύψουν νέες αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα, στις 9 Μαΐου αναμένεται η υποβολή προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας», εκτιμώμενου ύψους 91 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 του ίδιου μήνα, αναμένεται η υποβολή προσφορών για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», ύψους 110 εκατ. ευρώ.
Πάντως, μέσα στον επόμενο μήνα, συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου, έχει οριστεί η ημερομηνία υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», ο οποίος σχετίζεται με ένα σημαντικό έργο στην ευρύτερη περιοχή, που υπολογίζεται στα 150 με 200 εκατ. ευρώ, αναλόγως τι θα δείξουν οι σχετικές μελέτες.
 
Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικών δικτύων, συλλεκτήριων αγωγών, αντλιοστασίων προσαγωγής ή ανύψωσης μετά των καταθλιπτικών αγωγών) σε περιοχές του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο Γενικής Διάταξης Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων. Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων -συνδέσεων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των έργων ορίστηκε σε 40 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν ανέρχεται σε περίπου 192,5 χλμ. και τα φρεάτια επίσκεψης σε 4.496 τεμάχια. Προβλέπεται η κατασκευή πέντε Α/Σ προσαγωγής (τεσσάρων στην Αρτέμιδα και ενός στα Σπάτα) και δύο Α/Σ ανύψωσης (στην Αρτέμιδα). Περιλαμβάνεται και η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των όμορων ακινήτων συνολικού αριθμού 10.000 συνδέσεων.

Το σύνολο των αποχετευόμενων περιοχών θα οδηγείται – είτε βαρυτικά είτε διαμέσου αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού – στο προβλεπόμενο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος, το οποίο χωροθετείται στη θέση «Πλατύ Χωράφι – Έτος Στέκο» εντός των ορίων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας και συγκεκριμένα στα ΒΑ όρια της Δ.Ε. Σπάτων.

ΚΕΛ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Στο αντικείμενο της Εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας Φάσης των εγκαταστάσεων του ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτό χώρου. Τοποθεσία εκτέλεσης της εργολαβίας είναι ο Δήμος Σπάτων–Αρτέμιδος, Θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και Θέση «Ακρωτήριο Βελάνι» για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Η διάρκεια ορίστηκε σε 114 μήνες, ενώ η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος (δικαίωμα προαίρεσης, 2.719.036,29 € πλέον ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», εκχωρημένο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» (MIS5037831), καθώς και από Πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.