Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Η δημιουργία και λειτουργία ξεχωριστής μονάδας στο ΤΑΙΠΕΔ, με επικεφαλής τον (πρώην ΓΓ Εμπορίου) Παναγιώτη Σταμπουλίδη, για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει αρχίσει και παράγει αποτελέσματα για τους πολίτες, καθώς το ΤΑΠΕΔ έβγαλε στον αέρα ένα πρώτο πακέτο έργων για την αναβάθμιση μεγάλων και κεντρικών νοσοκομείων της Αθήνας αλλά και μικρότερες μονάδες υγείας σε Αττική, Ρόδο, Σκόπελο, Μαγνησία.


 

Πρόκειται για έργα κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που στοχεύουν σε ανακαίνιση και αναβάθμισης της λειτουργίας 5 Νοσοκομείων, 13 Κέντρων Υγείας και 1 Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

Οι έξι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις επίσημες προκηρύξεις οι προθεσμίες υποβολής προσφορών «τρέχουν» διαδοχικά από τις 10 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου 2023. Τους διαγωνισμούς προκηρύσσει ως αναθέτουσα αρχή η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ΤΑΙΠΕΔ, η οποία έχει εκδώσει και αναρτήσει τις σχετικές προκηρύξεις. Το ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία «ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχων», που είναι οι κατά περίπτωση υγειονομικές διοικήσεις και το υπουργείο Υγείας.

 

Σύμφωνα με τεχνικούς κύκλους, είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας να ενδιαφερθουν εργολάβοι και τεχνικές εταιρείες, καθώς τα έργα αυτά είναι άμεσης απόδοσης για τους πολίτες και μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ειδικά στον τομέα των υποδομών υγείας, όπου η χώρα μετά και από την τριετή υγειονομική κρίση έχει σοβαρές ανάγκες.

 

Οι διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ΤΑΙΠΕΔ) και είναι σε εξέλιξη είναι οι εξής:

 

 • «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π. Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΚΑΙ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»». Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 6.190.614,97. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..
 • «Προσωρινή Μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε ΤΕΠ και Αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»». Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 3.667.280,74. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
 • «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΣΠΑΤΩΝ». Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 15.310.218,79. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..
 • «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΠΩΝΑ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΠΠΙ) ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ». Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 4.603.793,97. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 1.341.944,64. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
 • «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ». Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 5.313.582,48. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

 

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών

Οι προκηρύξεις που εξέδωσε το ΤΑΙΠΕΔ και αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια”  τις οποίες υπογράφει ο εντεταλμένος σύμβουλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης αναφέρουν:

 • τους όρους διεξαγωγής των διαγωνισμών,
 • τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
 • τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές,
 • τον τρόπο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  ή έντυπης υποβολής στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ,
 • τις προθεσμίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών.
 • τα χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων πρέπει να υλοποιηθούν τα έργα
 • τις διαδικασίες άσκησης και προθεσμίες εξέτασης  τυχόν προσφυγών.

Σε όλους τους διαγωνισμούς προβλέπεται ότι η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.