Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση οδηγίας η οποία θα διευκολύνει τις εταιρείες να επεκτείνουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο της ΕΕ. Σκοπός της πρότασης είναι να διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες των εταιρειών και να αυξήσει την επιχειρηματική διαφάνεια και εμπιστοσύνη, καθώς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες θα γίνουν δημόσια διαθέσιμες σε επίπεδο ΕΕ. Θα μειώσει επίσης τη γραφειοκρατία για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις, εξοικονομώντας έτσι περίπου 437 εκατ. ευρώ διοικητικού φόρτου ετησίως, χάρη στο πιστοποιητικό εταιρείας της ΕΕ ή στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ». Η πρόταση θα συμβάλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση της ενιαίας αγοράς και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ΕΕ.


 

Μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου

Για να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ελαφρυνθεί ο διοικητικός φόρτος για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις, οι προτεινόμενοι κανόνες περιλαμβάνουν τα εξής:

– Την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ», έτσι ώστε οι εταιρείες να μην χρειάζεται να υποβάλλουν πολλές φορές τις ίδιες πληροφορίες όταν ιδρύουν υποκατάστημα ή εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος. Οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων (BRIS).

– Ένα πιστοποιητικό εταιρείας της ΕΕ, το οποίο θα περιέχει ένα βασικό σύνολο πληροφοριών σχετικά με τις εταιρείες και θα διατίθεται δωρεάν σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

– Ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο υπόδειγμα για ψηφιακό πληρεξούσιο της ΕΕ, το οποίο θα εξουσιοδοτεί ένα πρόσωπο να εκπροσωπεί την εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος.

– Την κατάργηση τυπικών όρων όπως η υποχρεωτική επισημείωση ή οι επικυρωμένες μεταφράσεις των εταιρικών εγγράφων.

– Βελτιωμένη διαφάνεια και εμπιστοσύνη κατά τις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η πρόταση επικαιροποιεί τους υφιστάμενους ενωσιακούς κανόνες για τις εταιρείες -την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132-, για να τους προσαρμόσει περαιτέρω στις ψηφιακές εξελίξεις και στις νέες προκλήσεις, αλλά και να τονώσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά.

Για να εγγυηθούν μεγαλύτερη διαφάνεια και εμπιστοσύνη στις εταιρείες, οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στα εξής:

– Να εξασφαλίσουν ότι οι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες (π.χ. σχετικά με συμπράξεις και ομίλους εταιρειών) είναι δημόσια διαθέσιμες, ιδίως σε επίπεδο ΕΕ, μέσω του συστήματος BRIS.

– Να διευκολύνουν τις αναζητήσεις πληροφοριών σχετικά με εταιρείες στην ΕΕ με τη δυνατότητα αναζήτησης μέσω του BRIS και, ταυτόχρονα, μέσω δύο άλλων συστημάτων της ΕΕ που διασυνδέουν τα εθνικά μητρώα πραγματικών δικαιούχων και τα μητρώα αφερεγγυότητας.

– Να εξασφαλίσουν ότι τα στοιχεία των εταιρειών στα μητρώα επιχειρήσεων είναι ακριβή, αξιόπιστα και επικαιροποιημένα, π.χ. προβλέποντας ελέγχους των στοιχείων των εταιρειών πριν αυτά καταχωριστούν στα μητρώα επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η πρόταση θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Προτείνεται, μετά την έκδοση της οδηγίας, τα κράτη μέλη να έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο.