Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο  Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα  αποτελέσματα έτους 2022.

Ρεκόρ πωλήσεων και δυναμική αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές, σε μια  χρονιά με συνεχώς αυξανόμενο κόστος και αβεβαιότητες 

  • Δεύτερο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ του Ομίλου. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €2.282,2 εκ.  σημειώνοντας αύξηση 33,1% μετά το ισχυρό τέταρτο τρίμηνο. Οι αγορές των ΗΠΑ και της Ελλάδας αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των πωλήσεων του Ομίλου. 
  • Αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €331,2 εκ., με διψήφια αύξηση  της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές. Ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους χάρη σε υψηλότερους  όγκους, δυναμική τιμολογιακή πολιτική, ενέργειες για τη βελτίωση του κόστους και ισχυρό δολάριο ΗΠΑ που αντιστάθμισαν την απότομη και υψηλή αύξηση του κόστους ενέργειας και διανομής.  
  • Πολύ καλά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2022, με αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και  αποσβέσεων (EBITDA) για τρίτο συνεχές τρίμηνο, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €96,7 εκ. έναντι  €55,6 εκ. το 2021. 
  • Αύξηση κατά 24,4% στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και  δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) διαμορφώθηκαν σε €109,7 εκ. (+19,3 εκ.), παρά τις  συναλλαγματικές ζημιές στην Αίγυπτο. Το ΔΛΠ για υπερπληθωριστικές οικονομίες εφαρμόστηκε  στην Τουρκία χωρίς ουσιαστική επίπτωση στα καθαρά κέρδη (NPAT), αφού λογίστηκε απομείωση  υπεραξίας (goodwill) ύψους €21,8 εκ. 
  • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €797,3 εκ. (+ €84 εκ.), μετά τις επενδυτικές δαπάνες που  έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ (€241,9 εκ.) με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, τη βελτίωση  του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των logistics και της δυναμικότητας, καθώς και την αύξηση  του κεφαλαίου κίνησης υποστηρίζοντας την αύξηση των πωλήσεων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού  προς EBITDA μειώθηκε σε 2,4x.  
  • Επίτευξη του υψηλότερου ποσοστού ετήσιας μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 (-5%) κατά την  τελευταία δεκαετία, με την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τον μειωμένο λόγο  κλίνκερ προς τσιμέντο. Τα πράσινα προϊόντα και λύσεις προσεγγίζουν το 20% του όγκου πωλήσεων.  Υψηλές βαθμολογίες σε αξιολογήσεις ESG. 
  • Επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και σε άλλα εργοστάσια επιτυγχάνοντας αύξηση όγκων παραγωγής, μείωση κόστους ενέργειας και έγκαιρη πρόβλεψη βλαβών, αποκομίζοντας σημαντικά  οικονομικά οφέλη. 
  • Ανταμοιβή μετόχων με καταβολή ποσού άνω των €60 εκ. το 2022 με τη μορφή επιστροφής  κεφαλαίου και αγοράς ιδίων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση  των μετόχων την έγκριση καταβολής μερίσματος €0,60 ανά μετοχή. 
  • Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση παραμένουν θετικές, δεδομένης της παρουσίας μας σε  μεγάλες ανθεκτικές αγορές όπως αυτές της Αμερικής και της Ευρώπης. Μεγάλες επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και έργα logistics αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023.

Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου 

«Τα ισχυρά αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις συνθήκες της  αγοράς και να υλοποιεί αποτελεσματικές αναπτυξιακές στρατηγικές, επιτυγχάνοντας θετικές οικονομικές  επιδόσεις, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εκεί όπου εξυπηρετείται η πλειοψηφία των πελατών μας και  προέρχεται περίπου το 90% των πωλήσεων. Επιπλέον, υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, την  προσαρμοστικότητα και τη δέσμευση των ικανών ομάδων μας να μετεξελίξουν τον Ομίλο εμπορικά και  τεχνολογικά, ψηφιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών και επιταχύνοντας τη μείωση του  ανθρακικού αποτυπώματος επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμ-μετόχους του.» 

Μιχαήλ Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της TCI & Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου 

«Είμαστε υπερήφανοι που κλείσαμε τον χρόνο με ρεκόρ πωλήσεων και την καλύτερη κερδοφορία (EBITDA) για πάνω από μία δεκαετία. Όλες οι περιοχές μας κατέγραψαν διψήφια άνοδο της  κερδοφορίας και ανάκτηση των περιθωρίων κέρδους χάρη στην δυναμική διαμόρφωση των τιμών και  στις ενέργειες βελτίωσης του κόστους, αντισταθμίζοντας την επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η  βελτίωση της δανειακής μας μόχλευσης, σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων, τη συνεχή  επαναγορά ιδίων μετοχών και το προτεινόμενο μέρισμα δείχνουν την εμπιστοσύνη μας στο  επιχειρηματικό μοντέλο και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.»

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Επισκόπηση του έτους 2022 

Το 2022 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεπέρασε με επιτυχία τα προβλήματα που προέκυψαν από τον πληθωρισμό και τις  προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων σε όλες τις  αγορές. Αυτό οφείλεται στους υψηλούς όγκους πωλήσεων, στις αποτελεσματικές στρατηγικές τιμολόγησης και  μέτρων βελτίωσης του ενεργειακού κόστους, επιτυγχάνοντας την αντιστάθμιση των αυξήσεων στις τιμές της  ενέργειας, στα κόστη παραγωγής όπως και στο κόστος μεταφοράς. Οι αυξήσεις του κόστους πρώτων υλών και  ενέργειας ξεκίνησαν να αυξάνονται το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και κλιμακώθηκαν τους επόμενους δώδεκα  μήνες, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε επίπεδα ρεκόρ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, προβήκαμε σε  αυξήσεις τιμών με στόχο να αντισταθμίσουμε τις αυξήσεις κόστους και να αποκαταστήσουμε τα μειωμένα  περιθώρια κέρδους. Το τελευταίο τρίμηνο του 2022, το κόστος της ενέργειας βελτιώθηκε χάρη στις ενέργειες  περικοπών κόστους, στη μεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στις συνθήκες των αγορών, με  αποτέλεσμα να ανακάμψουν τα περιθώρια κέρδους. Επιπλέον ο Όμιλος διέθεσε πράσινα προϊόντα και λύσεις τα  οποία ανήλθαν σε περίπου 20% της παραγωγής, εξυπηρετώντας μεταξύ άλλων σημαντικών έργων, τον  σιδηρόδρομο του Καΐρου στην Αίγυπτο (Monorail), το Μητροπολιτικό Πάρκο «The Ellinikon» και την γραμμή 4  του μετρό της Αθήνας στην Ελλάδα καθώς και τη σήραγγα Thimble Shoals στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Ο Όμιλος κατέγραψε υψηλές πωλήσεις ύψους €2.282,2 εκ., σημειώνοντας αύξηση 33,1% έναντι του  προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι τόσο οι πωλήσεις, όσο και το κόστος των πωλήσεων επηρεάστηκαν από  τον πληθωρισμό και το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ. Παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από τις αυξανόμενες τιμές  της ενέργειας, ο Όμιλος εφάρμοσε μία στρατηγική δυναμικής αύξησης των τιμών και ενίσχυσης του ενεργειακού  μείγματος, όπου σε συνδυασμό με τη βελτίωση της αποδοτικότητας χάρη στην ψηφιοποίηση των παραγωγικών  λειτουργιών του, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Το  2022 τα κέρδη EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 20,3% σε σύγκριση με το 2021 και διαμορφώθηκαν σε €331,2 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επίσης κατέγραψαν  σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκαν σε €109,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση 19,3% έναντι του 2021 (€91,9 εκ).  Σημειώνεται ότι το ΔΛΠ 29 για τον υπερπληθωρισμό εφαρμόστηκε στις δραστηριότητες στην Τουρκία,  επιφέροντας όφελος €26,3 εκ. στην καθαρή νομισματική θέση και μειώνοντας τα κέρδη προ τόκων, φόρων και  αποσβέσεων (EBITDA) κατά €3,4 εκ. Αναγνωρίστηκε επίσης απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €21,8 εκ.,  αντιστρέφοντας ουσιαστικά την αύξηση που προέκυψε από τον υπερπληθωρισμό.

Οι δυναμικές των αγορών παρέμειναν ευνοϊκές κατά τη διάρκεια του 2022, παρέχοντας στον Όμιλο τη  δυνατότητα να αυξήσει τις εγχώριες πωλήσεις του σε κάθε αγορά που δραστηριοποιείται. Σε επίπεδο Ομίλου, οι  εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος και ιπτάμενης τέφρας αυξήθηκαν για δεύτερη συνεχή  χρονιά, ενώ παρατηρήθηκε επιβράδυνση στις εξαγωγές τσιμέντου προς τρίτους, στις πωλήσεις αδρανών υλικών  και ελαφριών προϊόντων σκυροδέματος. Οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά  2% σε 17,2 εκ. τόνους (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εξαγωγές), χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στις ΗΠΑ,  στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 2% και  ανήλθαν σε 5,6 εκ. κυβικά μέτρα, κυρίως χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή αγορά της Ελλάδας.

 

Επενδύσεις & Χρηματοδότηση 

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου κατά τη διάρκεια του έτους έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα της  τελευταίας 15ετίας και διαμορφώθηκαν σε €241,9 εκ., σε σύγκριση με €126,0 εκ. το 2021. Οι επενδύσεις σε έργα  που προσβλέπουν σε μελλοντική ανάπτυξη, μείωση ενεργειακού κόστους, βελτιστοποίηση του κόστους logistics και αποσυμφόρηση της αποθηκευτικής χωρητικότητας, κυρίως στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν στη διάρκεια του 2022. Ο  Όμιλος προέβη σε επενδύσεις έργων εξοικονόμησης ενέργειας, αυξάνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων  χαμηλότερου κόστους, βελτίωσε την αποδοτικότητα στην παραγωγή τσιμέντου μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας,  επέκτεινε την αποθηκευτική χωρητικότητα προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται μεγαλύτερες ποσότητες στην παραγωγή και εμπορία, βελτιστοποίησε το δίκτυο διανομής και μείωσε το ανθρακικό του αποτύπωμα, κυρίως  στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Τα συγκεκριμένα έργα θα αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο ήδη από  το 2023 και περαιτέρω το 2024. Οι σημαντικές επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2022 ήταν εναρμονισμένες  με τους στρατηγικούς στόχους του, καταδεικνύοντας τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου στις βιώσιμες και  υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Επιπλέον σημειώνεται ότι οι επενδυτικές  δαπάνες επιβαρύνθηκαν από τον πληθωρισμό και την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ. Παραπάνω από το 50% των  επενδυτικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2022 αφορούσε τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού  επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στις ΗΠΑ για την περίοδο 2021-2023, το οποίο ανέρχεται σε 300 εκ.  δολάρια.

Τα κεφάλαια κίνησης αυξήθηκαν το 2022 κατά €92 εκ., ως άμεσο αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων του  Ομίλου, των πληθωριστικών πιέσεων επί των αποθεμάτων και της αύξησης των αποθεμάτων προκειμένου να  αντιμετωπιστούν οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του EBITDA σε €331,2 εκ. (+€56,0 εκ.), των αυξημένων επενδυτικών δαπανών και  των επίσης αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης λόγω υψηλότερων πωλήσεων, οι ελεύθερες ταμειακές ροές  για το 2022 διαμορφώθηκαν σε €18,8 εκ. έναντι €104,7 εκ. το 2021.

Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του έτους αυξήθηκε κατά €84,1 εκ. στα €797,3 εκ. (2021: €713,2 εκ.), ενώ ο  δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA μειώθηκε στο 2.4x, χάρη στα αυξημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και  αποσβέσεων (EBITDA). Ο Όμιλος έχει χαμηλή έκθεση σε επιτοκιακό κίνδυνο, καθώς περισσότερο από το 80% του  δανεισμού είναι είτε σε σταθερά επιτόκια είτε με κάλυψη του επιτοκιακού κόστους με μακροπρόθεσμες πράξεις  αντιστάθμισης. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές ανάγκες αναχρηματοδότησης τους επόμενους 18 μήνες.

Τον Δεκέμβριο 2022 η Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για την Titan  Cement International S.A. με «BB» και με σταθερή προοπτική.

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού: Στις αρχές του 2023 ο Όμιλος προέβη στην εξαγορά  συμμετοχής στην εταιρεία «Περλίτες Αιγαίου», η οποία δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων  περλίτη και ποζολάνης στη νήσο Γυαλί του ΝΑ Αιγαίου, αποκτώντας έτσι άμεση πρόσβαση σε μια σημαντική  πρώτη ύλη, με την οποία θα μπορέσει να εμπλουτίσει την παλέτα των τσιμεντοειδών προϊόντων χαμηλού  αποτυπώματος άνθρακα που προσφέρει και να εξασφαλίσει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του Ομίλου σε  ποζολάνη.

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021 και ξεκίνησε  την υλοποίηση δύο επιπλέον προγραμμάτων τον Μάρτιο και τον Ιούλιο 2022. Κάθε πρόγραμμα ήταν ύψους €10  εκ. και διάρκειας έως έξι μηνών. Συνολικά, στο πλαίσιο των ως άνω προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών, το  2022 αγοράσθηκαν από τον Όμιλο 1.947.721 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος €23,8 εκ. Ένα νέο πρόγραμμα  αγοράς ιδίων μετοχών αξίας €10 εκ. το οποίο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο, ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023.

Δεδομένης της βελτιωμένης κερδοφορίας το 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Ετήσια Γενική  Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 11η Μαΐου 2023, διανομή μερίσματος ύψους  €0,60 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε αύξηση 20% σε σχέση με την διανομή της προηγούμενης χρονιάς.

 

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το 2022 

Η Titan America κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη το 2022, όπως και κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τόσο σε  επίπεδο πωλήσεων αλλά και κερδοφορίας. Η αύξηση της κερδοφορίας αντανακλά τα αποτελέσματα των  επιτυχημένων αυξήσεων τιμών που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους. Οι αγορές που δραστηριοποιούμαστε  κινήθηκαν και πάλι σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο των ΗΠΑ, καθώς αυξήθηκε η επιχειρηματική  δραστηριότητα και οι συμβάσεις των πελατών μας για έργα προς μελλοντική εκτέλεση.

Επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στο πρόγραμμα των επενδυτικών δαπανών, μεταξύ άλλων στους σταθμούς  εισαγωγών της εταιρείας στο Νόρφολκ και στην Τάμπα, καθώς και στις συναφείς σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις  διανομής, οι οποίες αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση της αναμενόμενης αύξησης των πωλήσεων και στην  αποσυμφόρηση του δικτύου διανομής. Οι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου αυξήθηκαν, ιδιαίτερα στην Φλόριντα όπου  η ζήτηση για κατοικίες και οι δαπάνες για εμπορικά ακίνητα και έργα υποδομών ενισχύθηκαν αισθητά. Οι μονάδες τσιμέντου του Ομίλου στις ΗΠΑ εμφάνισαν βελτίωση στο μείγμα καυσίμων και μείωση στον λόγο  κλίνκερ-τσιμέντου, χάρη στην πλήρη μετατροπή της παραγωγής στο χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα τσιμέντο  Τύπου IL. Επιτεύχθηκε, επίσης, μείωση των εκπομπών CO2 ( άμεσες καθαρές εκπομπές – Scope 1) κατά 9%. Τα  συστήματα ψηφιοποίησης που τέθηκαν σε εφαρμογή και στα δύο εργοστάσια τσιμέντου (end-to-end RTO στις γραμμές παραγωγής τσιμέντου και συστήματα πρόβλεψης βλαβών) επέφεραν σημαντική βελτίωση στη λειτουργική αποδοτικότητα και οικονομικά οφέλη για την Titan America. Οι συνεχιζόμενες προκλήσεις που  προκύπτουν από το υψηλότερο κόστος διαφόρων παραγόντων όπως των στερεών καυσίμων, της ηλεκτρικής  ενέργειας, μεταφοράς και εργατικού δυναμικού, αντισταθμίστηκαν αποτελεσματικά χάρη στις επιτυχείς  αυξήσεις των τιμών και βελτίωσης του κόστους κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Φλόριντα ήταν μεταξύ των Πολιτειών που ωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική μετανάστευση,  η οποία ενισχύθηκε από τη γεωγραφική μετακίνηση εταιρειών και την επέκταση της επιχειρηματικής  δραστηριότητας. Η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα είχαν ανάλογη πορεία, προσελκύοντας επιχειρηματικές  επενδύσεις στην περιοχή, ενώ η Βιρτζίνια προσελκύει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που θέλουν να  βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων της χώρας. Οι πωλήσεις τσιμέντου του σταθμού εισαγωγών του  Ομίλου στο Νιού Τζέρσεϋ βελτιώθηκαν, υποβοηθούμενες από την κατασκευή κατοικιών και πολυώροφων  εμπορικών ακινήτων, καθώς και από τα έργα υποδομών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλες τις περιοχές του  Ομίλου.

Συνολικά, οι πωλήσεις της Titan America το 2022 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. δολάρια. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 33,6% σε €1.314,3 εκ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και  αποσβέσεων (EBITDA) επίσης αυξήθηκαν κατά 19,1% στη διάρκεια του έτους και διαμορφώθηκαν στα €188,2 εκ.  (194,8 εκ. δολάρια, δηλαδή αύξηση 4%).

 

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη 

Στην Ελλάδα οι θετικές τάσεις που είχαν καταγραφεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος.  Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου στην εγχώρια αγορά συνέβαλαν στην επίτευξη ισχυρών επιδόσεων. Η αύξηση των πωλήσεων κινήθηκε σε διψήφια επίπεδα, τόσο για το έτος στο σύνολό του όσο και για το τελευταίο  τρίμηνο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, χάρη και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Παρά τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους, η κερδοφορία στον  συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα βελτιώθηκε, καθώς οι αυξήσεις των τιμών πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως  αντισταθμίζοντας τα αυξανόμενα κόστη. Επιπλέον, ο συνδυασμός διάφορων ενεργειών –περαιτέρω αύξηση της  χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, παραγωγή προϊόντων με χαμηλότερο λόγο  κλίνκερ-τσιμέντου και βελτιώσεις λειτουργικής αποδοτικότητας– συνέβαλαν στη μερική αντιστάθμιση των  αυξήσεων του κόστους ενέργειας. Η ζήτηση στην αγορά συνέχισε να τροφοδοτείται από μεγάλα και μικρότερα  δημόσια έργα, από την αγορά ακινήτων και την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων σε όλη τη χώρα, καθώς και από  τις σχετιζόμενες με τον τουρισμό επενδύσεις. Υπάρχουν επίσης ορισμένα μείζονος κλίμακας έργα υποδομών, τα  οποία έχουν προγραμματιστεί αλλά η υλοποίηση τους δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η αγορά κατοικίας και οι  εργασίες ανακαίνισης κινήθηκαν ανοδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα.

Οι καθαρές εκπομπές CO2 μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 2022, ενώ η κατασκευή του προασβεστοποιητή, ο  οποίος θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και  η μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2023.

To 2022 μειώθηκαν οι εξαγωγές προς τρίτους, σαν αποτέλεσμα της μειωμένης παραγωγής στην Ελλάδα στα  πλαίσια λειτουργίας εντός των ορίων των δικαιωμάτων για εκπομπές CO2. Οι περισσότερες εξαγωγές τσιμέντου  κατευθύνθηκαν προς την Titan America και το δίκτυο σταθμών του Ομίλου στην Ευρώπη, το οποίο επίσης  κατέγραψε σημαντική αύξηση σε επίπεδο πωλήσεων και τιμών.

Οι πωλήσεις για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2022 παρουσίασαν αύξηση 22,0% και διαμορφώθηκαν σε  €326,4 εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά €4,9 εκ. και ανήλθαν σε  €28,5 εκ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ακολούθησαν τους ρυθμούς  που είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα τρίμηνα. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη δέχθηκε στο σύνολό της  ισχυρότατο πλήγμα από τις υψηλές τιμές της ενέργειας και την αύξηση του κόστους παραγωγής γενικότερα, με  αποτέλεσμα να επηρεαστεί το κλίμα στον κατασκευαστικό κλάδο και να υποχωρήσει ελαφρώς η ζήτηση. Ωστόσο,  σε μια αγορά με περιορισμένη προσφορά, δεδομένου ότι ορισμένοι παραγωγοί αντιμετώπισαν δυσκολίες  εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών, οι πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με το  σύνολο της αγοράς καθώς καταφέραμε να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά όλη την περιοχή και να καλύψουμε  κενά, αξιοποιώντας το στρατηγικό γεωγραφικό αποτύπωμά μας που έχει ευρεία έκταση στην περιοχή. Η ζήτηση  διατηρήθηκε χάρη στα μεγάλα έργα κατοικιών και εμπορικών ακινήτων, καθώς και στα μείζονος κλίμακας έργα  υποδομών με ξένη χρηματοδότηση. Τα επίπεδα των τιμών και η βελτίωση της αποδοτικότητας αντιστάθμισαν τις  σωρευτικές αρνητικές συνέπειες της αύξησης του κόστους και αντέστρεψαν την αρνητική τάση του πρώτου  εξαμήνου του 2022, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα  εργοστάσιά μας εξακολούθησαν να τροφοδοτούν την αγορά με μεγάλη συνέπεια, καλύπτοντας τις προσωρινές  ελλείψεις από την πλευρά του ανταγωνισμού και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό μερίδιο αγοράς  μας. Ο Όμιλος εισήγαγε επιτυχώς στην αγορά προϊόντα τσιμέντου υψηλής απόδοσης και χαμηλότερων εκπομπών  CO2 σε όλες τις χώρες, σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε θέσει για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα  έως το 2030.

Οι συνολικές πωλήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 2022 αυξήθηκαν κατά 33% και διαμορφώθηκαν σε €385,9 εκ. έναντι €290,6 εκ. το 2021. Όσον αφορά τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), οι αυξήσεις  των τιμών και οι ενέργειες για τη βελτίωση του κόστους αντιστάθμισαν το αυξημένο κόστος της ενέργειας, των  πρώτων υλών και της διανομής, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €95 εκ. το 2022, καταγράφοντας αύξηση  16% από το προηγούμενο έτος (€81,9 εκ.).

Ανατολική Μεσόγειος 

Οι επιδόσεις στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου βελτιώθηκαν παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον.  Στην Αίγυπτο, η συμφωνία ρύθμισης της αγοράς η οποία θεσπίστηκε από την κυβέρνηση το 2021 παρατάθηκε με αποτέλεσμα να διατηρηθεί η εξισορρόπηση προσφοράς-ζήτησης και να διαμορφωθούν καλύτερα επίπεδα  τιμών. Η ζήτηση για τσιμέντο συνέχισε να κινείται σε θετικά επίπεδα για δεύτερο συνεχές έτος, χάρη στην  αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα για τα κρατικά έργα υποδομών και την κατασκευή προσιτών  κατοικιών. Η κατανάλωση τσιμέντου στη χώρα αυξήθηκε, ενώ ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε αύξηση της παραγωγής  και σημαντική αύξηση των πωλήσεων χάρη στις υψηλότερες τιμές και την επέκταση σε νέα προϊόντα τσιμέντου.  Η οικονομία της Αιγύπτου, ωστόσο, επλήγη σε μεγάλο βαθμό από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.  Καθώς η χώρα βασίζεται στις εισαγωγές σίτου και στον τουρισμό, η οικονομία της σχεδόν κατέρρευσε υπό το  βάρος των τεράστιων ελλειμμάτων σε συνάλλαγμα, με αποτέλεσμα η αιγυπτιακή λίρα να υποτιμηθεί κατά  περίπου 50% και να αυξηθούν απότομα τα επιτόκια δανεισμού. Τον Δεκέμβριο η Αίγυπτος συμφώνησε με το ΔΝΤ  πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 3 δισ. δολαρίων, δεσμευόμενη να υλοποιήσει πολλές νομισματικές και  δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και να αναλάβει πιο καθοριστικό ρόλο στον ιδιωτικό τομέα. Η υλοποίηση αυτού  του σχεδίου κινείται με αργό ρυθμό.

Στην Τουρκία, οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου μειώθηκαν, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες  μακροοικονομικές δυσκολίες και μαστίζεται από τον υπερπληθωρισμό, ο οποίος έφθασε σε επίπεδα έως και  90%. Πολλά κρατικά έργα διακόπηκαν και η επενδυτική δραστηριότητα γενικότερα παραμένει υποτονική. Σε  διάφορες επιμέρους περιοχές της χώρας, ωστόσο, παρατηρούνται αποκλίνουσες τάσεις. Οι περιοχές τουριστικού  ενδιαφέροντος και οι περιοχές που αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς εσωτερικής μετανάστευσης –όπως είναι  η περιοχή του Μαρμαρά– κατέγραψαν αύξηση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ ορισμένες  περιοχές στην ενδοχώρα και στα ανατολικά της χώρας εμφάνισαν κάμψη της ζήτησης. Αξιοποιώντας τον νέο  σταθμό εξαγωγής τσιμέντου στο λιμάνι της Σαμψούντας στη Μαύρη Θάλασσα, που πρόσφατα τέθηκε σε  λειτουργία, ο Όμιλος άρχισε να διοχετεύει τσιμέντο Τύπου IL προς τις ΗΠΑ. Οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών  αντιστάθμισαν με επιτυχία την άνοδο του κόστους παραγωγής, το οποίο επηρεάστηκε και από το ασταθές κλίμα  στη διεθνή αγορά της ενέργειας.

Οι συνολικές πωλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο το 2022 αυξήθηκαν κατά 48% και διαμορφώθηκαν σε €255,6  εκ. έναντι €172,8 εκ. το 2021 και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 66%  στα €19,6 εκ. έναντι €11,8 εκ., καταδεικνύοντας την καλύτερη αποδοτικότητα και τις επιτυχείς ενέργειες αντιμετώπισης της ζήτησης και του κόστους.

Βραζιλία (Κοινοπραξία) 

Μετά από τρεις συνεχείς χρονιές ανάπτυξης, η ζήτηση τσιμέντου στη Βραζιλία μειώθηκε κατά 2,8% το 2022. Η  μείωση αποδόθηκε στη βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη και στα υψηλότερα επιτόκια, εξαιτίας των οποίων  αυξήθηκε το κόστος χρηματοδότησης στον κλάδο των ακινήτων, με δυσμενείς συνέπειες για τις κατασκευές νέων  κατοικιών. Η κατανάλωση τσιμέντου στα βορειοανατολικά της χώρας –περιοχή που αποτελεί τη φυσική αγορά της Apodi– μειώθηκε περισσότερο λόγω των αυξημένων και άνω του μέσου όρου βροχοπτώσεων στη διάρκεια  του έτους και του χαμηλότερου διαθέσιμου εισοδήματος στην περιοχή. Η Apodi κατάφερε να αντισταθμίσει τις  χαμηλότερες πωλήσεις και το υψηλότερο κόστος παραγωγής εστιάζοντας στη διαφοροποίηση των προϊόντων  και στη διαμόρφωση των τιμών. Οι πωλήσεις επεκτάθηκαν στο πιο προσοδοφόρο τμήμα της αγοράς χύδην  τσιμέντου –που εξυπηρετεί τον κλάδο του προκατασκευασμένου σκυροδέματος– στην επέκταση του αερολιμένα  της Φορταλέζα και στον αναπτυσσόμενο κλάδο των αιολικών πάρκων.

Ως εκ τούτου, η Apodi κατέγραψε σημαντική αύξηση των πωλήσεων στα €115,9 εκ. έναντι €83,8 εκ. το 2021, ενώ  τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €21,1 εκ. έναντι €19,5 εκ. το 2021.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Τιτάνα και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση  προσφέρει στον Όμιλο μια σημαντική ευκαιρία. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του 2022 ο Όμιλος συνέχισε τη  στρατηγική του αναπτύσσοντας ένα μοντέλο με γνώμονα την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτιστοποίηση το οποίο  στηρίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία. Οι δραστηριότητες, τα έργα και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις καλύπτουν  όλους τους πυλώνες της λειτουργικής αρχιτεκτονικής του Ομίλου, δηλαδή την παραγωγή, την ολοκληρωμένη  εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπειρία του πελάτη.

Σε επίπεδο παραγωγής, ο Όμιλος συνέχισε να θέτει σε εφαρμογή λύσεις τεχνητής νοημοσύνης όπως τα  συστήματα βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (RTO) στις γραμμές παραγωγής τσιμέντου και να αναπτύσσει νέες αντίστοιχες λύσεις. Το 2022 ο Όμιλος εγκατέστησε RTOs σε 8 εργοστάσιά του στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, τη  Βραζιλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την χρήση αυτών των συστημάτων, ο Όμιλος επιτυγχάνει αύξηση  της παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου χάρη στην βελτιστοποίηση της παραγωγής και στην αποφυγή βλαβών αλλά  και τη σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ  θέτει σε εφαρμογή ένα λογισμικό πρόβλεψης συμβάντων το οποίο βασίζεται στη μηχανική εκμάθηση και είναι  ειδικά προσαρμοσμένο στο λειτουργικό περιβάλλον των εργοστασίων τσιμέντου. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται  η αξιοπιστία των μονάδων και μειώνεται το κόστος συντήρησης και επισκευής όπως επίσης και ο χρόνος  διακοπής λειτουργίας των μονάδων. Στο τέλος του 2022 το λογισμικό αυτό είχε εγκατασταθεί σε εργοστάσια του  Ομίλου στις ΗΠΑ, στην Αίγυπτο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αξιοποίησε το βασιζόμενο στη  μηχανική εκμάθηση λογισμικό πρόβλεψης συμβάντων που διαθέτει και δημιούργησε την “CemAI”, την πρώτη ψηφιακή δραστηριότητα του Ομίλου μέσω του οποίου οι ψηφιακές υπηρεσίες διατίθενται σε εξωτερικούς πελάτες του διεθνώς. Παρά την πρόσφατη έναρξη της το 2022, η εταιρία “CemAI” έχει ήδη αποκτήσει δύο  πελάτες και έχουν ήδη προγραμματιστεί αρκετές πρόσθετες πωλήσεις σε περισσότερους.

Ο Όμιλος εστιάζει επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη της βελτιστοποίησης των προηγμένων μεθόδων ανάλυσης  δεδομένων για το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της χρήσης δεδομένων  της ψηφιακής αλυσίδας και της τεχνολογίας του ψηφιακού αντιγράφου (“digital twins technology”). Η  συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης του συστήματος παρακολούθησης των  αποθεμάτων των ανταλλακτικών (η υλοποίηση έχει ήδη ολοκληρωθεί στην Titan America) και διαχείρισης  διαφορετικών στοιχείων προμήθειας και παραγωγής, όπως είναι οι προβλέψεις ζήτησης επόμενης γενιάς και οι  προβλέψεις διάρκειας ζωής πυρίμαχων υλικών, υποστηρίζοντας την αποδοτικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής  αλυσίδας. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά στη βελτίωση και ψηφιοποίηση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνεί  με τους πελάτες του προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία για τον πελάτη και να δημιουργήσει ένα  αποδοτικότερο λειτουργικό μοντέλο για τις εμπορικές δραστηριότητές του. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, κατά τη διάρκεια του 2022 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εγκατέστησε ψηφιακές εφαρμογές για τους πελάτες σε  επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Έρευνα και καινοτομία 

Ο ΤΙΤΑΝ συνέχισε να επενδύει σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και το 2022 σε όλες τις  αγορές όπου δραστηριοποιείται. Τα θεματικά πεδία καινοτομίας που επιλέχθηκαν από τον Όμιλο αφορούν στην  από-ανθρακοποίηση των κατασκευών και τη χρήση νέων τεχνολογιών ανάμιξης. Το πρόγραμμα H2CEM του  Ομίλου είναι το μοναδικό ελληνικό έργο που εγκρίθηκε για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) Hy2Use, κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή. Με στόχο τη μεγαλύτερη αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με πράσινο υδρογόνο και άλλα  καύσιμα αειφόρου προέλευσης, το H2CEM αφορά στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης,  αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του έτους προβήκαμε επίσης σε δοκιμές με  καινοτόμες τεχνολογίες δέσμευσης και αξιοποίησης του άνθρακα μέσα από δύο πιλοτικές εφαρμογές στο  εργοστάσιο τσιμέντου του Καμαρίου, σε συνεργασία με τους εταίρους μας στα έργα RECODE και CARMOF του  προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon2020) της ΕΕ.

Επισκόπηση επιδόσεων ESG 

Ο Όμιλος βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης  (ESG) για το 2025 και μετά, αφού σημείωσε σαφή πρόοδο σε όλες τις περιοχές προτεραιότητας – ουδέτερο  αποτύπωμα άνθρακα, εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη, θετικό αποτύπωμα στις περιοχές  που δραστηριοποιείται και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα. Όλα τα παραπάνω στηρίζονται στις αρχές καλής  διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής.

Οι συνολικές επιδόσεις του Τιτάνα σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG)  αναγνωρίζονται από κορυφαίους οίκους αξιολόγησης διεθνούς κύρους. Το 2022 ο Όμιλος αξιολογήθηκε με «ΑΑ»  από την MSCI ESG για δεύτερο συνεχές έτος, ενώ η αξιολόγησή του σε θέματα ESG αναβαθμίστηκε σε 26,9 από  την Sustainalytics και ειδικότερα σε θέματα περιβάλλοντος σε 2 από το ISS QualityScore.

Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα  

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εξακολουθεί να είναι η κύρια προτεραιότητα του Ομίλου σε θέματα  βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ΤΙΤΑΝ ήταν μια από τις πρώτες τρεις τσιμεντοβιομηχανίες στον κόσμο που επικύρωσαν  επιστημονικά τους στόχους τους για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από την Πρωτοβουλία  Science Based Targets (SBTi), με σκοπό τη συγκράτηση της αύξησης θερμοκρασίας στους 1,5oC. Επιπλέον, ο  Όμιλος έλαβε από το CDP (Carbon Disclosure Project) την ανώτατη βαθμολογία «Α» όσον αφορά στην  αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ είναι μία από τις τρεις μόνο τσιμεντοβιομηχανίες παγκοσμίως που  πέτυχαν αυτό το επίπεδο το 2022. Αυτή η διάκριση αποτελεί αναγνώριση του ηγετικού ρόλου του Ομίλου σε  θέματα εταιρικής διαφάνειας και επιδόσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Το 2022 ο Όμιλος μείωσε τις ειδικές καθαρές εκπομπές στα 619 kg CO₂ ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος,  επιτυγχάνοντας μείωση 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, που αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών CO2 προς  ευρώ πωλήσεων σε περισσότερο από 25%. Αυτό το επίτευγμα, το οποίο συνιστά τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση  που πέτυχε ο Όμιλος κατά την τελευταία δεκαετία, κατέστη δυνατό χάρη στη μέγιστη μέχρι στιγμής αξιοποίηση  εναλλακτικών καυσίμων και το ιστορικό χαμηλό στην περιεκτικότητα των προϊόντων τσιμέντου σε κλίνκερ. .

Ο Όμιλος μείωσε το ανθρακικό αποτύπωμα του εμπλουτίζοντας τα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα προϊόντα  του. Τα πράσινα προϊόντα αποτελούν το 19,5% της συνολικής παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου και αυτό το  ποσοστό αναμένεται να ξεπεράσει το 60% έως το 2030. Το 2022 η Titan America ήταν η πρώτη  τσιμεντοβιομηχανία στις ΗΠΑ που πέτυχε την πλήρη μετάβαση στην παραγωγή του χαμηλότερων εκπομπών  άνθρακα ασβεστολιθικού τσιμέντου Πόρτλαντ Τύπου IL. Ο Όμιλος έχει πολύ μικρή έκθεση σε κόστος CO2, με μόνο  24% των πωλήσεων του Ομίλου να εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, o Όμιλος έχει επάρκεια δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

Ο Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων που οδήγησαν σε Απώλεια Χρόνου Εργασίας (LTIFR) μειώθηκε στο 0,63 και  1,43 LTI ανά 1.000.000 ώρες εργασίας για τους εργαζομένους του Ομίλου και τους εργολάβους αντίστοιχα,  διατηρώντας την πτωτική τάση που παρατηρείται από το 2017. H έμφαση στους εργολάβους θα ενισχυθεί στο  προσεχές μέλλον.

Το 2022 συνεχίσαμε να εστιάζουμε στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων μας και των  κοινοτήτων και αναλάβαμε 366 σχετικές πρωτοβουλίες σε όλο τον Όμιλο.

Με στόχο την καλλιέργεια μιας ανοιχτής κουλτούρας που να αγκαλιάζει και να υποστηρίζει τη διαφορετικότητα,  συστήσαμε το Συμβούλιο για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη, σκοπός του οποίου είναι η  προάσπιση αυτών των αξιών σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και σε ολόκληρο τον Όμιλο. Επιπλέον, έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος ESG που είχαμε θέσει για το 2025, σύμφωνα με τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο  απαρτίζεται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο από γυναίκες. Η συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση αυξήθηκε  από 16,5% το 2020 σε 19,4% το 2022.

Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε 

Το 2022 διατηρήσαμε τις καλές επιδόσεις μας όσον αφορά στις αέριες εκπομπές. Επιπλέον, στο 83% των ενεργών  λατομείων μας που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλής αξίας βιοποικιλότητα εφαρμόζονται σχέδια διαχείρισης  βιοποικιλότητας. Με στόχο να μεγιστοποιήσουμε το θετικό αποτύπωμά μας στις περιοχές που  δραστηριοποιούμαστε, αναλάβαμε 212 πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων σε όλες τις χώρες στις  οποίες έχουμε παρουσία, με τουλάχιστον 6.000 συμμετέχοντες, το ένα τρίτο των οποίων ήταν εργαζόμενοι του  Τιτάνα.

Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας να διαθέτουμε τα 2/3 των συνολικών δαπανών μας σε τοπικούς προμηθευτές και  στις τοπικές κοινότητες, υπερβήκαμε τον συνολικό στόχο μας για τις δαπάνες αυτές, οι οποίες διαμορφώθηκαν  στο 67,6% σε επίπεδο Ομίλου.

Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα 

Αναγνωρίζοντας ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής  αλλαγής και την εξοικονόμηση των πόρων, πετύχαμε το 86% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ του Ομίλου να  καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση ISO 50001 ή με ενεργειακούς ελέγχους, υπερβαίνοντας ήδη τον στόχο του 85%  που είχαμε θέσει για το 2025.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, ο Όμιλος εργάστηκε σταθερά για την εκτροπή  των αποβλήτων από την ταφή. Ως αποτέλεσμα, 55% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ του Ομίλου καλύπτεται  πλέον με πιστοποίηση «μηδενικών αποβλήτων προς ταφή» ξεπερνώντας το στόχο του 50% που είχαμε θέσει για  το 2025.

Με στόχο την ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές αποφάσεις της εφοδιαστικής  μας αλυσίδας, ο ΤΙΤΑΝ επικαιροποίησε τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Προμήθειες και θέσπισε κριτήρια ESG  σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογούνται οι «κύριοι προμηθευτές» του.

Καλή διακυβέρνηση, διαφάνεια και επιχειρηματική ηθική 

Το 2022 δώσαμε έμφαση στη διασφάλιση συμμόρφωσης με τις Παγκόσμιες Κυρώσεις. Για τον σκοπό αυτό,  θέσαμε σε εφαρμογή το Σύστημα Δέουσας Επιμέλειας από Ανεξάρτητους Φορείς, το οποίο αποτελείται από μια  σειρά ελέγχων που υποστηρίζονται από έναν παγκοσμίου κλάσης πλήρως αυτοματοποιημένο μηχανισμό  δεδομένων. Υλοποιήσαμε, επίσης, σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τις Παγκόσμιες Κυρώσεις, το Σύστημα  Ελέγχου Δέουσας Επιμέλειας από Ανεξάρτητους Φορείς και την Ευαισθητοποίηση κατά της Απάτης.

Η προσέγγιση του Τιτάνα σε θέματα βιωσιμότητας εξακολουθεί να εστιάζει στη δυναμική διαδικασία εκτίμησης  των ουσιωδών θεμάτων. Καθώς προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο κύκλο αξιολόγησης, επικαιροποιήσαμε με  τους κύριους συμ-μετόχους μας τα ουσιώδη θέματα σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες μέσω μιας ανοικτής και  δομημένης επικοινωνίας.

Προοπτικές  

Οι παγκόσμιες συνθήκες παραμένουν αβέβαιες και παρόλο που ο κίνδυνος μιας βαθιάς ύφεσης φαίνεται να έχει αποφευχθεί προς το παρόν, η αναπτυξιακή προοπτική παραμένει ασαφής και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από  διάφορους παράγοντες όπως είναι το κόστος της ενέργειας, η πορεία του πληθωρισμού, οι προσπάθειες των  νομισματικών αρχών να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και οι κίνδυνοι μιας ύφεσης. Παράλληλα, τα άνευ  προηγουμένου επίπεδα κρατικής στήριξης και κινήτρων –τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη– ενισχύουν τις  επενδύσεις και τροφοδοτούν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας, επιτρέποντάς μας να είμαστε συγκρατημένα  αισιόδοξοι.

Η αμερικανική οικονομία διατηρείται ισχυρή παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα μέτρα σύσφιξης της  νομισματικής πολιτικής που δημιουργούν ανησυχίες για επιβράδυνση. Οι κατασκευές νέων κατοικιών  παραμένουν σε χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα, ενώ το έλλειμμα κατοικιών συνεχίζεται. Η δραστηριότητα  σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα αναμένεται ότι θα διατηρηθεί σταθερή, στηρίζοντας την αύξηση  επενδύσεων που παρατηρήθηκε στις κύριες αγορές του Ομίλου. Η δυναμική που δημιουργείται χάρη στους  διάφορους νόμους για επενδύσεις σε υποδομές και σε νέες θέσεις εργασίας, στη μείωση του πληθωρισμού και  στη χρηματοδότηση της έρευνας και της παραγωγής τεχνολογίας (IIJA, IRA, CHIPS Act) αρχίζει να γίνεται ορατή,  ενώ απτά αποτελέσματα αναμένεται ότι θα υπάρξουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, διαμορφώνοντας έναν υγιή ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Τα υψηλά επίπεδα των προτεινόμενων προϋπολογισμών και  δαπανών του Υπουργείου Μεταφορών για τα αμέσως επόμενα έτη αναμένεται να ενισχύσουν τον κλάδο  τσιμέντου μακροπρόθεσμα. Παρά την υποχώρηση στην αγορά μονοκατοικιών, οι κλάδοι των μεγάλων  συγκροτημάτων κατοικιών και των εμπορικών ακινήτων παραμένουν πολύ ισχυροί και αρκετές επενδύσεις υλοποιούνται σε κέντρα δεδομένων, σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας και σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις  στον κλάδο της λιανικής. Οι ανακαινίσεις κατοικιών επίσης κινούνται σε υψηλά επίπεδα και συμβάλουν στην  αύξηση των πωλήσεων τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών. Οι ισχυρές οικονομίες των Πολιτειών που  δραστηριοποιούμαστε αρχίζουν σταδιακά να μεταφράζονται σε αύξηση των δημόσιων έργων υποδομών, τα  οποία στηρίζουν την ανάπτυξη συναφών επενδύσεων.

Στην Ελλάδα, η χρονιά ξεκίνησε θετικά καθώς η χώρα φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί πολύ από τις διεθνείς  μακροοικονομικές αναταράξεις αντλώντας στήριξη από τη δυναμικότητα του τουριστικού κλάδου, ο οποίος  αναμένεται ότι θα κινηθεί και φέτος σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς και από την εισροή κοινοτικών χρηματοδοτικών  κονδυλίων για την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αναβάθμισης των  συναφών υποδομών. Η ανάπτυξη είναι διάχυτη σε όλη τη χώρα και είναι ορατή στην αγορά κατοικίας, στα μικρής  κλίμακας βιομηχανικά έργα, στα δημοτικά έργα και, βεβαίως, στις σχετιζόμενες με τον τουρισμό υποδομές και  εγκαταστάσεις. Επιπλέον, υπάρχουν ήδη σχέδια για την ανάπτυξη υποδομών μεγάλης κλίμακας και για έργα  αστικής ανάπλασης, τα οποία θα συμβάλουν στη στήριξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια. Οι συνεχείς επενδύσεις  σε καινοτομίες στα εργοστάσια του Τιτάνα συμβάλλουν στη σημαντική βελτίωση του κόστους και στη  βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οικονομικά οφέλη.

Ο γεωγραφικός τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνεπής με τη μέχρι τώρα πορεία του, αναμένεται να  διατηρήσει τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022. Αν και δεν αναμένεται κάποια σημαντική αύξηση των  πωλήσεων, εκτιμάται ότι τα περιθώρια κέρδους θα παραμείνουν σε καλά επίπεδα, ιδίως δεδομένης της  επιτυχίας του Ομίλου να καλύψει αποτελεσματικά τη ζήτηση στις αγορές όλης της γεωγραφικής περιοχής. Η  ζήτηση αναμένεται να βασιστεί σε οδικά και σιδηροδρομικά έργα, καθώς και σε έργα υποδομών, η έναρξη των  οποίων έχει δρομολογηθεί εντός του έτους. Στη συγκεκριμένη αγορά η προσφορά θα παραμείνει περιορισμένη  και ο Όμιλος έχει τη δυνατότατα μέσω του τοπικού δικτύου που διαθέτει, να ανταποκριθεί στη ζήτηση και να  καλύψει οποιαδήποτε κενά ενδέχεται να δημιουργηθούν.

Στην Αίγυπτο, οι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της εγχώριας οικονομίας, μέσω της  νέας συμφωνίας και του προγράμματος στήριξης του ΔΝΤ, θα υλοποιηθούν πιθανότατα σε βάθος χρόνου. Εν  μέσω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, η κατανάλωση πιθανότατα δεν θα αυξηθεί. Ωστόσο, η παράταση για  ακόμη ένα έτος της συμφωνίας ρύθμισης της αγοράς παρέχει ένα πλαίσιο ασφαλείας όσον αφορά τη διατήρηση  της παραγωγής τσιμέντου και της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στην  επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις μονάδες του, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις  στο κόστος παραγωγής.

Στην Τουρκία, τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα με τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νότιο τμήμα της χώρας  και οι τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης που προκύπτουν θα επηρεάσουν την κατανάλωση τσιμέντου τα επόμενα χρόνια, καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο και εν μέσω της πολιτικής  αβεβαιότητας που εντείνεται λόγω των επερχόμενων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών, η αγορά  παραμένει μεταβλητή. Ο Όμιλος στοχεύει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του σε επίπεδο κόστους  αναλαμβάνοντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα σε εναλλακτικά καύσιμα, χάρη στο οποίο θα αναδειχθεί στον  πρώτο παραγωγό τσιμέντου στην Τουρκία που θα χρησιμοποιεί βιομάζα ως καύσιμη ύλη, επιτυγχάνοντας  σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Η αξιοποίηση του σταθμού εξαγωγών στη Σαμψούντα θα προσφέρει στον  Τιτάνα μια ευκαιρία για περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων.

Τόσο ο κόσμος όσο και ο κλάδος μας διέρχονται μια διαρθρωτική μεταβατική φάση η οποία θα στρέψει την παραγωγή σε νέους, πιο πράσινους, πιο αποδοτικούς και καινοτόμους τρόπους παραγωγής αγαθών, μέσα από  μια πιο έξυπνη αξιοποίηση των πόρων, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία και οι καινοτομίες σε επίπεδο υλικών θα  παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Με αυτά τα δεδομένα, ο Όμιλος αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του  μέλλοντος και εργάζεται με στόχο να μετασχηματίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του και τα προϊόντα  που διαθέτει με έναν τρόπο που να είναι βιώσιμος, πιο φιλικός για τον πελάτη, πιο αποδοτικός στην αξιοποίηση  των πόρων και των παραγωγικών μέσων και, κατ’ επέκταση, πιο επωφελής για όλους τους συμ-μετόχους του  Ομίλου.

 

Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan Cement International SA μέσω του συνδέσμου: https://ir.titan-cement.com

ή για download: ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΕΤΟΥΣ_2022