Πηγή Εικόνας: Briq properties

Στο ποσό των 136 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία του χαρτοφυλακίου των 26 ακινήτων της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ την 31η Δεκεμβρίου 2022 έναντι 122 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021, καταγράφοντας αύξηση 12%.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων στους κλάδους των logistics και των ξενοδοχείων, όπου η BriQ επενδύει σταθερά κατά την τελευταία τετραετία.

Σύμφωνα με την ανακοινωθείσα στις 23/02/2023 εξαγορά ακινήτων και στη συνέχεια συγχώνευση δια απορροφήσεως της Intercontinental International AEEAΠ («ICI»), η αξία του χαρτοφυλακίου της BriQ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε ακίνητα αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ με την απόκτηση των 17 ακινήτων της ICI, ενώ θα αυξηθεί περαιτέρω με τη συνολική αξία των ακινήτων να φθάνει τα περίπου 250 εκατ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η αγορά των εν λόγω 17 ακινήτων καθώς και των μετοχών της ICI θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό, ενώ η συγχώνευση δια απορρόφησης της ICI από τη BriQ θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών.

Σημειώνεται ότι η συναλλαγή τελεί υπό σχετικές και αντίστοιχες για όμοιες συναλλαγές αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και εποπτικές αρχές.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της BriQ Properties ‘Αννα Αποστολίδου δήλωσε: «Από την εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑ τον Ιούλιο του 2017 έως σήμερα, η BriQ έχει αυξήσει θεαματικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της από 26 εκατ. ευρώ σε 136 εκατ. ευρώ με προσεκτικές και στοχευμένες επενδύσεις σε κλάδους όπως τα logistics και τα ξενοδοχεία που έχουν προσφέρει υπεραξίες και υψηλές αποδόσεις. Στην περίοδο αυτή δώσαμε στους μετόχους μας 18 εκατ. ευρώ υπεραξίες στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και 7,3 εκατ. ευρώ σε μερίσματα για τις χρήσεις 2017-2021».